Prindi

ARENGUD MEDITSIINIÕIGUSES ERIALASE VASTUTUSE VALDKONNAS. ANDMEKAITSEREFORM TERVISHOIUSEKTORIS

Eesmärk: käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. Käsitletakse seda, kuidas rakendub isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. Samuti on koolituse eesmärk tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendi isikuandmete töötlemisel arvestama; samuti jagada praktilisi näpunäiteid isikuandmete töötlemist kirjeldavate dokumentide koostamiseks, isikuandmete kasutamiseks ja tervishoiuteenuse osutaja töö nõuetekohaseks korraldamiseks.  Koolitusel selgitatakse tervishoiusektorit puudutavaid muudatusi, mis tulenevad uuest isikuandmete kaitse seaduse eelnõust (isikuandmete töötlemine teadusuuringutes, töötlustoimingute logimise nõuded jne). 

 

Õpiväljundid: koolituse tulemusena omab osaleja ülevaadet uuema aja kohtupraktikast vastutuse teemal tervishoiusektoris. Teab isikuandmete kaitse põhimõtteid (sh patsiendi ning med. töötaja õiguseid ja kohustusi) oma valdkonnas. Oskab koostada asutusesiseseid ja väliseid dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid. Teab olulisemaid üldmäärust täiendavad nõudeid terviseandmete töötlemisel. Teab, kuidas toimida andmekaitsealaste rikkumiste korral.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud  suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtidele ning väiksemate tervishoiuasutuste juhtidele, kelle ülesandeks on asutuse või osakonna tervishoiutöötajate töö juhtimine ja korraldamine. Kõikidele meedikutele –  praktiseerivatele arstidele, kes osutavad patsientidele tervishoiuteenuseid tervishoiuasutusega sõlmitud töölepingu alusel, haiglate ravijuhtidele, juristidele, õdedele; perearstidele ja -õdedele.

 Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

20. veebruar (kolmapäev) 2019

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.30   Ingeri Luik-Tamme, mag. iur., meditsiiniõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat, Advokaadibüroo TGS Baltic

I Vastutus tervishoiusektoris – arengusuunad ja uuem kohtupraktika

Võlaõiguslik vastutus – varaline ja mittevaraline kahju, kahjuhüvitiste kohtupraktika, vastutuse jagunemine, kohtuvaidluste ennetamine, kindlustuskaitse ulatus ja piirangud, patsiendikindlustuse/ üldise vastutuskindlustuse ja ravivigade registreerimise süsteemi loomise kavatsus

Kriminaalvastutus – millised juhtumid võivad tuua kaasa kriminaalasja algatamise, menetluspraktika arstide ja teiste tervishoiuteenuse osutajate suhtes, võimalikud sanktsioonid ja kriminaalvastutuse tagajärjed, õiguste ja huvide kaitse kriminaalmenetluses, arsti kriminaalvastutuse piiramise idee

 

II Isikuandmete kaitse üldmäärus ja siseriiklik regulatsioon

Mis jäi samaks ja mis muutus põhimõistetes – isikuandmete mõiste, terviseandmed kui eriliiki isikuandmed, vastutav ja volitatud töötleja, kaasvastutavad töötlejad

Mida tuleks arvestada suhetes patsiendiga – patsiendi teavitamine isikuandmete töötlemise tingimustest (privaatsuspoliitika), patsiendi õigus saada andmeid, tervishoiuteenuse osutaja ja arsti õigus patsiendi andmete kasutamiseks

Asutusesiseste ja -väliste dokumentide koostamine – privaatsuspoliitika, töötlustoimingute register/kirjeldus, andmesubjektide taotlustele vastamise kord, käitumisjuhised rikkumiste jaoks, mõjuhinnangu koostamine

Patsiendi kui andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemise suhtes ja tervishoiusektori eripärad – õigus saada andmeid, õigus nõuda andmete (sh diagnoosi) parandamist, õigus nõuda andmete kustutamist, olulisemad andmete dokumenteerimise suhtes kehtivad nõuded lisaks üldmäärusele

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu ja selle rakendamine– olulisemad üldmäärust täiendavad nõuded terviseandmete töötlemisel (sh terviseandmete töötlemine teadusuuringutes, ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine peale patsiendi surma, töötlustoimingute logimine jne). Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu teine lugemine toimub 21.11.2018.

Andmekaitsealased rikkumised ja käitumisjuhised rikkumise korral – rikkumise dokumenteerimine, rikkumise teate esitamise kohustus, võimalikud sanktsioonid

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki