HALDUSMENETLUS PRAKTIKAS.HALDUSAKT

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda praktilisi ja olulisemaid teemasid haldusmenetluses kohaliku omavalitsuse praktikas, sh haldusaktiga seonduvat. Kõik teemad on tihedalt seostatud praktiliste näidetega haldusmenetluse seaduse rakenduspraktikast, sh uuemast kohtupraktikast haldusasjades ja KOV-ide praktikas.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teenistujad, KOV-de juhid, linna- ja vallasekretärid, juristid, nõunikud, audiitorid, järelevalve inspektorid, spetsialistid jt, advokaadid, konsultandid, kohtujuristid ja -konsultandid, vanglajuristid, politseiametnikud jpt haldusmenetlusega seotud (sh juriidiliste eriteadmisteta) isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

8. november (neljapäev) 2018

 

9.40-10.00           registreerimine

10.00 – 15.45  Kristiina Rebane, Saue vallasekretär.

Kristiina Rebane on enamuse oma karjäärist töötanud avalikus sektoris juristi, nõuniku ja keskastme juhina. 2013-2017 juhtis Kristiina Rebane Justiitsministeeriumis riikliku järelevalve talitust ja vastutas riigi kohtus esindamise eest. Ta on ka Eesti Advokatuuri liige.

 

 1. Haldustegevuse liigid
 • õigustloova akti ja haldusakti piiritlemine (üldkorraldus)
 • toimingu ja haldusakti piiritlemine
 • riiklik järelevalve kohaliku omavalitsuse praktikas (ehitus ja keskkonnakaitse)
 1. Haldusakti õiguspärasus
 • pädeva organi määratlemine kohaliku omavalitsuse praktikas
 • haldusakti põhjendamine ja põhjenduste esitamine muus dokumendis
 • kaalutlusõigus ja selle teostamine, kaalutlusvead
 • haldusakti kõrvaltingimus
 • menetlusosaliste teavitamine ja ärakuulamine
  elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt (jõust.01.02.2018.)
 1. Haldusakti teatavakstegemine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine
 • haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine (sh elektrooniline), sh erisused füüsiliste ja juriidiliste isikute osas
 • haldusmenetluse uuendamine
 • haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • haldusakti vaidlustamise võimalused
 • haldusakti tühisus ja selle kindlakstegemine
 1. Riiklik järelevalve (mh milliste eriseaduste alusel saab ja peab KOV algatamine)
 • riikliku järelevalve algatamine, pädevus ja esimene menetlustoiming
 • riikliku järelevalve läbiviimine ja ulatus ehitusseadustiku alusel
 • riikliku järelevalve läbiviimine ja ulatus keskkonna kaitse valdkonnas

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis) 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

LEPINGUVÄLISELT TEKITATUD KAHJU HÜVITAMISE AKTUAALSED PROBLEEMID RIIGIKOHTU 2017-2018 PRAKTIKAS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepinguvälise kahju hüvitamise probleeme uuema Riigikohtu praktika valguses. Esimese teemana käsitletakse faktilise ühingujuhi vastutust äriühingule kahju tekitamise eest, mis on ka meedias palju käsitlemist leidnud.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes  puutuvad kokku lepinguvälise kahju nõuetega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

                                                                                 

15. november (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00  Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

 1. Faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule kahju tekitamise eest (VÕS § 115, §-d 1018–1024, § 1043 jj)

1.1.  Faktilise ühingujuhi vastutus lepingu rikkumisega äriühingule tekitatud kahju eest

1.2.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustatud käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.3.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustamatu käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.4.  Faktilise ühingujuhi deliktiline vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

1.5.   Olematut kohustust täitva faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

 1. Kaitsenormi rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7, lg 3, § 1050)

2.1. Deliktiline vastutus isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega tekitatud kahju eest

2.2. Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest

2.3. Mõjuvõimu kasutanud isiku deliktiline vastutus äriühingule kahju tekitamise eest

 1. Tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
 2. Hagi tagamisega või muul viisil esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus (TsMS § 391; HKMS § 28 ja § 254 lg 3)
 3. Töötaja ja tööandja solidaarne deliktiline vastutus  (VÕS § 137, § 1043jj, VÕS § 1054 lg 1, TLS §-d 74–76)
 4. Koolieelse lasteasutuse järelevalve all viibiva lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest vastutavate isikute mittesüüline deliktiline vastutus (VÕS § 137 lg 1, § 1053)
 5. Kahju tekitamise lõpetamise  või sellega ähvardamisest hoidumise nõue (AÕS § 89, VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2)
 6. Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel (VÕS § 136 lg 5, § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
 7. Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest (VÕS § 14 lg 2, § 115)

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis)  hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

 

ARENGUD MEDITSIINIÕIGUSES ERIALASE VASTUTUSE VALDKONNAS. ANDMEKAITSEREFORM TERVISHOIUSEKTORIS

Eesmärk: käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. Käsitletakse seda, kuidas rakendub isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. Samuti on koolituse eesmärk tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendi isikuandmete töötlemisel arvestama; samuti jagada praktilisi näpunäiteid isikuandmete töötlemist kirjeldavate dokumentide koostamiseks, isikuandmete kasutamiseks ja tervishoiuteenuse osutaja töö nõuetekohaseks korraldamiseks.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena omab osaleja ülevaadet uuema aja kohtupraktikast vastutuse teemal tervishoiusektoris. Teab isikuandmete kaitse põhimõtteid (sh patsiendi ning med. töötaja õiguseid ja kohustusi) oma valdkonnas. Oskab koostada asutusesiseseid ja väliseid dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid. Teab olulisemaid üldmäärust täiendavad nõudeid terviseandmete töötlemisel. Teab, kuidas toimida andmekaitsealaste rikkumiste korral.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud  suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtidele ning väiksemate tervishoiuasutuste juhtidele, kelle ülesandeks on asutuse või osakonna tervishoiutöötajate töö juhtimine ja korraldamine. Kõikidele meedikutele –  praktiseerivatele arstidele, kes osutavad patsientidele tervishoiuteenuseid tervishoiuasutusega sõlmitud töölepingu alusel, haiglate ravijuhtidele, juristidele, õdedele; perearstidele ja -õdedele.

 Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

5. detsember (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.30   Ingeri Luik-Tamme, mag. iur., meditsiiniõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat, Advokaadibüroo TGS Baltic

I Vastutus tervishoiusektoris – arengusuunad ja uuem kohtupraktika

Võlaõiguslik vastutus – varaline ja mittevaraline kahju, kahjuhüvitiste kohtupraktika, vastutuse jagunemine, kohtuvaidluste ennetamine, kindlustuskaitse ulatus ja piirangud, patsiendikindlustuse/ üldise vastutuskindlustuse ja ravivigade registreerimise süsteemi loomise kavatsus

Kriminaalvastutus – millised juhtumid võivad tuua kaasa kriminaalasja algatamise, menetluspraktika arstide ja teiste tervishoiuteenuse osutajate suhtes, võimalikud sanktsioonid ja kriminaalvastutuse tagajärjed, õiguste ja huvide kaitse kriminaalmenetluses, arsti kriminaalvastutuse piiramise idee

 

II Isikuandmete kaitse üldmäärus ja siseriiklik regulatsioon

Mis jäi samaks ja mis muutus põhimõistetes – isikuandmete mõiste, terviseandmed kui eriliiki isikuandmed, vastutav ja volitatud töötleja, kaasvastutavad töötlejad

Mida tuleks arvestada suhetes patsiendiga – patsiendi teavitamine isikuandmete töötlemise tingimustest (privaatsuspoliitika), patsiendi õigus saada andmeid, tervishoiuteenuse osutaja ja arsti õigus patsiendi andmete kasutamiseks

Asutusesiseste ja -väliste dokumentide koostamine – privaatsuspoliitika, töötlustoimingute register/kirjeldus, andmesubjektide taotlustele vastamise kord, käitumisjuhised rikkumiste jaoks, mõjuhinnangu koostamine

Patsiendi kui andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemise suhtes ja tervishoiusektori eripärad – õigus saada andmeid, õigus nõuda andmete (sh diagnoosi) parandamist, õigus nõuda andmete kustutamist, olulisemad andmete dokumenteerimise suhtes kehtivad nõuded lisaks üldmäärusele

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu ja selle rakendamine– olulisemad üldmäärust täiendavad nõuded terviseandmete töötlemisel (sh terviseandmete töötlemine teadusuuringutes, ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine peale patsiendi surma)

Andmekaitsealased rikkumised ja käitumisjuhised rikkumise korral – rikkumise dokumenteerimine, rikkumise teate esitamise kohustus, võimalikud sanktsioonid

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS PRAKTIKAS. EUROOPA MAKSEKÄSK

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda maksekäsu kiirmenetluse praktilist rakendamist rahasumma kuni 6400€ sissenõudmisel. Samuti Euroopa maksekäsu rakendamisvõimalusi piiriüleste võlgade sissenõudmisel ja selle täidetavust. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01.18 jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele. Euroopa maksekäsu selgitamisel saab juhiseid jurist, kes ostutab õigusabiteenust oma kliendile seoses Euroopa maksekäsumenetlusega, mh kuidas täita vorme, mis toimub kohtus, toimingute tagajärjed, õiguskaitsevahendid jpm.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab, millised nõuded kohalduvad maksekäsu kiirmenetlusele; kuidas täidetakse ja lahendatakse maksekäsu kiirmenetluse avaldust ja milliseid teisi protseduure tuleb täita seosse maksekäsu rakendamisega nii Eestis kui välisriikides.

Sihtgrupp: juristid, advokaadid, nõustajad, esindajad jt, kes algatavad maksekäsu kiirmenetluse või saavad makseettepaneku. Samuti kohtutäiturid ja nende abid, inkassofirmad, korteriühistud, ettevõtete juhid, finantsjuhid, krediidijuhid, raamatupidajad jt, kes tegelevad ettevõtetes/asutustes võlgade sissenõudmisega.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

 17. oktoober (kolmapäev) 2018

 

9.30-10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.45   Heli Sirelbu, kohtunikuabi, Pärnu Maakohtu maksekäsu osakonna  juhataja

 • Maksekäsu kiirmenetluse eeldused, nõuded. Alates 01.01.2018 kehtiv TsMS § 481 lg 23
 • Maksekäsu kiirmenetluse avaldus, avalduse nõuetekohane täitmine.
 • Maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata jätmine
 • Avalduse lahendamine. Sissenõudekulud
 • Makseettepanek ja selle kätte toimetamine
 • Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks
 • Lõpetamine võla tasumise tõttu. Võla tasumisest teavitamine
 • Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine
 • Maksekäsk, maksegraafiku kinnitamine maksekäsuga
 • Määruskaebus. Vastuväite esitamine peale maksekäsu koostamist
 • Maksekäsu täitmine välisriigis. Euroopa täitekorraldus, sertifikaat
 • Elatisnõue

11.30-11.45          kohvipaus       

11.45-12.45          koolitus jätkub

12.45-13.45          lõuna

13.45–15.30  Meeli Kaur, Harju Maakohtu kohtunik

 • Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamisala: millal ja milliste asjade puhul saab taotleda Euroopa maksekäsku?

 • Kohaldamisele kuuluvad menetlusnormid ja kuidas leida infot pädevatest asutustest, riigilõivudest ning siseriiklikest menetlustest

 • Euroopa maksekäsu taotlemine ja vormi A nõuetekohane täitmine

 • Menetluse käik kohtus: avalduse täiendamine, parandamine või tagasilükkamine

 • Euroopa maksekäsu väljastamine ja kättetoimetamine

 • Euroopa maksekäsu vaidlustamine ja vormi F nõuetekohane täitmine. Edasine menetlus

 • Euroopa maksekäsu vaidlustamata jätmise tagajärjed ja võlgniku võimalikud õiguskaitsevahendid

 • Maksekäsu täitmine: täitmisest keeldumine erandjuhtudel

 • Euroopa maksekäsumenetlus vs siseriiklik maksekäsumenetlus

Küsimusi-vastuseid

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RIIKLIKU JÄRELEVALVE JA HALDUSTÄITEMENETLUSE KOHALDAMISE PRAKTIKAST

Eesmärk:  käsitleda riikliku järelevalve ja haldustäitemenetluse / haldussunnivahendite kohaldamist korrakaitseseaduse ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse rakenduspraktikas (v. a politsei tegevuses). Antakse soovitusi riikliku järelevalve raames tehtavate ettekirjutuste vormistamiseks, et tagada nende õiguspärasus ja vajaduse korral ka tõhusa sundtäitmise võimalikkus. Selgitatakse vabatahtlikult täitmata jäetud ettekirjutuse sundtäitmise eelduseid ja korda. Teemasid käsitletakse koos uuema kohtupraktikaga.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on riikliku järelevalve meetmed ning nende rakendamise üldpõhimõtted; teab nõudeid ettekirjutuse koostamisele ja teatavaks tegemisele; teab sunnivahendi rakendamise korda ning seda, millised õigused rakenduvad adressaadile. Teab asendustäitmise läbiviimise ja vormistamise korda.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse (sh inspektsioonid ja ametid) ametnikud ja teenistujad, juristid, nõunikud, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

18. oktoober (neljapäev) 2018. a

 

9.40-10.00           registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45   Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 1. Riikliku järelevalve meetmed ja nende rakendamise põhimõtted
 2. Nõuded ettekirjutuse koostamisele ja teatavaks tegemisele, ettekirjutuse kehtivus
 3. Sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus (sh nõuded hoiatuse vormistamisele)
 4. Sunnivahendi rakendamise kord (sh nõuded täitekorralduse vormistamisele)
 5. Sunniraha ja selle sissenõudmine (sh vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine)
 6. Asendustäitmise läbiviimine ja vormistamine (sh erijuhtudel), asendustäitmise kulud
 7. Sunnivahendi adressaadi õiguste kaitse (sunnivahendi rakendamise vaidlustamine, sh keelamiskaebuse esitamise lubatavus)

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis) 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

 

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE EHITUS- JA PLANEERIMISVALDKONNAS. Projekteerija, omanikujärelevalve, ehitaja ning kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Ülevaade kohtupraktikast

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kohaliku omavalitsuse kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel ja kahju hüvitamist. Teemasid käsitletakse viimase aja kohtupraktika valguses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on ehitus- ja planeerimisvaldkonnas tegutseva isiku õigused ja kohustused; millised on vastutuse ning nõude teemaga seonduvad olulisemad nõuded; milline on kohaliku omavalitsuse vastutus kohustuste täitmata jätmise korral. Samuti omab osaleja ülevaadet viimase aja kohtupraktikast.

Sihtgrupp: ehitusvaldkonna ettevõtete juhid, juhatuste liikmed, tegevjuhid, objektijuhid, projektijuhid, ehituste tellijad, ehitajad, projekteerijad, järelevalve teostajad, linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, insenerid, maakorraldajad jt),  riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja- haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Tallinn, Narva mnt 7C, II korrus).

 

                                                                                                                       21. november (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00                      registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45             Raul Keba,  Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 • Pädev isik ehitus- ja planeerimisvaldkonnas – õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
 • Asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
 • Kooskõlastamise õiguslik tähendus. Kooskõlastuse ja arvamuse eristamine
 • Kahju tekitamine, poolte õiguskaitsevahendid kohtupraktikas
 • Vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
 • Nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
 • Kohaliku omavalitsuse vastutus enda kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral, sh järelevalve nõuetekohase tegemata jätmise korral
 • Ülevaade viimase aja probleemidest ehitusõiguses ning asjakohasest kohtupraktikast

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel täismahus osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

NÕUETE AEGUMINE JA TASAARVESTUS RIIGIKOHTU PRAKTIKAS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda nõuete aegumise ja tasaarvestuse viimase aja praktilisi probleeme. Koolitus baseerub suures osas teemakohaste uute Riigikohtu lahendite analüüsil. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist ja tasaarvestust käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osaleja kursis nõuete aegumise ning tasaarvestusega seotud aktuaalsete küsimustega.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt, kes tegelevad nõuetega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

31.  oktoober (kolmapäev) 2018

 

9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00  Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

I Aegumine

* Aegumise õiguslik tähendus

* Aegumise kohaldamine

* Aegumine ja hea usu põhimõte

* Aegumistähtaja piiritlemine teistest tähtaegadest

* Aegumistähtaja määramine ja sissenõutavus

* Aegumistähtaegade liigid (tehingust või seadusest tulenevad nõuded; aegumise erijuhud)

* Aegumine lepingu ülesütlemisel

* Aegumine solidaarsusvõlgnike, sh käendaja puhul

* Lepingulise kahju nõude aegumine

* Aegumine müügilepingust, töövõtulepingust ja üürilepingust tulenevate nõuete puhul

* Lepinguvälise kahju ja alusetu rikastumise nõuete aegumine

* Aegumise tähtaja peatumine

* Aegumise tähtaja katkemine

* Aegumine pankrotimenetluse puhul

II Tasaarvestus

* Tasaarvestuse eeldused ja tasaarvestusolukord

* Tasaarvestuse tegemine ja tasaarvestuse tulemus

* Vastuväite tähendus tasaarvestusele

* Aegunud nõuete tasaarvestus

* Käendaja nõude tasaarvestus

* Tasaarvestus ja täitemenetlus

* Loovutatud nõude tasaarvestamine

* Tasaarvestus pankrotimenetluses

Küsimusi-vastuseid

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.

 

Palume meile enne koolitust saata eelnevaid küsimusi hr Varulile edastamiseks.

 

Osavõtutasu: 129€ (koos käibemaksuga 154,8€).

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda  e-posti teel koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakendunud nõuetele arvestades uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõud

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse, mis muutub tulenevalt 25. mail 2018 jõustunud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR). Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri, mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes, isiku õigust nõuda enda kohta käivate andmete parandamist/kustutamist, seda, millised on andmekaitsespetsialisti funktsioonid ettevõttes, nõusoleku küsimine jpm. Samuti käsitletakse uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679SE) olulisemaid põhimõtteid. Käsitletakse ka üldmääruse senist rakendamist.

Sihtgrupp: kõik isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise, töötlemise ja avalikustamisega, mh riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osalejal ülevaade Euroopa Liidu andmekaitse alastest kehtivatest nõuetest ja uutest muudatustest ning sellest, kuidas neid oma ettevõttes rakendada.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Tallinn, Narva mnt 7C, II korrus).

 

 

29. november (neljapäev) 2018

 

9.40-10.00          registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45        Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch ja Partnerid vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Andmekaitse üldmääruse ja uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679SE) võrdlus

Isikuandmete kaitse seaduse rakendusseadus 650SE

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

eesmärgi piirang

võimalikult väheste andmete kogumine

õigsus

säilitamise piirang

töötlemise tähtaegade määramine, õigused tähtaja määramisel

usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • Õigustatud huvi töötlemise alusena
 • Nõusoleku andmine ja tagasivõtmine andmete töötlemiseks, selle vormistamine
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Meditsiinisektori, krediidiasutuste jt andmete töötlemise erisusi
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitsespetsialisti? Andmekaitsespetsialisti ülesanded, peamised eksimused ülesannete määramisel
 • Andmekaitse mõjuhinnang – kes peab seda tegema ja kes võiks teha
 • Teave ja juurdepääs
 • Millal saab nõuda enda kohta käivate isikuandmete parandamist/kustutamist
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Töötlemistoimingute registreerimine (töötlemisülevaade)
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus
 • Sanktsioonid ja karistused uute nõuete rikkumisel
 • Andmekaitse Inspektsiooni õiguste laiendamine võrreldes üldmäärusega

Küsimused-vastused

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (hind täpsustub). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki