UUED TERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE MUUDATUSED JA NENDE RAKENDAMINE(jõust. 01.01.2019)

24. jaanuar (neljapäev) 2019

 

Koolituse kestvus: 10.00-15.30

Lektor: Elina Soomets, jurist, konsultant, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ

 

Koolituskava täienemisel

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

UUENENUD MAAKORRALDUS KUI ABIVAHEND TEGELIKU ELU PROBLEEMIDE LAHENDAMISEL

Eesmärk: käsitleda koos praktiliste näidetega 01.07.2018 jõustunud maakorraldusseaduse, maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja kinnistusraamatuseaduse uusi muudatusi. Teemasid käsitletakse koosmõjus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega (KAHOS).

Sihtgrupp: kinnisvaraga seotud spetsialistid, kinnisvara maaklerid, pankade esindajad, juristid sh advokaadid, notarid, kohtunikuabid, maakorraldajad, omavalitsuse töötajad, riigiametnikud ja paljud teised, kes tegelevad maaküsimustega.

 Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

12. detsember (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.30   pr Triinu Rennu, Maaameti peadirektori asetäitja. Üks eelnõu autoreid.

(Triinu Rennu asus tööle Maa-ametisse 2003 aastal, 2005 aastast kuni selle aasta märtsini oli ta õigusosakonna juhataja.  Peamiseks töövaldkonnaks on olnud maareformi läbiviimine, kinnisvara ja riigivaraga seotud küsimused ning viimastel aastatel maakataster. Tal on pikaajaline õigusloome kogemus ja ta on üks kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) autoreid.)

Käsitletavad teemad:

 • Mis on maakorraldus, sealhulgas ümberkruntimine?
 • Kuidas eristada maakorraldustoimingut kinnisasja käsutustehingust. Praktilised näited
 • Katastripidaja õigus moodustada katastriüksust ja teha katastriandmete parandamise ja muutmise otsuseid
 • Katastripidaja õigus esitada maakorraldustoimingute läbiviimise järgselt kinnistusavaldus kinnistusosakonnale
 • Muudatused katastriüksuse sihtotstarvete regulatsioonis
 • Servituutide väljaselgitamine katastripidaja poolt ja selle praktiline vajadus maakorraldustoimingute ja tehingute tegemisel
 • Sundvalduse kandmine katastrisse ja talumistasude rakendus

Teemasid käsitletakse koosmõjus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega

 

Küsimusi-vastuseid

 

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 95 €. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

HALDUSMENETLUS PRAKTIKAS.HALDUSAKT, HALDUSLEPING

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda praktilisi ja olulisemaid teemasid haldusmenetluses kohaliku omavalitsuse praktikas, sh haldusakti ja haldusmenetlusega  seonduvat. Kõik teemad on tihedalt seostatud praktiliste näidetega haldusmenetluse seaduse rakenduspraktikast, sh uuemast kohtupraktikast haldusasjades ja KOV-ide praktikas.Mh äsjane Riigikohtu lahend Tallinna korraldatud jäätmeveo vaidluses.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teenistujad, KOV-de juhid, linna- ja vallasekretärid, juristid, nõunikud, audiitorid, järelevalve inspektorid, spetsialistid jt, advokaadid, konsultandid, kohtujuristid ja -konsultandid, vanglajuristid, politseiametnikud jpt haldusmenetlusega seotud (sh juriidiliste eriteadmisteta) isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

21. veebruar (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00           registreerimine

10.00 – 15.45  Kristiina Rebane, Saue vallasekretär.

Kristiina Rebane on enamuse oma karjäärist töötanud avalikus sektoris juristi, nõuniku ja keskastme juhina. 2013-2017 juhtis Kristiina Rebane Justiitsministeeriumis riikliku järelevalve talitust ja vastutas riigi kohtus esindamise eest. Ta on ka Eesti Advokatuuri liige.

1. Haldustegevuse liigid

 • õigustloova akti ja haldusakti piiritlemine (üldkorraldus)
 • toimingu ja haldusakti piiritlemine
 • riiklik järelevalve kohaliku omavalitsuse praktikas (ehitus ja keskkonnakaitse)

 

 1. Haldusakti õiguspärasus
 • pädeva organi määratlemine kohaliku omavalitsuse praktikas
 • haldusakti põhjendamine ja põhjenduste esitamine muus dokumendis
 • kaalutlusõigus ja selle teostamine, kaalutlusvead
 • haldusakti kõrvaltingimus
 • menetlusosaliste teavitamine ja ärakuulamine
 • elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt (jõust.01.02.2018.)

 

 1. Haldusakti teatavakstegemine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine
 • haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine (sh elektrooniline), sh erisused füüsiliste ja juriidiliste isikute osas
 • haldusmenetluse uuendamine
 • haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • haldusakti vaidlustamise võimalused
 • haldusakti tühisus ja selle kindlakstegemine

 

 1. Haldusleping
 • halduslepingu sõlmimine (haldusleping või haldusakt, haldusakti eristamine erõiguslikust lepingust
 • halduslepingu jõustumine, täitmine ja kehtivus (õigusvastase halduslepingu kehtivus)
 • haldusleping erijuhtudel (hankeleping, korraldatud jäätmeveo leping)

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis) 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

LEPINGUVÄLISELT TEKITATUD KAHJU HÜVITAMISE AKTUAALSED PROBLEEMID RIIGIKOHTU 2017-2018 PRAKTIKAS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepinguvälise kahju hüvitamise probleeme uuema Riigikohtu praktika valguses.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes  puutuvad kokku lepinguvälise kahju nõuetega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

                                                                                 

14. veebruar (neljapäev) 2019

 

9.40 – 10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00  Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

 1. Faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule kahju tekitamise eest (VÕS § 115, §-d 1018–1024, § 1043 jj)

1.1.  Faktilise ühingujuhi vastutus lepingu rikkumisega äriühingule tekitatud kahju eest

1.2.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustatud käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.3.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustamatu käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.4.  Faktilise ühingujuhi deliktiline vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

1.5.   Olematut kohustust täitva faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

 

 1. Kaitsenormi rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7, lg 3, § 1050)

2.1. Deliktiline vastutus isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega tekitatud kahju eest

2.2. Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest

2.3. Mõjuvõimu kasutanud isiku deliktiline vastutus äriühingule kahju tekitamise eest

 

 1. Tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
 2. Hagi tagamisega või muul viisil esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus (TsMS § 391; HKMS § 28 ja § 254 lg 3)
 3. Töötaja ja tööandja solidaarne deliktiline vastutus  (VÕS § 137, § 1043jj, VÕS § 1054 lg 1, TLS §-d 74–76)
 4. Koolieelse lasteasutuse järelevalve all viibiva lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest vastutavate isikute mittesüüline deliktiline vastutus (VÕS § 137 lg 1, § 1053)
 5. Kahju tekitamise lõpetamise  või sellega ähvardamisest hoidumise nõue (AÕS § 89, VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2)
 6. Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel (VÕS § 136 lg 5, § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
 7. Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest (VÕS § 14 lg 2, § 115)

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis)  hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

 

ARENGUD MEDITSIINIÕIGUSES ERIALASE VASTUTUSE VALDKONNAS. ANDMEKAITSEREFORM TERVISHOIUSEKTORIS

Eesmärk: käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. Käsitletakse seda, kuidas rakendub isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. Samuti on koolituse eesmärk tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendi isikuandmete töötlemisel arvestama; samuti jagada praktilisi näpunäiteid isikuandmete töötlemist kirjeldavate dokumentide koostamiseks, isikuandmete kasutamiseks ja tervishoiuteenuse osutaja töö nõuetekohaseks korraldamiseks.  Koolitusel selgitatakse tervishoiusektorit puudutavaid muudatusi, mis tulenevad uuest isikuandmete kaitse seaduse eelnõust (isikuandmete töötlemine teadusuuringutes, töötlustoimingute logimise nõuded jne). 

 

Õpiväljundid: koolituse tulemusena omab osaleja ülevaadet uuema aja kohtupraktikast vastutuse teemal tervishoiusektoris. Teab isikuandmete kaitse põhimõtteid (sh patsiendi ning med. töötaja õiguseid ja kohustusi) oma valdkonnas. Oskab koostada asutusesiseseid ja väliseid dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid. Teab olulisemaid üldmäärust täiendavad nõudeid terviseandmete töötlemisel. Teab, kuidas toimida andmekaitsealaste rikkumiste korral.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud  suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtidele ning väiksemate tervishoiuasutuste juhtidele, kelle ülesandeks on asutuse või osakonna tervishoiutöötajate töö juhtimine ja korraldamine. Kõikidele meedikutele –  praktiseerivatele arstidele, kes osutavad patsientidele tervishoiuteenuseid tervishoiuasutusega sõlmitud töölepingu alusel, haiglate ravijuhtidele, juristidele, õdedele; perearstidele ja -õdedele.

 Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

5. detsember (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.30   Ingeri Luik-Tamme, mag. iur., meditsiiniõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat, Advokaadibüroo TGS Baltic

I Vastutus tervishoiusektoris – arengusuunad ja uuem kohtupraktika

Võlaõiguslik vastutus – varaline ja mittevaraline kahju, kahjuhüvitiste kohtupraktika, vastutuse jagunemine, kohtuvaidluste ennetamine, kindlustuskaitse ulatus ja piirangud, patsiendikindlustuse/ üldise vastutuskindlustuse ja ravivigade registreerimise süsteemi loomise kavatsus

Kriminaalvastutus – millised juhtumid võivad tuua kaasa kriminaalasja algatamise, menetluspraktika arstide ja teiste tervishoiuteenuse osutajate suhtes, võimalikud sanktsioonid ja kriminaalvastutuse tagajärjed, õiguste ja huvide kaitse kriminaalmenetluses, arsti kriminaalvastutuse piiramise idee

 

II Isikuandmete kaitse üldmäärus ja siseriiklik regulatsioon

Mis jäi samaks ja mis muutus põhimõistetes – isikuandmete mõiste, terviseandmed kui eriliiki isikuandmed, vastutav ja volitatud töötleja, kaasvastutavad töötlejad

Mida tuleks arvestada suhetes patsiendiga – patsiendi teavitamine isikuandmete töötlemise tingimustest (privaatsuspoliitika), patsiendi õigus saada andmeid, tervishoiuteenuse osutaja ja arsti õigus patsiendi andmete kasutamiseks

Asutusesiseste ja -väliste dokumentide koostamine – privaatsuspoliitika, töötlustoimingute register/kirjeldus, andmesubjektide taotlustele vastamise kord, käitumisjuhised rikkumiste jaoks, mõjuhinnangu koostamine

Patsiendi kui andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemise suhtes ja tervishoiusektori eripärad – õigus saada andmeid, õigus nõuda andmete (sh diagnoosi) parandamist, õigus nõuda andmete kustutamist, olulisemad andmete dokumenteerimise suhtes kehtivad nõuded lisaks üldmäärusele

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu ja selle rakendamine– olulisemad üldmäärust täiendavad nõuded terviseandmete töötlemisel (sh terviseandmete töötlemine teadusuuringutes, ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine peale patsiendi surma, töötlustoimingute logimine jne). Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu teine lugemine toimub 21.11.2018.

Andmekaitsealased rikkumised ja käitumisjuhised rikkumise korral – rikkumise dokumenteerimine, rikkumise teate esitamise kohustus, võimalikud sanktsioonid

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE EHITUS- JA PLANEERIMISVALDKONNAS. Projekteerija, omanikujärelevalve, ehitaja ning kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Ülevaade kohtupraktikast

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kohaliku omavalitsuse kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel ja kahju hüvitamist. Teemasid käsitletakse viimase aja kohtupraktika valguses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on ehitus- ja planeerimisvaldkonnas tegutseva isiku õigused ja kohustused; millised on vastutuse ning nõude teemaga seonduvad olulisemad nõuded; milline on kohaliku omavalitsuse vastutus kohustuste täitmata jätmise korral. Samuti omab osaleja ülevaadet viimase aja kohtupraktikast.

Sihtgrupp: ehitusvaldkonna ettevõtete juhid, juhatuste liikmed, tegevjuhid, objektijuhid, projektijuhid, ehituste tellijad, ehitajad, projekteerijad, järelevalve teostajad, linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, insenerid, maakorraldajad jt),  riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja- haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Tallinn, Narva mnt 7C, II korrus).

 

                                                                                                                       21. november (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00                      registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45             Raul Keba, Ristal Keba Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat, partner

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 • Pädev isik ehitus- ja planeerimisvaldkonnas – õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
 • Asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
 • Kooskõlastamise õiguslik tähendus. Kooskõlastuse ja arvamuse eristamine
 • Kahju tekitamine, poolte õiguskaitsevahendid kohtupraktikas
 • Vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
 • Nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
 • Kohaliku omavalitsuse vastutus enda kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral, sh järelevalve nõuetekohase tegemata jätmise korral
 • Ülevaade viimase aja probleemidest ehitusõiguses ning asjakohasest kohtupraktikast

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel täismahus osalenutele väljastame soovi korral tõendi ja koolitus annab 4,3 inseneri täiendõppe punkti (TP)

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakendunud nõuetele arvestades uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõud

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse, mis muutub tulenevalt 25. mail 2018 jõustunud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR). Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri, mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes, isiku õigust nõuda enda kohta käivate andmete parandamist/kustutamist, seda, millised on andmekaitsespetsialisti funktsioonid ettevõttes, nõusoleku küsimine jpm. Samuti käsitletakse uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679SE) olulisemaid põhimõtteid. Käsitletakse ka üldmääruse senist rakendamist, otseturundust jpm

Sihtgrupp: kõik isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise, töötlemise ja avalikustamisega, mh riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osalejal ülevaade Euroopa Liidu andmekaitse alastest kehtivatest nõuetest ja uutest muudatustest ning sellest, kuidas neid oma ettevõttes rakendada.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Tallinn, Narva mnt 7C, II korrus).

 

 

29. november (neljapäev) 2018

 

9.40-10.00          registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45        Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch ja Partnerid vandeadvokaat, CIPP/E

Urmas Kukk on TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Andmekaitse üldmääruse ja uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679SE) võrdlus

Isikuandmete kaitse seaduse rakendusseadus 650SE

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

eesmärgi piirang

võimalikult väheste andmete kogumine

õigsus

säilitamise piirang

töötlemise tähtaegade määramine, õigused tähtaja määramisel

usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • Õigustatud huvi töötlemise alusena
 • Nõusoleku andmine ja tagasivõtmine andmete töötlemiseks, selle vormistamine
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Meditsiinisektori, krediidiasutuste jt andmete töötlemise erisusi
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitsespetsialisti? Andmekaitsespetsialisti ülesanded. Mida tööandja tahab, et andmekaitsespetsialist teeks, kuid mida ta ei tohi(ks) teha.
 • Andmekaitse mõjuhinnang – kes peab seda tegema ja kes võiks teha
 • Teave ja juurdepääs
 • Millal saab nõuda enda kohta käivate isikuandmete parandamist/kustutamist. Millal töötleja on kohustatud andmed kustutama.
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Isikuandmete kaitse otseturunduses (müügikirjade, spämmkirjade jms saatmine. Nõusoleku küsimine)
 • Töötlemistoimingute registreerimine (töötlemisülevaade)
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus
 • Sanktsioonid ja karistused uute nõuete rikkumisel

Küsimused-vastused

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (hind täpsustub). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki