ÄRI- JA ELURUUMI ÜÜRILEPING

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

16. september (kolmapäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

 

 1. Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
 • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
 • Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused
 • Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused
 • Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted
 • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega

 

 1. Üürilepingu sõlmimine,  vaidluste ennetamine ja planeerimine
 • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
 • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

 

 1. Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

 • Kohustuste rikkumise liigid

-Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

-Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

-Kõrvalkohustuste rikkumine

 • Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

-Mõiste

-Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

 • Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

-Mõiste

-Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

 • Kõrvalkohustuste rikkumine

-Mõiste

-Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

 • Nõuete aegumise erisused

 

 1. Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Kohustuste rikkumise liigid

-Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

-Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

 • Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

-Mõiste

-Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

-Üürileandja tagatised

 • Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

-Mõiste

-Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

-Üürileandja tagatised

 • Nõuete aegumise erisused

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

TÖÖVÕTULEPING

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

13.mai (kolmapäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

 

 1. Töövõtulepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
 • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
 • Töövõtja põhi- ning kõrvalkohustused
 • Tellija põhi- ning kõrvalkohustused
 • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega
 • Töövõtulepingu eristamine müügi- ja käsunduslepingust

 

 1. Töövõtulepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine
 • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
 • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

 

 1. Töövõtja kohustuste rikkumine. Tellija õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

 • Kohustuste rikkumise liigid
 1. Mittetäitmine ja viivitusega täitmine
 2. Lepingutingimustele mittevastava (puudusega) töö valmistamine

 

 • Töövõtja poolt kohustuste mittetäitmine
 1. Mittetäitmise mõiste. Tellija õiguskaitsevahendite valikuõigus ja kumulatiivsus. VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika. VÕS § 101 lg 3
 2. Heastamine – tähendus ja tagajärjed
 3. Täitmisnõue (VÕS § 108) ja selle piirangud
 4. Tellija õigus keelduda omapoolse kohustuse täitmisest (VÕS § 111)

-õiguskaitsevahendi iseloom, tähtajalisus, ulatus ja tagajärjed

-õigus keelduda tasu maksmisest

 

 • Lepingust taganemine

-Materiaalsed eeldused (sh täiendava tähtaja andmise olulisus)

-Formaalsed eeldused (taganemisavaldus ja tähtaeg)

-Tagajärjed

 

 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus
 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid

-viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine ja samata jäänud tulu

-asendustehingule kantud kulude hüvitamine

-kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3.Kahju kindlaksmääramise aeg

 • Heastamine – sisu ja tagajärjed
 • Tellija viivitus (VÕS § 101 lg 3, § 652)
 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Nõuete aegumine
 • Ekskurss – tellija ülesütlemisõigus (VÕS § 655)

 

 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus)

 

 1. ÕKV-te maksmapaneku üldised eeldused
 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus) ja selle tuvastamine (VÕS § 641, § 77). Tõendamiskoormis

-kvalitatiivne puudus

-õiguslik puudus

-tööna tehtud asja ebaõigest paigaldamisest tulenevad puudused

-ebaõige töö tegemine ja kvantitatiivne puudus

 

 • Tellija juhisest, materjalidest ja kolmanda isiku eeltööst tingitud puudus. Töövõtja kontrollikohustuse sisu ja ulatus (VÕS § 641 lg 3)
 • Rikkumise omistamine töövõtjale (VÕS § 642, § 640)
 • Vastutus rikkumise eest (VÕS § 103, § 642)
 • VÕS § 101 lg 3
 • Puudusele tuginemise õigus

-puudusest teavitamine ja puuduse kirjeldamine, selle rikkumise tagajärjed

-tuginemise erisused

 • Vastutuse piiramise kokkulepped
 • Heastamine

 

 • Täitmisnõue ja selle piirangud (VÕS § 646)

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

-Uue töö tegemise ja parandamise nõue

-Nõude esitamise piirangud ja tähendus muu õiguskaitsevahendi kasutamisele

-VÕS § 646 lg 5 hüvitisnõue

-Tellija poolt puuduste ennatlik kõrvaldamine ja selliste kulude hüvitamise

 

 • Tellija õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (VÕS § 110 ja § 111)

-õigus keelduda töö vastuvõtmisest ja selle piirangud

-õigus keelduda tasu maksmisest ja selle piirangud

 

 • Lepingust taganemine

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

-Taganemise materiaalsed ja formaalsed eeldused (sh VÕS § 647 lg 1 alternatiivid)

-Piirangud (sh töö osadeks jaotatavuse korral; ajalise piirangud)

-Tagajärjed (VÕS § 189). Erisused tagasitäitmise võimatuse korral. Nõuete arvestamine

 

 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus

 

 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid.

-puuduste kõrvaldamise kulutuste hüvitamine (kantud ja tulevikus kandmisele kuuluvate kulutuste hüvitamine).Nõude konkurents VÕS § 646 lg-ga 5

-viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine

-saamata jäänud tulu hüvitamine

-asendustehingule kantud kulu hüvitamine tingimused ja kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3.Kahju kindlaksmääramise aeg

 

 • Hinna alandamine

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika (VÕS § 112 ja § VÕS 648)

-Alandatud hinna arvestamine (VÕS § 112)

-Tagajärjed

-Eristamise kahju hüvitamise nõudest

 

 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Töö puudusest tulenevate nõuete aegumise erisused
 • Garantiist tulenevad nõuded

 

 1. Tellija kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Kohustuse rikkumise liigid
  1. Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  2. Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine. Tellija õigus keeldud töö vastuvõtmisest. Töö vastuvõetuks lugemine

 

 • Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 1). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Tasu suurendamine eelarve ületamise korral. Lepingu esemest väljuvate tööde eest hüvitise maksmine.
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine (sh tasu osalisel maksmisel osadeks jaotatava töö puhul)
  4. Kahju hüvitamise nõue, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine

 

 • Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 2). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Muud üldised tagajärjed (VÕS § 640 lg 2)
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine
  4. Kahju hüvitamise nõue. Hüvitamisele kuuluvad tüüpilised kahjud, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

UUT JA PRAKTILIST ÄRIÜHINGUÕIGUSES

Eesmärk: käsitleda aktuaalset praktikat seoses enamlevinud ühinguõiguslike vaidlustega ja pakkuda õiguslikke lahendusi vaidluste vältimiseks. Tuuakse praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu värskemast praktikast, käsitletakse tsiviilkohtu- ning täitemenetluslikke võimalusi ühinguõiguslikes vaidlustes.Samuti selgitatakse, kas ühinguõiguse revisjoniga valminud eelnõuga seoses võiks oodata praktika muutumist.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud, sh mitme osanikuga OÜ-de esindajad.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

25.märts (kolmapäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

 

 • Osanike koosolekul ja aktsionäride üldkoosolekul hääletamisega seotud vaidlused – millal saab tugineda hääle või otsuse tühisusele, seda kehtetuks tunnistada ja kas ning kuidas saab sundida osanikku või aktsionäri teatud viisil hääletama?
 • Mis nõudeid saab kehtiva kohtupraktika kohaselt esitada dividendide saamiseks ning kasumi pahatahtliku ühingust kõrvale juhtimise korral? Missugused oleksid selliste nõuetega seoses efektiivsed esialgse õiguskaitse meetmed?
 • Osade ja aktsiatega tehtud tehingutega seotud vaidlused – mis nõudeid ja kuidas saab esitada, sh tulenevalt põhikirjalistest ja muudest osanike/aktsionäride vahelistest kokkulepetest?
 • Kuidas efektiivselt panna maksma nõuet ettevõttele kahju tekitanud juhatuse liikme vastu ning kuidas selliste nõuete puhul efektiivselt rakendada esialgse õiguskaitse meetmeid?
 • Kes on aktuaalse kohtupraktika kohaselt „mõjutaja“ ja mis tingimustel saab tema vastu nõudeid maksma panna?
 • Mida uut on kohtupraktika leidnud juhatuse liikme ametiseisundi ja teenistuslepingu kohta ning mis järeldused tulenevad sellest juhatuse liikme ametisuhtega seotud vaidlustele?
 • Kas ja kuidas vastutavad nõukogu liikmed seoses juhatuse liikmele määratud tasude ning tema tegevuse üle teostatud järelevalvega?
 • Kuidas on kohtupraktikas käsitletud juhatuse liikme poolt huvide konfliktis tehtud tehinguid ja selliste tehingute vaidlustamist?
 • Mida on kohtupraktika täpsustanud seoses osanike koosolekute kokkukutsumisega?
 • Ühingu võlausaldaja poolt ühingu juhtorgani liikmete vastu nõuete maksmapanek – kuidas seda efektiivselt teostada ja missuguseid esialgse õiguskaitse ning hagi tagamise meetmeid rakendada?

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€(sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

Tehingute sh juriidilise isiku otsuse tühisus

Eesmärk: Käsitleda tehingute ja juriidilise isiku organite otsuste tühisusega seotud praktilisi probleeme arvestades uuemat Riigikohtu praktikat.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

15.aprill (kolmapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-16.00  Paul Varul, TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

 1. Tühise tehingu mõiste, eristamine tehingu tühistamisest, kehtetuks tunnistamisest ja lõppemisest
 2. Tehingu sisuga seotud tühisuse alused
  • seadusest tulenev keeld
  • käsutuskeeld
  • heade kommete vastasus
  • näilik tehing
 3. Tehingu vormipuudused tühisuse alusena, vormipuuduse kõrvaldamise võimalused
 4. Tehingu ühe osa tühisus ja tühise tehingu kinnitamine
 5. Tühise tehingu tagajärjed, kohustustehingu ja käsutustehingu tühisus, vigade identsus
 6. Tehingu tühisuse tuvastamine
 7. Erisusi ja probleeme laste ja eestkostetavate nimel tehingute tegemisel
 8. Juriidilise isiku organi otsuse kehtetus
  • juriidilise isiku organi otsuse kehtetuks tunnistamine
  • juriidilise isiku organi otsuse tühisuse tuvastamine
  • tagajärjed
 9. Tühisuse mõju menetluse peatamisel ja uuendamisel
 10. Ülevaade teemakohasest Riigikohtu praktikast

 

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€(sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

KORRAKAITSELINE HALDUSMENETLUS: RIIKLIK JÄRELEVALVE, ETTEKIRJUTUS JA HALDUSSUND

Eesmärk: Käsitleda mitmeid praktilisi näiteid ja probleeme nii riigiasutuste kui ka kohalike omavalitsuste järelevalvepraktikast, sh uuemast kohtupraktikast

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse (sh inspektsioonid ja ametid) ametnikud, juristid, nõunikud, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

26. märts (neljapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

 

10.00-15.45 Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 

 1. Riiklik järelevalve
 •  riikliku järelevalve olemus ja eesmärk
 • riikliku järelevalve üld- ja erimeetmed ning nende kohaldamise tingimused
 1. Ettekirjutus
 • määratletus (sh resolutiivosa vormistamine, kõrvaltingimuste seadmine)
 • põhjendamine (sh faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlusõiguse teostamine)
 • kehtivus ja muutmine
 1. Ettekirjutuse täitmise tagamine
 • sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus (sh nõuded hoiatusele ja ettekirjutuse täitmise kontrollile)
 • sunniraha sissenõudmise kord (sh vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine)
 • sunnivahendi rakendamise vaidlustamine

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RIIGIHANGETE PRAKTILISI PROBLEEME

Eesmärk: Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks, riigihangetel osalemiseks ja vaidlustusmenetluses osalemiseks.Teemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning praktiliste näidete baasil.  Analüüsitakse üleskerkinud probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi Riigihangete seaduse (RHS) sätete erinevad tõlgendamisvariandid jm, mis aitab ennetada ja vältida võimalikke vaidlusi.
Koolitusel kasutatakse slaide, tuuakse näiteid riigihanke alusdokumentidest ning hankijate otsustest.
Sihtgrupp: Hankijad, pakkujad, juristid, sh advokaadid jt riigihangetega seotud spetsialistid ja
kokkupuutuvad isikud
Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

4. märts (kolmapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine

10.00-15.30 Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige
Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Ulvi Reimets on Eesti
Advokatuuri liige, vandeadvokaat (liikmelisus peatatud alates 01.05.2007). Ulvi Reimets on osalenud riigihangete seaduse välja töötamisel, viinud läbi hulgaliselt
riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel.

Koolituse teemad:

1. Riigihangete seadus muudatuste ootuses.
RHS-i muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (muudatuste eeldatav jõustumine
01.06.2021).
2. Riigihangete läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid.
Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked (RHS § 9 lg 4 p 3), lihthankemenetlused (RHS § 125),
sotsiaal- ja eriteenused (RHS § 9 lg 4 p 4, § 126).
3.     Riigihanke alusdokumendid.
Vaidlustamise tähtajad (RHS § 185 lg 3, § 189 lg 2).
4.     Nn pöördmenetlus (RHS § 52 lg 3).
5.     Nõuded hankija otsustele.
6.     Kõrvaldamine (RHS § 95-97).
Kõrvaldamine RHS § 95 lg 4 p-de 8 (eelnev hankelepingute rikkumine) ja 9 (valeandmete
esitamine, andmete esitamata jätmine) alusel.
7.     Kvalifitseerimine.
Kvalifitseerimise tingimused (RHS § 99-101).
Teise isiku vahenditele tuginemine (RHS § 103).
8.     Hankepass.
Puudused esitatud hankepassis ja võimalused nende kõrvaldamiseks.
Hankepassi alusel tehtav hankija otsus (RHS § 104 lg 6).
9.     Kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontroll RHS § 104 lg 7-11 alusel.
10.     Pakkumuste vastavuse kontrollimine (RHS § 114).
Teisele ettevõtjale toetumine.
Pakkumuse muutmise keeld.
Pakkujatelt täiendavate dokumentide nõudmine.
11. Hankelepingu sõlmimise ooteajad (RHS § 120 lg-d 2-3, § 125 lg 9, § 126 lg 10).
12 Vaidlustusmenetlus.
Õigusrikkumise kõrvaldamine või vaidlustuse põhjendatuks tunnistamine (RHS § 192 lg 3 p 5,
RHS § 197 lg 1 p 3).
Vaidlustusmenetluse kulud (RHS § 198-199).

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse õiguslikud ja praktilised probleemid

Eesmärk: Käsitleda viimase aja õiguslikke ja praktilisi probleeme korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisel. Mh käsitletakse ka kõikvõimalikke nõudeid korteriomanike vastu.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud jpt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

5.märts (neljapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkollegiumi kohtunik

 

 1. Eriomandi loomise kokkulepe (KrtS §-d 3–5 jt).
 2. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast (KrtS §-d 9, 13, 14 jt; AÕS § 72 lg 1).
 3. Korteriomanike kokkuleppel otsustavad küsimused, mis ei seondu korteriomandi valdamisega, kuid puudutavad eriomandi esemete ja kaasomandi eseme kasutamist (KrtS §-d 9, 13).
 4. Korteriomanik häälteenamusega otsustavad küsimused, mis ei seondu korteriomandi valdamisega, kuid puudutavad eriomandi esemete ja kaasomandi eseme kasutamist (KrtS §-d 17, 20 jt).
 5. Korteriomanike kokkulepete ja korteriomanike üldkoosoleku otsuste kohustuslikkus korteriomaniku eriõigusjärglastele ja sellega seonduvad kinnistusraamatu kanded (KrtS § 13 lg 3 jt).
 6. Korteriomanike üldkoosoleku otsuse kehtetus (KrtS § 29 jt).
 7. Korteriomandi võõrandamise nõue (KrtS §-d 32, 33).
 8. Korteriomaniku nõuded korteriühistu (KÜ) vastu kohustuse täitmiseks (VÕS § 101 lg 1 p 1, § 108, KrtS § 14 lg 3).
 9. Korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded KÜ vastu (VÕS § 115 jt).
 10. KÜ kahju hüvitamise nõuded korteriomaniku vastu (VÕS § 115 jt).
 11. Korteriomaniku, korteriomandit kasutava isiku ja KÜ nõuded korteriomanike vastu kohustuste rikkumise lõpetamiseks (KrtS § 30 lg-d 2–4, AÕS §-d 72 lg 5, §-d 80, 89 jt).
 12. Korteriomaniku nõuded korteriomanike vastu kohustuse täitmiseks (VÕS § 101 lg 1 p 1, § 108, KrtS § 31 jt).
 13. Korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu (VÕS § 115 jt).
 14. Kolmandate isikute kahju hüvitamise nõuded korteriomanike ja KÜ vastu (KrtS § 34 lg 3, VÕS 53, ptk jt sätted).
 15. Korteriomaniku hüvitisnõuded teiste korteriomanike ja KÜ vastu seoses kaasomandi esemele tehtud kulutustega (VÕS § 1018 jj, KrtS § 37, AÕS § 72 lg 4 jt sätted).
 16. Korteriomaniku õigus temale kuuluva mõttelise osale vastavale kasule (TsÜS § 62, AÕS § 71 lg 2 ja § 72 lg 2, VÕS § 1037 lg-d 1 ja 3 jt sätted).
 17. Ühine korteriomand (KrtS § 15 jt).
 18. KrtS-i sätete tagasiulatuva ja varem kehtinud sätete edasiulatuva kohaldamise probleemid (KrtS § 65 jj).
 19. Korteriomandisse puutuvate kohtuasjade menetlusõiguslikud probleemid.

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi
Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki