EBASEADUSLIKE EHITISTE REGISTRISSE KANDMINE, SEADUSTAMINE JA ENAM LEVINUD PROBLEEMID. LUBADE MENETLUS

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

 

27. november (kolmapäev)

 

9.40 – 10.00       registreerimine

 

10.00 -15.45  Raul Keba, Ristal Keba Partnerid partner, vandeadvokaat

 

 1. Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus. 1.01.2020 tähendus;
 2. Menetluse valik – detailplaneering, projekteerimistingimused, ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus;
 3. Ehitise ümberehitamise ja uue ehitise püstitamise regulatsiooni erisused – Tallinna ja Tartu praktika;
 4. Lubade ja teatiste menetlus – kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, kehtetuks tunnistamine. Ehitise kasutusotstarbe muutmine;
 5. Tuleohutuse tagamisega seonduv temaatika;
 6. Riiklik järelevalve ja vastutus;
 7. Asendustäitmise ja sunniraha;
 8. Ülevaade seadustamist ja järelevalvet puudutavast kohtupraktikast.

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

VEENEV ARGUMENTEERIMINE KIRJAS JA KÕNES

Eesmärk: käsitletakse argumenteerimise ning sellega seotud järeldamise ja tõendamise põhimõtteid ja meetodeid; antakse juhtnööre, kuidas koostada veenvaid kirjalikke argumente (mh  kuidas vältida argumendivigu, millist argumendikeelt kasutada ja kuidas tekste vormistada). Tutvustatakse õigusliku argumentatsiooni põhitüüpe ning aruka põhjendamise, tõendamise ja järeldamise põhimõtteid. Koolitusel esitatakse praktilisi näiteid ja kirjalikke näidispõhjendusi.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud juristidele (sh õigusloome juristid), advokaatidele, riigi ja kohaliku omavalitusese ametnikele, kohtuametnikele, politseiametnikele, ettevõtjatele, nõunikele, õppejõududele, spetsialistidele, erinevate astmete juhtidele jt otsustajatele, kes teevad otsuseid ja peavad neid põhjendama

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

 

6.november (kolmapäev)

 

9.40 – 10.00       registreerimine

 

10.00 -16.00  hr Mario Rosentau, dr. iur., Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse õppetooli lektor, Advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat

 

I  Kõnetegu ja selle õiguslikud vormid

 • Mis võib juhtuda, kui isik ei suuda oma õigusi tõhusalt põhjendada?
 • Vastaspoole võimalikud illusioonid, mis tuleb juba esimese „argumendi-löögiga“ purustada!
 • Kirjalikult esitatud argumentide eelised ja puudused võrreldes suulise esitusega.
 • Õigusvormide tähendus, hierarhia ja vormivabaduse piirid. Kuidas kirjalik tekst võib olla mistahes õiguslikus vormis – vabast vormist notariaalse tõestuseni?
 • Millal piisab asja lahendamiseks e-kirjavahetusest? E-kiri haldusmenetluses

II Argumendid kirjalikus ja suulises väitluses

 • Mis on argument? Argumendi omadused ja otstarve.
 • Argumendi loogika ehk struktuur: eeldused, järeldusotsustus, järeldumisseos.
 • Argumendi sisu ja esituskuju. Argumendi läbipaistvuse reeglid.
 • Argumendi väärtus: korrektsus ja kaalukus. Kuidas vältida argumendivigu?
 • Vastaspoole argumentide nõrkuse või puudumise tuvastamine, demagoogiavõtete äratundmine.
 • Kuidas koostada veenvaid argumente? Mida endalt ja teistelt selleks küsida?
 • Kriitika vahendid. Kriitika ja vastuargumentide kasutamine väitluses.
 • Millistest argumentidest tuleb väitluse (vaidluse) jätkudes loobuda, millistega tasub jätkata ja millised võimalusel lisada? Kuidas argumenteeritult vastata küsimustele?

III Kirjaliku argumendi keel

 • Ametliku kirjastiili tunnused ja omadused.
 • Kuidas ära tunda ja vältida mõttetut kantseliiti?
 • Millal ja kuidas kasutada argumentatsioonis (nt auditi aruannetes) erialakeelt?
 • Teksti liigendamine ridadeks ja lõikudeks. Mõtete „õige“ järjekord tekstis. Loetelude koostamisest ja vormistamisest.
 • Normilausete (reeglite) ja faktilausete (asjaolude) eristamise tähtsusest.

IV Normid ja tõendid õiguslike argumentidena

 • Õiguslik argumentatsioon. Õiguslike argumentide kaks põhitüüpi.
 • Õigusliku järeldamise meetoditest (näitlikult). Millal matemaatika eksib?
 • Tõendiargumendid ja tõendamise loogika. Asjaolude ja tõendite seos. Otsesed ja kaudsed tõendid, tõendid tõendite kohta (mh elektroonilise kirja kättesaamise tõendamine).
 • Tõendite korrektsuse ja kaalukuse hindamine.
 • Argumenteerimine ja tõendamine erinevates õigusmenetlustes
 • E-kirja kättesaamise tõendamine

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

Ehitamise, projekteerimise ja kinnisvaraarendustega seotud vaidlused. Asjakohane kohtupraktika ja nõuanded vaidluste vältimiseks

Eesmärk:Koolitusel antakse ülevaade praktikas kõige enim vaidlusi tekitavatest asjaoludest ja asjakohasest kohtupraktikast ning jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas on võimalik lepinguliselt enim vaidlusi põhjustavaid riske mõistlikult maandada.

Sihtgrupp: Ehitamise, projekteerimise või kinnisvaraarendusega kokkupuutvad juhid, keskastmejuhid, ekspertiiside teostajad, projektijuhid, projekteerijad, juristid jpt. Samuti ka ehituste tellijad, objektijuhid, lepingu täitmise järelevalve teostajad, linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, insenerid,jt),  riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad, kinnisvaraomanikud, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

14. november (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 13.30  Kristjan Tamm, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat. Tartu Ülikooli ehitus-ja planeerimisõiguse õppejõud.

 Info lektori kohta leiate siit.

 • Ülevaade enim vaidlusi põhjustavatest asjaoludest ehitus- ja projekteerimislepingute puhul (töövõtu piirid, töö kvaliteet, maksumus, tähtajad, lisa- ja muudatustööd, viivitused, leppetrahv, tagatised, aegumine, garantii jms). Eelnevaga seotud vastutuse jaotus ehitaja, projekteerija ja tellija vahel. Ülevaade seadusjärgses vastutuse režiimist ja kohtupraktiklast. Praktilised näpunäited eelnevaga seotud riskide maandamiseks.
 • Ehitise puudusega seatud vastutus müügilepingu puhul. Ülevaade asjakohasest kohtupraktikast ja praktilised soovitused riskide maandamiseks.
 • Seadusest tulenevad piirangud vastutuse jaotuse kokkuleppeliseks muutmiseks (tüüptingimustega lepingud jms).

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.50 kohvipaus

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaldamise ja kohtupraktikas tõusetunud probleemid

Eesmärk: Käsitleda korteriomandi-ja korteriühistuseaduse (KrtS-i) rakendamisel esilekerkinud rohkeid probleeme ja võimalusi nende vältimiseks, arvestades esimest kohtupraktikat.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud jpt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

17. oktoober (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

 

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

 

 1. Olulisemad muudatused korteriomandi- ja korteriühistuseaduses (KrtS-is) võrreldes varasemate seadustega ning KrtS-i sätete tagasiulatuv mõju.
 • 1.1. Eriomandi eseme (reaalosa) mõistega seonduvad probleemid (vt KrtS § 4).
 • 1.2. Muude sätete kohaldamise võimalused (vt KrtS § 1 lg 3, § 20 lg 1, § 24 lg 1, § 49, § 51 lg 1, § 63 lg 1, § 68 lg 3).
 • 1.3. Korteriühistu (KÜ) liikmeksolek (vt KrtS § 1 lg 4, § 15).
 • 1.4. KÜ põhikiri (vt KrtS § 5, § 17, § 20 lg-d 2 ja 3, § 21 lg 3 jt).
 • 1.5. Teabe andmise kohustus (vt KrtS §-d 45–47).
 1. Teemasse puutuvad üldised kohtumenetlusõiguslikud küsimused.
 • 2.1. Hagi ja hagita menetluse eristamine (TsMS § 613 lg 1).
 • 2.2. Menetlusosaliste ring hagita menetluses (vt TsMS § 614 lg-d 1 ja 2; KrtS § 9 lg 6, § 12 lg 1, § 37 lg 2).
 • 2.3. Kohtu seotus menetlusosaliste avalduste ja taotlustega (TsMS § 477 lg 5).
 1. Korteriomanike (KO) kokkulepped (KrtS §-d 3, 9, 13, 14 jt).
 • 3.1. KO kokkulepetega lahendatavate küsimuste ring (vt KrtS §-d 5, 9, 13, 14, § 34 lg 1, § 38 lg 1, § 58; AÕS § 74).
 • 3.2. KO kokkulepete ja KÜ põhikirja vahekord (vt KrtS § 17 lg 2, §  40 lg 2, § 41 lg 2).
 1. Erikasutusõiguse (EKÕ) seadmine (KrtS § 14 jt) ning selle erinevus kaasomandi kasutuskorrast ja muudest kokkulepetest ning otsustest.
 • 4.1. EKÕ mõiste (vt KrtS § 14).
 • 4.2. EKÕ, kaasomandi kasutuskorra ja nn kodukorra vahekord (vt ka KrtS § 5, § 13,  34 lg 1; AÕS § 71 lg 3, § 72 lg-d 1 ja 3).
 • 4.3. EKÕ kohta kinnistusraamatusse märke tegemine (vt KrtS § 3 lg-d 3 ja 4, § 9 lg 6, § 13 lg 3).
 • 4.4. EKÕ saamiseks esitatava avalduse menetlemise erisused ja EKÕ-ga seonduvate sätete tagasiulatuva jõu probleemid (vt KrtS § 65).
 • 4.5. Kasu saamise õiguse arvestamine EKÕ seadmisel (vt AÕS § 72 lg 2).
 1. Korteriomanike üldkoosolek (KÜK) ja selle otsused (KrtS §-d 20–23 jt).
 • 5.1. KÜK kokkukutsumise, pidamise ja otsuse tegemise põhimõtted (KrtS §-d 20–23).
 • 5.2. KÜK otsuste vaidlustamine ja kehtetus (vt KÜS § 29).
 1. Korteriühistu juhatuse, valitseja ja majahalduri regulatsiooniga seonduvad probleemid (KrtS §-d 24–28 jt).
 2. Nõuded korteriomaniku vastu, mis seonduvad korteriomandite majandamisega ja kahju tekitamisega (KrtS §-d 34-42 jt).
 3. Korteriomaniku nõuded korteriühistu, valitseja ning teiste korteriomanike vastu, mis seonduvad kulutuste tegemisega ja kahju tekitamisega (VÕS § 115, §-d 127-140; KrtS §-d 30, 31, § 34 lg 3, § 37-39 jt; AÕS § 72 lg 4).

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

KINNISASJA MÜÜK JA SELLEGA SEOTUD PROBLEEMID (lepingutingimused, ostueesõigused, tagatiste sh hüpoteekide, käsutuskeeldude jm üleminek)

Eesmärk: Käsitleda kinnisasja müügis olulisemaid probleemkohti, lepingutingimusi, kokkuleppeid, kohustuste üleminekuid jpm, mis aitavad vältida võimalikke edaspidiseid vaidlusi.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, krediidiasutustest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja kohtute konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

30. oktoober (kolmapäev)

 

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

 

 • Kumba müüa – kas kinnisasi või kinnistu omanikuks oleva äriühingu osalus? Millal kohalduvad kinnisasja müügile ettevõte ülemineku sätted?
 • Millised tingimused seab seadus pooltevahelistele lepingueelsetele läbirääkimistele? Mida tuleb lepingueelsete läbirääkimiste käigus teisele poolele avaldada, mida mitte? Kuidas kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni?
 • Kavatsuste protokoll (letter of intent ehk LOI) – miks on vajalik ja kuidas see osapooli kaitseb? Kas kavatsuste protokoll on eelleping VÕS § 33 tähenduses? Millises vormis peaks kavatuste protokoll olema sõlmitud? Kuidas tagada, et müüja paralleelselt mitme erineva potentsiaalse ostjaga läbirääkimisi ei peaks? Milliseid õiguskaitsevahendeid saab kasutada, kui teine pool rikub kavatsuste protokollist tulenevaid kohustusi?
 • Kas kinnisasja müügil on õigusliku auditi läbiviimine vajalik? Millele pöörata tähelepanu õigusliku auditi läbiviimise käigus?
 • Kuidas korraldada õigusliku auditi läbiviimist?
 • Kuidas mõjutavad õigusliku auditi tulemused ostuhinda?
 • Millised teemad peaksid kindlasti olema reguleeritud müügilepingus?
 • Kellele on vaja kinnitusi ja garantiisid (representations & warranties)? Mis saab, kui neid ei ole?
 • Milline on müüja seadusjärgne vastutus? Miks piirata müüja vastutust müügilepingus ja kuidas seda teha tuleks? Mida tähendab „as is“ tingimustel müük?
 • Missuguseid kokkuleppeid tuleks müügilepingusse lisada seoses ostueesõigustega?
 • Kuidas tagada ostuhinna tasumist? Mis rolli täidab omandieelmärge?
 • Millal toimub tehingu lõpuleviimine (Closing) müügilepingu allkirjastamisega samal ajal ning millal toimub tehingu lõpuleviimine hiljem? Millistest tingimustest ja kannetest peaks tehingu lõpuleviimine sõltuma?
 • Kuidas reguleerida kinnistu valduse üleandmist?
 • Millised on tavapärased müügilepingu lisad – kandeavaldused, kinnitused, nõuetest loobumine?

 

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€ (koos käibemaksuga 154,8€). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki