Entries by admin

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakendunud nõuetele arvestades uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõud

20. september 2018

Koolitusel selgitatakse, mis muutub ja mis jääb samaks tulenevalt 25. mail 2018 jõustunud EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri, mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes, isiku õigust nõuda enda kohta käivate andmete parandamist/kustutamist; sellest, millised on andmekaitsespetsialisti funktsioonid ettevõttes jpm. Samuti käsitletakse uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõud.

129€ + KM

MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS PRAKTIKAS. EUROOPA MAKSEKÄSK

17. oktoober 2018

Eesmärk: käsitleda maksekäsu kiirmenetluse praktilist rakendamist rahasumma kuni 6400€ sissenõudmisel. Samuti Euroopa maksekäsu rakendamisvõimalusi piiriüleste võlgade sissenõudmisel ja selle täidetavust. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01.18 jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele. Euroopa maksekäsu selgitamisel saab juhiseid jurist, kes ostutab õigusabiteenust oma kliendile seoses Euroopa maksekäsumenetlusega, mh kuidas täita vorme, mis toimub kohtus, toimingute tagajärjed, õiguskaitsevahendid jpm.

129€ + KM

NÕUETE AEGUMINE JA TASAARVESTUS RIIGIKOHTU PRAKTIKAS

31. oktoober 2018

Eesmärk: käsitleda nõuete aegumise ja tasaaarvestuse viimase aja praktilisi probleeme.  Koolitus baseerub suures osas teemakohaste uute Riigikohtu lahendite analüüsil. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist ja tasaarvestust käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

129 € + KM