UUT JA AKTUAALSET PANKROTIMENETLUSES

10.00-16.00 hr Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Teemakava on täpsustamisel.

Tehnovõrkude või -rajatiste talumine pärast Riigikohtu 11.10.2017 lahendit, lahendusvõimalused jm aktuaalset

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda uue, 11.10.2017 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi täiskogu lahendi valguses võõral kinnisasjal paikneva tehnovõrgu või rajatise omandikuuluvust (tehnorajatis kui kinnisasja oluline osa) ja võimalusi probleemi lahendamiseks. Samuti käsitletakse juurdepääsuõigusi tehnovõrgule või -rajatisele ning tehnovõrgu talumise tasude kehtestamise seaduseelnõud.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised muudatused toob kaasa 11.10.17  Riigikohtu lahend; millised on võimalused eraõigusliku kokkuleppeta tehnovõrgu või -rajatise edasiseks kasutamiseks; omab ülevaadet Riigikogu menetluses olevast tehnovõrgu talumise tasude kehtestamise eelnõust. 

Sihtgrupp: tehnovõrke ja -rajatisi omavad ettevõtted, ehitusettevõtted, maaomanikud, ning projekteerimisfirmade juhid ja spetsialistid, arhitektid,  kinnisvaraarendajad ja –haldajad; juristid, nõunikud, advokaadid ja konsultandid (sh krediidiasutustest, advokaadi-, õigus- ja notaribüroodest, kinnisvarabüroodest), ehitus- ja planeeringuspetsialistid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, maakorraldajad jt riigi- ja kohaliku omavalitsuse juhid, vastutavad ametnikud ning spetsialistid.

Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Metropol, Roseni 13, 6. korrus.

 

6. detsember (kolmapäev) 2017. a

 

9.30 – 10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00-13.15   Priidu Pärna, dr. iur., Tallinna notar

1.Riigikohtu lahend 11.10.2017 nr 2-15-17137/31, mis puudutab võõral kinnisasjal paikneva tehnovõrgu või -rajatise omandikuuluvust.

2. Millised võimalused on eraõigusliku kokkuleppeta tehnovõrgu või -rajatise edasiseks kasutamiseks

a) sundvalduse seadmine ja selle menetlus

b) piiratud asjaõiguse seadmine

c) kinnisasja sundvõõrandamine

3. Juurdepääsuõigustest võõral kinnisasjal paiknevale tehnovõrgule või -rajatisele.

4. Ülevaade Riigikogu menetluses olevast  tehnovõrgu talumise tasude kehtestamise eelnõust (SE405)

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng

Koolituse maht:  4 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 99€. Hinnale lisandub käibemaks. Püsiklientidele hinnasoodustus –10% .

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil e-posti teel koolitus@preismann.ee , tel 646 0002 või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

LEPINGU RIKKUMISEST TULENEV KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUS RIIGIKOHTU UUEMA PRAKTIKA VALGUSES

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepingulise kahju hüvitamise nõudeid uuema Riigikohtu praktika varal koos võlaõigusseaduse vastavate sätete kommenteerimisega.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad, millised on lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused ja kuidas neid on võimalik vaheotsusega tühistada. Oskavad eristada lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustust muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest. Oskavad eristada lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Oskavad eristada lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Teavad lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamise tingimusi.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku kahju hüvitamise nõuetega.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru Väljak 4, II korrus).

                                                                                 

 

15. veebruar (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                  registreerimine

10.00 -16.00              Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor

 

  1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 3, § 103, § 115 jt).

1.1.  Kahju hüvitamise nõude eelduste süsteem ning asjaolude tõendamise koormus.

1.2. Lepingulise kohustuse rikkumine (VÕS § 100).

1.3. Põhjuslik seos lepingulise kohustuse rikkumise ja kahju vahel (VÕS § 127 lg 4).

1.4. Lepingulise kohustuse rikkumise mittevabandatavus (VÕS § 103 jt).

1.5. Kahju hõlmatus rikutud  lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2 ja § 134 lg 1).

1.6. Kahju ettenähtavus (VÕS § 127 lg 3 ja § 134 lg 1).

  1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eelduste tuvastamine vaheotsusega (TsMS § 449 lg-d 1 ja 2).

 

  1. Lepingu rikkumisest tulenev kahju hüvitamise solidaarkohustus ning solidaarvõlgnike omavahelised suhted (VÕS §-d 65, 69, 70, 137 jt).

 

  1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eristamine muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest (VÕS § 112 lg 2, § 189, § 222 lg 5, § 646 lg 5 jt).

 

  1. Lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (VÕS § 1044).

 

  1. Lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (RvastS § 1, HKMS § 6 lg 1, HMS § 95 jt).

 

  1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamine (VÕS § 127 lg 5, § 139, § 140).

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 18€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

ÜHINGUÕIGUSE UUEM KOHTU- JA REGISTRIPRAKTIKA

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda äriühingute ühinemist, jagunemist, ümberkujundamist, sundlõpetamist ja registrist kustutamist, samuti sissemakseta osaühingute probleeme. Koolitus toimub seminari vormis kaasuste lahendamisega. Teemasid käsitletakse uuema kohtu- ja registripraktika valguses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab äriühingute ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, sundlõpetamise, registrist kustutamise ja sissemakseta osaühingute problemaatikat viimase aja kohtu- ja registripraktika kontekstis.

 Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid, sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, kohtunike abid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Hotel L’Ermitage konverentsikeskus (Toompuiestee 19, Tallinn).

 

 

 

 

31. jaanuar (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00              registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45          Andres Vutt, dr. iur., Tartu Ülikooli õigusteaduskonna äriõiguse dotsent,  Advokaadibüroo Magnusson nõunik, ühinguõiguse revisjoni töögrupi liige

 

 1. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

Ühinemislepingu sisu, asendussuhte määramine, kapitali suuruse muutmine, juurdemaksed ja tagasimaksed, ebaehtsad jagunemised, aresti ja pandi mõju menetlustele, kustutamishoiatusega ühingute osalemine menetluses.

2. Ühingute sundlõpetamine ja registrist kustutamine

Äriühingu registrist kustutamise eeldused ja nende järgimata jätmise tagajärjed. Registrist kustutamise menetluslikud tagajärjed. Äriühingu registrisse ennistamise eeldused (likvideerija määramine juba kustutatud ühingule). Eraõigusliku juriidilise isiku sundlõpetamise alused ja tagajärjed.

3. Sissemakseta osaühing

Sissemaksete tasumise nõuded, väljamaksed ühingust, võlausaldajate ja osanike kaitse põhimõtted.

 

11.30 – 11.45 kohvipaus;

13.15 – 14.15 lõuna

 

 

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, kaasuste lahendamine

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 14.5€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki