PRAKTILIST HALDUSMENETLUSES. HALDUSAKT

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda praktilisi ja olulisemaid teemasid haldusmenetluses, sh haldusaktiga seonduvat. Kõik teemad on tihedalt seostatud praktiliste näidetega haldusmenetluse seaduse rakenduspraktikast, sh uuemast kohtupraktikast haldusasjades.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teenistujad (juristid, nõunikud, audiitorid, järelevalve inspektorid, spetsialistid jt), advokaadid, konsultandid, kohtujuristid ja -konsultandid, politseiametnikud jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Narva mnt 7C; II korrus. Sissepääs sisehoovist hotelli peauksest).

 

 

22. november (kolmapäev) 2017. a

 

9.40-10.00           registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45   Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 1. Haldustegevuse liigid ja nende eristamine problemaatilistel juhtudel

–        haldusakt, toiming, menetlustoiming

–        soodustavad, koormavad ja topeltmõjuga haldusaktid

 1. Haldusakti õiguspärasus

–        haldusakti määratletus (resolutiivosa vormistamine, kõrvaltingimuste seadmine)

–        kaalutlusõigus ja selle teostamine, kaalutlusvead

–        määratlemata õigusmõistete kasutamine

–        haldusakti põhjendamine ja põhjenduste esitamine muus dokumendis

–        elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt

–        menetlus- ja vormivead (sh ärakuulamisvead) ning nende tagajärjed

 1. Haldusakti teatavakstegemine ja kehtivus

–        haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine

–        haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine, sh erisused füüsiliste ja juriidiliste isikute osas

–        muudatused elektroonilise kättetoimetamise regulatsioonis (Riigikogu menetluses eelnõu 497 SE, kavandatav jõustumise aeg 01.02.2018)

–        haldusakti tühisus ja selle kindlakstegemine

 1. Haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine

–        haldusmenetluse uuendamine

–        haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine

–        haldusakti vaidlustamise võimalused

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 13€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUSE UUE REDAKTSIOONI RAKENDAMINE

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: tutvustada  rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uut redaktsiooni. Koolitusel  selgitatakse, milliseid uusi  kohustusi tuleb  kohustatud isikutel täita  võrreldes käesoleval ajal kehtivate nõuetega. Antakse selgitusi,  kuidas puudutab uus seadus kõiki ettevõtjaid.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

 22. november (kolmapäev) 2017. a

 

9.40-10.00           registreerimine

10.00 – 15.45   Kadri Siibak, dr iur., Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uuest  redaktsioonist

 • väljatöötamise eemärgid;
 • muudatused mõistetes;
 • kohaldamisala muudatused

Riskipõhine lähenemine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel

–   riskide hindamise  süsteem  ja korraldus;

–   nõuded kohustatud isiku riskide  juhtimise süsteemile.

Muudatused hoolsusmeetmete kohaldamisel

 • hooldusmeetmete kohaldamise lihtsustatud ja tugevdatud kord;
 • hoolsusmeetmete kohaldamise erisused;
 • hoolsusmeetmete kohaldamata jätmise tagajärjed;
 • kohustatud isiku tegevus rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral

Tegelik kasusaaja

 • tegeliku kasusaaja andmete hoidmise kohustus;
 • tegelike kasusaajate deklareerimine äriregistris;
 • tegelike kasusaajate avalikustamine

Küsimusi-vastuseid

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 18€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

LEPINGU RIKKUMISEST TULENEV KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUS RIIGIKOHTU UUEMA PRAKTIKA VALGUSES

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepingulise kahju hüvitamise nõudeid uuema Riigikohtu praktika varal koos võlaõigusseaduse vastavate sätete kommenteerimisega.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad, millised on lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused ja kuidas neid on võimalik vaheotsusega tühistada. Oskavad eristada lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustust muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest. Oskavad eristada lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Oskavad eristada lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Teavad lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamise tingimusi.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku kahju hüvitamise nõuetega.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru Väljak 4, II korrus).

                                                                                 

 

9. november (neljapäev) 2017

 

9.40 – 10.00                  registreerimine

10.00 -16.00              Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor

 

 1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 3, § 103, § 115 jt).

1.1.  Kahju hüvitamise nõude eelduste süsteem ning asjaolude tõendamise koormus.

1.2. Lepingulise kohustuse rikkumine (VÕS § 100).

1.3. Põhjuslik seos lepingulise kohustuse rikkumise ja kahju vahel (VÕS § 127 lg 4).

1.4. Lepingulise kohustuse rikkumise mittevabandatavus (VÕS § 103 jt).

1.5. Kahju hõlmatus rikutud  lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2 ja § 134 lg 1).

1.6. Kahju ettenähtavus (VÕS § 127 lg 3 ja § 134 lg 1).

 1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eelduste tuvastamine vaheotsusega (TsMS § 449 lg-d 1 ja 2).

 

 1. Lepingu rikkumisest tulenev kahju hüvitamise solidaarkohustus ning solidaarvõlgnike omavahelised suhted (VÕS §-d 65, 69, 70, 137 jt).

 

 1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eristamine muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest (VÕS § 112 lg 2, § 189, § 222 lg 5, § 646 lg 5 jt).

 

 1. Lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (VÕS § 1044).

 

 1. Lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (RvastS § 1, HKMS § 6 lg 1, HMS § 95 jt).

 

 1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamine (VÕS § 127 lg 5, § 139, § 140).

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 18€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

ÜHINGUÕIGUSE UUEM KOHTU- JA REGISTRIPRAKTIKA

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda äriühingute ühinemist, jagunemist, ümberkujundamist, sundlõpetamist ja registrist kustutamist, samuti sissemakseta osaühingute probleeme. Koolitus toimub seminari vormis kaasuste lahendamisega. Teemasid käsitletakse uuema kohtu- ja registripraktika valguses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab äriühingute ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, sundlõpetamise, registrist kustutamise ja sissemakseta osaühingute problemaatikat viimase aja kohtu- ja registripraktika kontekstis.

 Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid, sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, kohtunike abid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Hotel L’Ermitage konverentsikeskus (Toompuiestee 19, Tallinn).

 

 

 

 

 15. november  2017

 

9.40-10.00              registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45          Andres Vutt, dr. iur., Tartu Ülikooli õigusteaduskonna äriõiguse dotsent,  Advokaadibüroo Magnusson nõunik, ühinguõiguse revisjoni töögrupi liige

 

 1. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

Ühinemislepingu sisu, asendussuhte määramine, kapitali suuruse muutmine, juurdemaksed ja tagasimaksed, ebaehtsad jagunemised, aresti ja pandi mõju menetlustele, kustutamishoiatusega ühingute osalemine menetluses.

2. Ühingute sundlõpetamine ja registrist kustutamine

Äriühingu registrist kustutamise eeldused ja nende järgimata jätmise tagajärjed. Registrist kustutamise menetluslikud tagajärjed. Äriühingu registrisse ennistamise eeldused (likvideerija määramine juba kustutatud ühingule). Eraõigusliku juriidilise isiku sundlõpetamise alused ja tagajärjed.

3. Sissemakseta osaühing

Sissemaksete tasumise nõuded, väljamaksed ühingust, võlausaldajate ja osanike kaitse põhimõtted.

 

11.30 – 11.45 kohvipaus;

13.15 – 14.15 lõuna

 

 

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, kaasuste lahendamine

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 14.5€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

 

AKTUAALSET LIIKLUSÕIGUSES: 1. novembrist jõustuvad karistusseadustiku muudatused. Uut liiklusseaduses ja liiklussüütegude praktikas

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: 1. novembril 2017 jõustuvad karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse). Mh sätestatakse kohustuslik šokivangistus teistkordsel joobeseisundis juhtimisel, juhtimisõiguse äravõtmine, uued vangistuse määrad raske tervisekahjustuse tekitamise või surma põhjustamisel joobeseisundis juhi poolt (tapmise sätete kohaldamine) jm. Käsitletakse ka uusi, 2017 jõustunud olulisemaid muudatusi liiklusseaduses ja liiklussüütegude uuemat praktikat.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad 1. novembril jõustuvaid karistusseadustiku muudatusi ning 2017. a jõustunud olulisemaid muudatusi liiklusseaduses ja liiklussüütegude uuemas praktikas.

Sihtgrupp: liiklusõigusega seotud isikud, sh menetlejad, liiklusjärelevalve teostajad, politseiametnikud, prokurörid, kohtujuristid, vanglaametnikud, advokaadid, advokaadi- ja õigusbüroode juristid ja konsultandid; kindlustusseltsid, kahjukäsitlejad, autokoolid ja transpordiettevõtted; ministeeriumide, ametite, inspektsioonide ja kohalike omavalitsuste  juristid, nõunikud, spetsialistid jt ametnikud, vaidluste lahendajad, kohtutäiturid jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

 1. november (kolmapäev) 2017

 

9.40-10.00          registreerimine

10.00-11.30     Einar Hillep, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik, eelnõu põhiautor

1. novembril jõustuvad  karistusseadustiku muudatused

 • Uute seadusemuudatuste vajadusest
 • Tingimisi karistuse kohaldamine korduval joobeseisundis juhtimisel
 • Elektrooniline valve alkoholi tarvitamise keelu korral
 • Joobeseisundis juhi poolt teisele isikule raske tervisekahjustuse tekitamine või surma põhjustamine
 • Alkoholi jt ainete tarvitamine pärast raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustamist, sündmuskohalt põgenemine
 • Juhtimisõiguse äravõtmise kohustuslikud määrad kuriteo puhul
 • Muudatusi kriminaalmenetluse seadustikus, liiklusseaduses (tauniv hoiak)

 11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15   Indrek Sirk, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli vandeadvokaat

 • 2017. a jõustunud liiklusseaduse olulisemaid muudatusi, sh lühidalt robotliikuri regulatsioonist, mopeedi uus definitsioon jpm
 • Uut liiklussüütegude praktikas, sh näiteid Riigikohtu praktikast

Küsimusi-vastuseid

 

Osalejatele väljastame soovi korral tõendi.

 

 

Osavõtutasu: 90 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika ning kavandatavad muudatused

Eesmärk: käsitleda ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendusprobleeme, sh planeerimisseaduse kavandatavaid muudatusi, ebaseaduslike ehitiste registrisse kandmist, mille tähtaeg on 01.01.2020 jpm.

Sihtgrupp: linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, projekteerijad, insenerid, järelevalve teostajad, maakorraldajad jt), maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, ehitusettevõtted, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja -haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktikat ning kavandatavaid muudatusi.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

 

8. november (kolmapäev) 2017

 

9.40-10.00          registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45       Raul Keba,  Advokaadibüroo COBALT advokaat

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 

 1. Planeerimisseaduse rakenduspraktika ja kavandatavad muudatused

– Detailplaneeringu koostamise kohustuse alad ja juhud. Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega

– Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste mõiste ja menetlus

– Lepingud detailplaneeringu menetluses – delegeerimisleping, planeeringukohaste rajatiste valmisehitamise leping

– Detailplaneeringute ülevaatamine ja kehtetuks tunnistamine

– Muudatused planeerimisseaduses seoses haldusreformiga

– Rahandusministeeriumi VTK (väljatöötamiskava) ülevaade

 

2. Ehitusseadustiku rakenduspraktika

– Ehitusteatise ja ehitusloa elektrooniline menetlus – lubade paljusus, riiklik järelevalve ehitusteatise menetluses

– Ehitusprojekti muudatus vs uus ehitusluba

– Lubade väljastamine kõrvaltingimustega, lubade kehtetuks tunnistamine

– Kasutusteatise ja kasutusloa elektrooniline menetlus

– Tehnorajatiste temaatika – päikesepaneelid, projekteerimistingimuste ja lubade/teatiste menetlus, kaitsevööndis tegutsemine

– Ebaseaduslike ehitiste seadustamine, vanade hoonete registrisse kandmise praktika (riigilõiv jm kulud), muinsuskaitse/looduskaitse piirangud seadustamisel

– Praktilisi näiteid ehitusvaldkonda (sh seadustamist ja riiklikku järelevalvet) puudutavatest kohtulahenditest

 

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolituse maht: üks õppepäev; 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

 

Osavõtutasu 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 18 € koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või allpool oleval registreerumisvormil.

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki