Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamine ringkonnakohtute ja Riigikohtu praktikas (kohtulahendite õiguslik analüüs)

Eesmärk: Käsitleda viimase aja õiguslikke ja praktilisi probleeme korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) rakendamisel ringkonnakohtute ja Riigikohtu praktikas.
Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid,õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad),kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud, KOV-id jpt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.
Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru, Viru väljak 4, Tallinn

 

01. oktoober 2020

 

9.40-10.00 registreerimine

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

1. Hagita menetluse erisused korteriomandiga seotud kohtuasjades
1.1. TsMS § 613 lg 1 kohaldamine (kahju hüvitamise KO vastu, kindlustusele üleminek, TsMS §
423 lg 2 kohaldamine hagita asjas)
1.2. Esialgne õiguskaitse hagita menetluse asjades (TsMS § 477 1 , 616 jt)
1.3. TsMS § 477 lg 5 kohaldamine

2. Korteriomanike üldkoosoleku otsuste vaidlustamine
2.1. Korteriomanike üldkoosoleku vaidlustamise materiaalõiguslikud alused
2.2. Menetluosaliste ring
2.3. Tuvastushuvi korteriomanike üldkoosoleku kehtivuse vastu
2.4. Uurimispõhimõte ning avalduse ja määruskaebuse piirid.

3. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu majandamiskulude ja viivise saamiseks
3.1. Majandamiskulude nõue
3.2. Viivise nõue
3.3. Majandamiskulude ja viivise nõuete rahvusvaheline kohtualluvus

4. Korteriomaniku teabenõue KÜ vastu

5. Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine

6. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded
6.1. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu
6.2. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded korteriühistu vastu
6.3. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded kolmandate isikute vastu
6.4. Kahju hüvitamise nõuete kohta vaheotsuse tegemise probleemid

7. Korteriomaniku kohustuste üleminek uuele omanikule ja korteriühistu pandiõigus

8. Korteriühistu põhikirja sätete tagasiulatuva jõu probleemid

9. Korteriomanike varasemate kokkulepete ja kasutuskorra otsustuste kehtivus pärast KrtS-i jõustumist

10. Isikliku kasutusõiguse kaotus korteriühistu pandiõiguse realiseerimise tõttu

11. Kaasomandi osa ebaseadusliku kasutamise tõttu tekkivad endise olukorra taastamise nõuded

12. KrtS-i jõustumisega seoses tekkinud korteriühistu sundlõppemisest tulenevad tuvastus- ja hüvitisnõuded

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

UUT JA PRAKTILIST VÕLAÕIGUSES

Eesmärk: Käsitleda võlaõigusseaduse uut rakenduspraktikat uuema Riigikohtu praktika ja VÕS-i sätete
tõlgendamise ja kommenteerimise varal.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad,
krediidiandjad ja –vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid advokaadi- ja
õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike
omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

29. september (teisipäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-15.45 Irene Kull dr.iur, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor

1. Rikkumise vabandatavus kui vastutusest vabastamise alus ja õiguskaitsevahendi kasutamise eeldus –
üld- ja erinormid võlaõigusseaduses:
· kestvuslepingud (üürileping, laenu- ja krediidileping, käsund)
· ühekordsed lepingud (müügileping, töövõtuleping)
2. Lepingu aluseks olevate asjaolude muutumisele tuginemine VÕS § 97 kui üldsätte ja erinormide
alusel.
3. Lepingu muutmise õigus: ühepoolne ja kokkuleppeline. Muutmisõiguse sisu ja kokkulepete kehtivus;
tüüptingimuste kehtivusega seotud probleemid.
4. Nõuete esitamisega seotud kohtupraktika (aegumine, õiguse kaotamine, isikute paljusus jms).
5. Vastutuse kokkuleppeline reguleerimine lepingus.
6. Uuem kohtupraktika kahju hüvitamise asjades (hagi tagamine; mittevaraline kahju)
Teemasid käsitletakse üüri-, laenu- ja krediidi-, müügi-, töövõtulepingute ning käsundi näidetel.

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

TÖÖVÕTULEPING

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

14. oktoober (kolmapäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

 

 1. Töövõtulepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
 • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
 • Töövõtja põhi- ning kõrvalkohustused
 • Tellija põhi- ning kõrvalkohustused
 • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega
 • Töövõtulepingu eristamine müügi- ja käsunduslepingust

 

 1. Töövõtulepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine
 • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
 • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

 

 1. Töövõtja kohustuste rikkumine. Tellija õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

 • Kohustuste rikkumise liigid
 1. Mittetäitmine ja viivitusega täitmine
 2. Lepingutingimustele mittevastava (puudusega) töö valmistamine

 

 • Töövõtja poolt kohustuste mittetäitmine
 1. Mittetäitmise mõiste. Tellija õiguskaitsevahendite valikuõigus ja kumulatiivsus. VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika. VÕS § 101 lg 3
 2. Heastamine – tähendus ja tagajärjed
 3. Täitmisnõue (VÕS § 108) ja selle piirangud
 4. Tellija õigus keelduda omapoolse kohustuse täitmisest (VÕS § 111)

-õiguskaitsevahendi iseloom, tähtajalisus, ulatus ja tagajärjed

-õigus keelduda tasu maksmisest

 

 • Lepingust taganemine

-Materiaalsed eeldused (sh täiendava tähtaja andmise olulisus)

-Formaalsed eeldused (taganemisavaldus ja tähtaeg)

-Tagajärjed

 

 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus
 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid

-viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine ja samata jäänud tulu

-asendustehingule kantud kulude hüvitamine

-kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3.Kahju kindlaksmääramise aeg

 • Heastamine – sisu ja tagajärjed
 • Tellija viivitus (VÕS § 101 lg 3, § 652)
 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Nõuete aegumine
 • Ekskurss – tellija ülesütlemisõigus (VÕS § 655)

 

 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus)

 

 1. ÕKV-te maksmapaneku üldised eeldused
 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus) ja selle tuvastamine (VÕS § 641, § 77). Tõendamiskoormis

-kvalitatiivne puudus

-õiguslik puudus

-tööna tehtud asja ebaõigest paigaldamisest tulenevad puudused

-ebaõige töö tegemine ja kvantitatiivne puudus

 

 • Tellija juhisest, materjalidest ja kolmanda isiku eeltööst tingitud puudus. Töövõtja kontrollikohustuse sisu ja ulatus (VÕS § 641 lg 3)
 • Rikkumise omistamine töövõtjale (VÕS § 642, § 640)
 • Vastutus rikkumise eest (VÕS § 103, § 642)
 • VÕS § 101 lg 3
 • Puudusele tuginemise õigus

-puudusest teavitamine ja puuduse kirjeldamine, selle rikkumise tagajärjed

-tuginemise erisused

 • Vastutuse piiramise kokkulepped
 • Heastamine

 

 • Täitmisnõue ja selle piirangud (VÕS § 646)

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

-Uue töö tegemise ja parandamise nõue

-Nõude esitamise piirangud ja tähendus muu õiguskaitsevahendi kasutamisele

-VÕS § 646 lg 5 hüvitisnõue

-Tellija poolt puuduste ennatlik kõrvaldamine ja selliste kulude hüvitamise

 

 • Tellija õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (VÕS § 110 ja § 111)

-õigus keelduda töö vastuvõtmisest ja selle piirangud

-õigus keelduda tasu maksmisest ja selle piirangud

 

 • Lepingust taganemine

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

-Taganemise materiaalsed ja formaalsed eeldused (sh VÕS § 647 lg 1 alternatiivid)

-Piirangud (sh töö osadeks jaotatavuse korral; ajalise piirangud)

-Tagajärjed (VÕS § 189). Erisused tagasitäitmise võimatuse korral. Nõuete arvestamine

 

 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus

 

 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid.

-puuduste kõrvaldamise kulutuste hüvitamine (kantud ja tulevikus kandmisele kuuluvate kulutuste hüvitamine).Nõude konkurents VÕS § 646 lg-ga 5

-viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine

-saamata jäänud tulu hüvitamine

-asendustehingule kantud kulu hüvitamine tingimused ja kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3.Kahju kindlaksmääramise aeg

 

 • Hinna alandamine

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika (VÕS § 112 ja § VÕS 648)

-Alandatud hinna arvestamine (VÕS § 112)

-Tagajärjed

-Eristamise kahju hüvitamise nõudest

 

 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Töö puudusest tulenevate nõuete aegumise erisused
 • Garantiist tulenevad nõuded

 

 1. Tellija kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Kohustuse rikkumise liigid
  1. Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  2. Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine. Tellija õigus keeldud töö vastuvõtmisest. Töö vastuvõetuks lugemine

 

 • Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 1). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Tasu suurendamine eelarve ületamise korral. Lepingu esemest väljuvate tööde eest hüvitise maksmine.
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine (sh tasu osalisel maksmisel osadeks jaotatava töö puhul)
  4. Kahju hüvitamise nõue, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine

 

 • Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 2). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Muud üldised tagajärjed (VÕS § 640 lg 2)
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine
  4. Kahju hüvitamise nõue. Hüvitamisele kuuluvad tüüpilised kahjud, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

UUT JA PRAKTILIST ÄRIÜHINGUÕIGUSES

Eesmärk: käsitleda aktuaalset praktikat seoses enamlevinud ühinguõiguslike vaidlustega ja pakkuda õiguslikke lahendusi vaidluste vältimiseks. Tuuakse praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu värskemast praktikast, käsitletakse tsiviilkohtu- ning täitemenetluslikke võimalusi ühinguõiguslikes vaidlustes.Samuti selgitatakse, kas ühinguõiguse revisjoniga valminud eelnõuga seoses võiks oodata praktika muutumist.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud, sh mitme osanikuga OÜ-de esindajad.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

16.september (kolmapäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

 

 • Lühiülevaade äriseadustiku muutmise seadusest (osa võõrandamine), vastu võetud 10.03.2020, jõustub 1.augustil 2020.
 • Ülevaade ühinguõiguse revisjoniga seotud arengutest
 • Osanike koosolekul ja aktsionäride üldkoosolekul hääletamisega seotud vaidlused – millal saab tugineda hääle või otsuse tühisusele, seda kehtetuks tunnistada ja kas ning kuidas saab sundida osanikku või aktsionäri teatud viisil hääletama? Mis ettepanekuid on teinud ühinguõiguse revisjoni töörühm seoses vähemusosaniku-aktsionäri õigusega nõuda dividendide väljamaksmist
 • Mis nõudeid saab kehtiva kohtupraktika kohaselt esitada dividendide saamiseks ning kasumi pahatahtliku ühingust kõrvale juhtimise korral? Missugused oleksid selliste nõuetega seoses efektiivsed esialgse õiguskaitse meetmed?
 • Osade ja aktsiatega tehtud tehingutega seotud vaidlused – mis nõudeid ja kuidas saab esitada, sh tulenevalt põhikirjalistest ja muudest osanike/aktsionäride vahelistest kokkulepetest?
 • Kuidas efektiivselt panna maksma nõuet ettevõttele kahju tekitanud juhatuse liikme vastu ning kuidas selliste nõuete puhul efektiivselt rakendada esialgse õiguskaitse meetmeid?
 • Kes on aktuaalse kohtupraktika kohaselt „mõjutaja“ ja mis tingimustel saab tema vastu nõudeid maksma panna?
 • Mida uut on kohtupraktika leidnud juhatuse liikme ametiseisundi ja teenistuslepingu kohta ning mis järeldused tulenevad sellest juhatuse liikme ametisuhtega seotud vaidlustele?
 • Kuidas on kohtupraktikas käsitletud juhatuse liikme poolt huvide konfliktis tehtud tehinguid ja selliste tehingute vaidlustamist?
 • Mida on kohtupraktika täpsustanud seoses osanike koosolekute kokkukutsumisega?
 • Ühingu võlausaldaja poolt ühingu juhtorgani liikmete vastu nõuete maksmapanek – kuidas seda efektiivselt teostada ja missuguseid esialgse õiguskaitse ning hagi tagamise meetmeid rakendada?

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€(sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

Tehingute sh juriidilise isiku otsuse tühisus

Eesmärk: Käsitleda tehingute ja juriidilise isiku organite otsuste tühisusega seotud praktilisi probleeme arvestades uuemat Riigikohtu praktikat.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

15.oktoober (neljapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-16.00  Paul Varul, TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

 1. Tühise tehingu mõiste, eristamine tehingu tühistamisest, kehtetuks tunnistamisest ja lõppemisest
 2. Tehingu sisuga seotud tühisuse alused
  • seadusest tulenev keeld
  • käsutuskeeld
  • heade kommete vastasus
  • näilik tehing
 3. Tehingu vormipuudused tühisuse alusena, vormipuuduse kõrvaldamise võimalused
 4. Tehingu ühe osa tühisus ja tühise tehingu kinnitamine
 5. Tühise tehingu tagajärjed, kohustustehingu ja käsutustehingu tühisus, vigade identsus
 6. Tehingu tühisuse tuvastamine
 7. Erisusi ja probleeme laste ja eestkostetavate nimel tehingute tegemisel
 8. Juriidilise isiku organi otsuse kehtetus
  • juriidilise isiku organi otsuse kehtetuks tunnistamine
  • juriidilise isiku organi otsuse tühisuse tuvastamine
  • tagajärjed
 9. Tühisuse mõju menetluse peatamisel ja uuendamisel
 10. Ülevaade teemakohasest Riigikohtu praktikast

 

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€(sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

KORRAKAITSELINE HALDUSMENETLUS: RIIKLIK JÄRELEVALVE, ETTEKIRJUTUS JA HALDUSSUND

Eesmärk: Käsitleda mitmeid praktilisi näiteid ja probleeme nii riigiasutuste kui ka kohalike omavalitsuste järelevalvepraktikast, sh uuemast kohtupraktikast

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse (sh inspektsioonid ja ametid) ametnikud, juristid, nõunikud, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

17. september (neljapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

 

10.00-15.45 Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 

 1. Riiklik järelevalve
 •  riikliku järelevalve olemus ja eesmärk
 • riikliku järelevalve üld- ja erimeetmed ning nende kohaldamise tingimused
 1. Ettekirjutus
 • määratletus (sh resolutiivosa vormistamine, kõrvaltingimuste seadmine)
 • põhjendamine (sh faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlusõiguse teostamine)
 • kehtivus ja muutmine
 1. Ettekirjutuse täitmise tagamine
 • sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus (sh nõuded hoiatusele ja ettekirjutuse täitmise kontrollile)
 • sunniraha sissenõudmise kord (sh vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine)
 • sunnivahendi rakendamise vaidlustamine

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki