Uus elektrooniline asjaajamine haldusmenetluses. Praktilist haldusaktis (sh põhjendamisel) ja vaidemenetluses

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kajastatakse nii haldusmenetluse seaduses 01.02.2018 jõustunud muudatusi seoses elektroonilise asjaajamisega kui ka uuemat asjakohast kohtupraktikat haldusasjades ja vaidemenetluses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on haldusmenetluse seaduses jõustunud muudatused (sh elektrooniline asjaajamine); omab ülevaadet uuemast teemakohasest kohtupraktikast haldusasjades ja vaidemenetluses.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teenistujad, juristid, nõunikud, audiitorid, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtujuristid ja -konsultandid, politseiametnikud, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

 

10. mai (neljapäev) 2018. a

 

9.40-10.00           registreerimine

10.00 – 15.45  hr Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 

 1. Haldusakt

–       haldusakti mõiste ja haldusakti eristamine teistest haldustegevuse liikidest problemaatilistel juhtudel

–       haldusakti resolutiivosa

–       haldusakti põhjendamine nii kaalutlusotsuste kui ka kaalutlusõigust mitte võimaldavate otsuste puhul, samuti määratlemata õigusmõistete sisustamine

–       elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt

 

2. Haldusakti teatavakstegemine ja kehtivus

–       haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine

–       haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine

–       muudatused elektroonilise kättetoimetamise regulatsioonis

 

3. Vaidemenetlus

–       vaidemenetluse ese ja ulatus

–       vaide nõuetekohasuse ja lubatavuse kontroll, vaide tagastamine

–       vaide sisuline läbivaatamine ja vaideotsus

–       praktilisi näiteid

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

 

RIIGIKOHTU UUT JA AKTUAALSEMAT PRAKTIKAT KARISTUSSEADUSTIKU KOHALDAMISEL

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda aktuaalseid valikküsimusi karistusseadustiku rakendamisel Riigikohtu uuemas praktikas. Teatud seonduvate teemade puhul käsitletakse ka kriminaalmenetlusõigust.

Sihtgrupp: politsei- jt uurimisasutuste ametnikud, advokaadid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kindlustusseltsidest jt), prokurörid, kohtute, vanglate ametnikud, järelevalveametnikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse teemaga seotud ametnikud jpt.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Narva mnt 7C, II korrus). Sissepääs hotelli sisehoovist Ahtri tänava poolt.

 

 

12. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30 hr Paavo Randma, dr. iur, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik

Paavo Randma lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandas 2011. a doktorikraadi. Lisaks on ta end täiendanud Kieli ülikoolis Saksamaal.
1999-2007 töötas Randma riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna ja seejärel Tallinna ringkonnakohtu ja Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna.
Paavo Randma on  juhendanud karistusõiguse üld- ja eriosa seminare Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning avaldanud publikatsioone Eesti ja välismaa teadusajakirjades.

 

Käsitletavad teemad:

Üldosa

 • koosseisupärase tagajärje objektiivne omistamine (RKKKo 3-1-1-87-15; vt ka 3-1-1-12-16)
 • õigusvastasust välistava hädaseisundi sisustamine (RKKKo 3-1-1-60-16)
 • üldosa põhimõtete rakendamine liiklussüütegude kontekstis
 • eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus; nõuded KarS § 31 lg 1 sisustamisele (RKKKo 1-16-9964/36)
 • kriminaaltulu konfiskeerimine

Eriosa

Materiaalõigus

 • kehaline väärkohtlemine, KarS § 121 (RKKKo 3-1-1-76-16); ekskurss: kas vägivallale võib olla õigustus? (vt KarS § 115)
 • raske tervisekahjustuse tekitamine, KarS § 118 sisustamine alates 1.01.2015 (RKKKo 1-16-5213)
 • avaliku korra raske rikkumine alates 1.01.2015, KarS § 263 (RKKKo 3-1-1-15-17)

Materiaal- ja menetlusõigus

 • seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süüteod, KarS § 141 jj:
  • üldisemad arengud, sh võimalikust sunni mõistest loobumine
  • seksuaalsüüteo aegumine (RKKKo 1-17-4243)
  • muu sugulise iseloomuga tegu KarS § 141 lg 1 alt 2 mõttes (RKKKo 1-16-5792)
  • (alaealise) kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontroll (RKKKm 1-15-9213; RKKKo 3-1-1-104-16); tõendikogumi ulatus (RKKKo 1-15-10967)
  • ekspertiis seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral (RKKKo 1-15-10967)

Küsimusi-vastuseid

 

11.30 – 11.45 kohvipaus

13.00 – 14.00 lõuna

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 125€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök Café Kompassis hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile). Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

PROJEKTEERIJA, EHITAJA, OMANIKUJÄRELEVALVE JA KOOSKÕLASTUSORGANI KOHUSTUSED NING VASTUTUS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kooskõlastusorgani kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel. Teemasid käsitletakse viimase aja vaidlus- ja kohtupraktika valguses.

Õpiväljundid: osaleja teab, millised on ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kooskõlastusorgani õigused, kohustused ja vastutus; samuti omab ülevaadet teemakohasest viimase aja kohtupraktikast.

Sihtgrupp: linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, projekteerijad, insenerid, järelevalve teostajad, maakorraldajad jt), maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, ehitusettevõtted, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja- haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

4. aprill (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00                      registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30             Raul Keba,  Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 

 • Pädev isik – õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
 • Asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
 • Kooskõlastuse õiguslik tähendus
 • Kahju tekitamine, poolte õiguskaitsevahendid
 • Vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
 • Kohaliku omavalitsuse vastutus enda kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral
 • Nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
 • Ülevaade asjakohasest kohtupraktikast

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI OLULISEMATE LAHENDITE ÜLEVAADE 2016 lõpp-2018 algus (sh ühisvara ja kaasomandi jagamine jm perekonnaõiguses, tsiviilkohtumenetlus, täitemenetlus jpm)

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kommenteerida Riigikohtu tsiviilkolleegiumi tähtsamaid lahendeid nov 2016 – 2018 algus. Mh ühisvara ja kaasomandi jagamist, perekonnaõigust (elatis, laste hooldusõigus, eestkoste), tsiviilkohtumenetlust (sh hagi tagamine, hagi ja hagemisõigus, menetluskulud jm), täitemenetlust ja ülevaatlikult teisi lahendeid.

Õpiväljundid: koolituse läbinu teab viimaste aastate olulisemaid Riigikohtu lahendeid  (ühisvara ja kaasomandi jagamise, perekonnaõiguse, tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse temaatika).

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja -vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn

                                                                              

 

19. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00 -15.30             hr Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

 

1. ÜHISVARA JA KAASOMAND

Ühisvara käsutamise keelamine

Keelumärge ühisvarale

Ühisvaras kinnistu käsutamise keelamine

Ühisvara arestimine kriminaalmenetluses

Ühisvara ja kaasomandi jagamine

Ühisvara jagamise tagasivõitmine ja jagamine võlausaldaja nõudel, kohustuste arvestamine; hagi hind

Elatiskokkuleppe tagasivõitmine, seos ühisvara jagamisega

Ühisvara jagamise ja kaasomandi lõpetamise viisid ja lahendite täitmine, mh enampakkumine täituri vahendusel

Kaasomandi lõpetamise vastuolu hea usuga; kaasomandiosa koormatus hüpoteegiga

Kaasomandi lõpetamine kaasomanikevahelisel enampakkumisel; kohustustega arvestamine

Osaluste jagamine ja ühisvara hüvitamine

Ühisvara jagamine, liisinguga soetatud korter; nõuete muutmine; nõudepiiride ületamine

Liisingu jagamine

Kasutuseelised ühisvara jagamisel; nõude piirid; menetluskulude jaotus asja osalisel tagasisaatmisel alama astme kohtule

Tervisekahjuhüvitise ja pensioni ühisvarasse arvamine; ühisvara väärtuse vähendamise hüvitamine

Sissenõudja avaldusel ühisvara jagamise tähtaeg

Vara muul viisil müük pankrotimenetluses, ühisvara käsutuspiirangud ja kontroll kinnistamisel

Ühisvara jagamise tagantjärgi nähtavaks tegemine kinnistusraamatus

Kooselust tekkivad varalised suhted; võla tunnistamine

2. ELATIS

Elatislahendi sundtäitmise keelamine muul viisil täitmise korral kui maksmisega

Miinimumelatisest ja selle suurendamisest

Vanematevahelise elatiskokkuleppe muutmine

Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine

Juhtimisõiguse peatamine elatisvõlgnikul

3. MUUST PEREKONNAÕIGUSEGA SEONDUVAST

Laste hooldusõigus, lastega suhtlemine ja lapserööv

Eestkoste

Kinnisesse asutusse paigutamine

4.TSIVIILKOHTUMENETLUSEST

Hagi tagamine

Vahekohtu hagi tagamine

Hagi tagamine au teotamisel, artiklite eemaldamine

Määruskaebusest loobumine ja selle tagasivõtmine

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi tagamine; hagi perspektiivikuse ja veenvuse kontroll tagamisel; tasaarvestus täitemenetluses

Maalide arestimine

Kohtu pädevus

Kohtualluvus        

Kättetoimetamine ja tähtaeg

Tähtaeg ja ennistamine

Hagi ja hagemisõigus

Hüvitised töölepingu lõpetamisel hagi alusena

Sama nõue samal alusel; tasaarvestuse lahenduse sidusus

Puudustega hagi esitamine; puuduste hilinenud kõrvaldamine; sundtäitmise lubamatuks tunnistamise haginõude ja enampakkumise vaidlustamise nõude hind

Hagi perspektiivikus ja tõendite hindamise keeld seejuures; esindajakulude hindamine

Kostja õigsuse ja aegumise hindamine nõude perspektiivi kontrollimisel

Välisriigi õiguse rakendamine

Automüüja vastutus puuduste eest; hagi alus

Liisinguvõtja kahju kannatajana

Kohtulahendist

Menetluskulud

Muust

5. PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE

Menetluskulude hüvitamine ärikeelu küsimuse menetlemisel

Maksuintress

EIK otsuse alusel teistmine

NN vanemapensionistaaži arvestamine vanemate vahel

6. TÄITEMENETLUSEST

Kohtutäituri tasu

KTS § 41 LG 2

Eri täitemenetlused sama täitedokumendi järgi ja tasu (TMS § 33 LG 4); kaebuse lahendamine

Täituritasu üldkogule

Täituritasu põhiseaduslikkus

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine ja sellega seonduv

Viivise vähendamine täitemenetluses; esindajakulude suurus

Kaebus kohtutäituri tegevusele          

Tulumaksu tagastusnõue ja kohustustest vabastamine pankroti korral

Sissenõude pööramine töötutoetusele

Muu täitemenetlusest    

Ruumi sisenemine vara säilimise kontrolliks

Pangalt nõude kohta andmete küsimine; hüpoteegiga tagatud nõude osalisel rahuldamisel osahüpoteek; täituri poolt kaebuse menetlemisel uute põhjenduste esitamine?

Viivise vähendamine täituri vastu

Täitemenetlus vs pankrot

7. ÜLEVAATLIKULT MATERIAALÕIGUSEST

Juhtorgani liikmete vastutus

Muu kahju hüvitamine

Müüja ja töövõtja vastutus puuduste eest

Juurdepääsutee

Tehnorajatised  

Teisi lahendeid

Küsimusi-vastuseid

 

Kohvipaus 11.30-11.45; lõunavaheaeg 13.00-14.00

 

Paar päeva enne koolitust saadame osalejatele meili teel mahuka kohtulahendite kokkuvõtte.

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub bufeelõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

MIDA TEHA, ET ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VASTAKS 25.05.2018 RAKENDUVATELE NÕUETELE? UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUSE EELNÕU

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud, mis on hetkel kooskõlastusringil ja mis loodetavasti lähiajal jõuab Riigikogu menetlusse.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osalejal ülevaade Euroopa Liidu andmekaitse alastest kehtivatest nõuetest ja uutest muudatustest ning kuidas neid oma ettevõttes rakendada.

Sihtgrupp: isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise ja töötlemise ja avalikustamisega, nt riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

  22. märts (neljapäev) 2018

 

 

9.40-10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45         Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

 

Käsitletavad teemad:

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise läbipaistvus

Andmesubjekti õigused

Kuidas tõlgendada andmesubjekti õiguste ülemäärast kahjustamist

„Õigus olla unustatud“

Isikuandmete töötlemise lubatavus:

– andmesubjekti nõusolekul

– töötlemine nõusolekuta

Kas muutub isikuandmete töötlemine krediidiasutuses?

Lapse nõusolek (kuidas tuleb selline nõusolek anda)

Töötlemise erijuhtumid (ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks, avalikes huvides)

Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad

Mõjuhinnang

Andmekaitsespetsialist

 

NB Teemasid käsitletakse koosmõjus uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõuga

Uus eelnõu sätestab:

1) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused;

2) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, mida peavad järgima õiguskaitseasutused süütegude tõkestamisel, avastamisel, menetlemisel või karistuste täideviimisel;

3) isikuandmete töötlemise nõuete täitmise üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamise korra;

4) vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

UUT JA AKTUAALSET PANKROTIMENETLUSES

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kommenteerida ja selgitada pankrotiõiguses viimase aja aktuaalseid probleeme eelkõige Riigikohtu 2016-2017 olulisemate lahendite varal. Käsitletakse nõudeid pankrotimenetluses, pankrotivara moodustamist (sh tagasivõitmist), võlgadest vabastamise menetlust, registrite kandeid pankrotimenetluses, pankrotimenetluse ning täitemenetluse seoseid ja teisi tähtsamaid küsimusi maksejõuetusmenetluses.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad, millised on pankrotiõiguse aktuaalsemad probleemid.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid; riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku maksejõuetusmenetlustega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

21. märts (kolmapäev) 2018

9.40 – 10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00 hr Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

1. Nõuded pankrotimenetluses

 • Puudustega ja hilinenult esitatud pankrotiavaldus
 • Nõuete kaitsmine ja vaidlustamine
 • Nõuete tasaarvestus
 • Pandipidaja nõuded
 • Nõuded 3. isikust pantija ja käendaja vastu
 • Nõuete rahuldamine, sh pärast pankrotimenetluse lõppu
 • Massinõuded
 • Nõuete aegumine

2. Pankrotivara moodustamine

 • Tagasivõitmine
 • Ühisvara jagamine
 • Vara välistamine pankrotivarast

3. Võlgadest vabastamise menetlus

 • Pankroti väljakuulutamine võlgadest vabastamise taotlemise korral
 • Menetluse alustamine
 • Võlgniku kohustused
 • Võlausaldajate õiguste piiramine menetluse ajal
 • Kohustustest vabastamise otsustamine

4. Pankrotimenetlusega seonduvad probleemid

 • Lõpparuande kinnitamine
 • Kolmandate isikute õigused vara müümisel
 • Kohtumenetluste jätkumine pankroti väljakuulutamisel
 • Äriregistri ja kinnistusraamatu kanded

5. Pankrotimenetluse ja täitemenetluse seostest

6. Riigikohtu 2016 ja 2017 lahendid muudes pankrotiõiguse küsimustes

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.

 

Palume meile enne koolitust saata eelnevaid küsimusi hr Varulile edastamiseks.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ koos käibemaksuga.

Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002 e-posti teel koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki