Entries by admin

UUED TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE MUUDATUSED JA NENDE RAKENDAMINE(jõust. 01.01.2019)

24. jaanuar 2019

Eesmärk: käsitleda muudatusi, mis on töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes, ja mida need toovad kaasa tööandjale ja töötajale. Lisaks antakse ülevaade, mida silmas pidada tervisekontrolli korraldamisel, riskianalüüsi täiendamisel, töötajate juhendamisel jms. Käsitletakse ka uut võimalust leppida kokku töötajaga leppetrahvis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise korral ning millised tagajärjed võivad olla rikkumiste korral. Koolitus puudutab kõiki asutusi ja ettevõtteid.

129€+km

HALDUSMENETLUS PRAKTIKAS.HALDUSAKT, HALDUSLEPING

21. veebruar 2019

Eesmärk: käsitleda praktilisi ja olulisemaid teemasid haldusmenetluses kohaliku omavalitsuse praktikas, sh haldusaktiga seonduvat. Kõik teemad on tihedalt seostatud praktiliste näidetega haldusmenetluse seaduse rakenduspraktikast, sh uuemast kohtupraktikast haldusasjades ja KOV-ide praktikas.

129€+km

ARENGUD MEDITSIINIÕIGUSES ERIALASE VASTUTUSE VALDKONNAS. ANDMEKAITSEREFORM TERVISHOIUSEKTORIS

20. veebruar 2019

Koolituse eesmärk: käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. Käsitletakse seda, kuidas rakendub isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. Samuti on koolituse eesmärgiks tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendi isikuandmete töötlemisel arvestama ning samuti jagada praktilisi näpunäiteid isikuandmete töötlemist kirjeldavate dokumentide koostamiseks, isikuandmete kasutamiseks ja tervishoiuteenuse osutaja töö nõuetekohaseks korraldamiseks .

129€ + KM