Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakenduvatele nõuetele arvestades uut isikuandmete kaitse seadust

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse, mis muutub ja mis jääb samaks tulenevalt 25. mail 2018 jõustuvast EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri, mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes; seda, millised on andmekaitsespetsialisti funktsioonid ettevõttes jpm. Käsitletakse ka uut isikuandmete kaitse seadust, mille eeldatav vastuvõtmise kuupäev on 30. mai 2018.

Sihtgrupp: kõik isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise, töötlemise ja avalikustamisega, mh riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osalejal ülevaade Euroopa Liidu andmekaitse alastest kehtivatest nõuetest ja uutest muudatustest ning kuidas neid oma ettevõttes rakendada.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

5. juuni (teisipäev) 2018

 

9.40-10.00             registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45        Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch ja Partnerid vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

 

Andmekaitse üldmääruse ja uue isikuandmete kaitse seaduse võrdlus

Isikuandmete kaitse seaduse rakendusseadus

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär.
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus.
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

eesmärgi piirang

võimalikult väheste andmete kogumine

õigsus

säilitamise piirang Töötlemise tähtaegade määramine.

usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • Õigustatud huvi töötlemise alusena
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitsespetsialisti? Andmekaitsespetsialisti ülesanded.
 • Andmekaitse mõjuhinnang.
 • Teave ja juurdepääs. Isikuandmete parandamine ja kustutamine.
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Töötlemistoimingute registreerimine.
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus.
 • Sanktsioonid uute nõuete rikkumisel.
 • Andmekaitse Inspektsiooni õiguste laiendamine võrreldes üldmäärusega.

Küsimused-vastused

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

NB Teemasid käsitletakse koosmõjus uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõuga

Uus eelnõu sätestab:

1) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused;

2) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, mida peavad järgima õiguskaitseasutused süütegude tõkestamisel, avastamisel, menetlemisel või karistuste täideviimisel;

3) isikuandmete töötlemise nõuete täitmise üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamise korra;

4) vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE EHITUS- JA PLANEERIMISVALDKONNAS. Projekteerija, omanikujärelevalve, ehitaja ning kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Ülevaade kohtupraktikast

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kohaliku omavalitsuse kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel ja kahju hüvitamist. Teemasid käsitletakse viimase aja kohtupraktika valguses.

Õpiväljundid: osaleja teab, millised on ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kohaliku omavalitsuse õigused, kohustused ja vastutus; kuidas jaguneb vastutus kahju tekkimisel; millised on kahju hüvitamise võimalused; samuti omab ülevaadet teemakohasest viimase aja kohtupraktikast.

Sihtgrupp: ehituste tellijad, ehitajad, projekteerijad, järelevalve teostajad, linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, insenerid, maakorraldajad jt), maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja- haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

26. september (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00                      registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45             hr Raul Keba,  Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 • Pädev isik ehitus- ja planeerimisvaldkonnas – õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
 • Asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
 • Kooskõlastamise õiguslik tähendus. Kooskõlastuse ja arvamuse eristamine
 • Kahju tekitamine, poolte õiguskaitsevahendid kohtupraktikas
 • Vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
 • Nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
 • Kohaliku omavalitsuse vastutus enda kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral, sh järelevalve nõuetekohase tegemata jätmise korral
 • Ülevaade viimase aja probleemidest ehitusõiguses ning asjakohasest kohtupraktikast

Küsimusi-vastuseid

 

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 125 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki