UUE RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUSE RAKENDAMINE

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: tutvustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) uut redaktsiooni (jõustus 27.11.2017). Koolitusel selgitatakse, milliseid uusi kohustusi tuleb kohustatud isikutel täita võrreldes seni kehtinud nõuetega. Mh riskiisu, hoolsusmeetmete kohaldamist (praktilisi näiteid) ja ka tegelikke kasusaajaid ning nende registrit. Antakse selgitusi,  kuidas puudutab uus seadus kõiki ettevõtjaid (eelkõige kauplejaid, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 10 000 € või sellega võrdväärse summa muus vääringus) jpm.

Õpiväljundid: osalejad teavad, milliseid muudatusi ja kohustusi toob kaasa RahaPTSi uus redaktsioon (sh finantssektorile), kuidas korraldada riskide hindamist ja millised on nõuded riskide juhtimise süsteemile. Osalejad teavad, millised on muudatused hoolsusmeetmete kohaldamisel. Teavad tegeliku kasusaaja kindlakstegemise kriteeriume ja nõudeid tema tegevusele ja andmetele.

Sihtrühm: kohustatud isikud: finantssektor (krediidiasutused, laenu- ja krediidiandjad, vahendajad, makseasutused);  kauplejad, kes teevad sularahatehinguid, virtuaalvääringutega tegelejad;  isikud, kes vahendavad kinnisvara omandamise või kasutusõigusega seotud tehinguid (kinnisvaraettevõtted jt), advokaadid, notarid, raamatupidajad, audiitorid, MTÜd  jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

11. aprill (kolmapäev) 2018

9.40-10.00           registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 11.30  pr Sören Meius,  Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, eelnõu kaasautor

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uuest redaktsioonist

 • muudatused mõistetes;
 • kohaldamisala muudatused

Riskipõhine lähenemine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel

 • riskide hindamise süsteem ja korraldus, riskiisu;
 • nõuded kohustatud isiku riskide juhtimise süsteemile.

Muudatused hoolsusmeetmete kohaldamisel

 • hooldusmeetmete kohaldamise lihtsustatud ja tugevdatud kord;
 • hoolsusmeetmete kohaldamise erisused, sh virtuaalvaluutadega seotud teenusepakkujate poolt;
 • hoolsusmeetmete kohaldamata jätmise tagajärjed;
 • kohustatud isiku tegevus rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral.

11.30-11.45       kohvipaus

11.45- 13.00 pr Ülle Eelmaa,  Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika  osakonna jurist, eelnõu kaasautor

Tegelik kasusaaja ja nende väljaselgitamine

 • tegeliku kasusaaja andmete hoidmise kohustus;
 • tegelike kasusaajate deklareerimine äriregistris;
 • tegelike kasusaajate avalikustamine.

Kohustatud isikute kohustused ja vastutus

13.00-14.00       lõunavaheaeg

14.00-15.45    hr Toomas Tuuling, ekspankur, konsultant

Toomas Tuuling on rahapesu tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise valdkonnaga seotud olnud kümme aastat. Neli aastat sellest Hansapangas ja Swedbankis rahapesu tõkestamise juristina, neli ja pool aastat Swedbanki rahapesu tõkestamise juhina, aasta Nordea ja Luminori rahapesu tõkestamise eksperdi ja juhina. Neil kõigil positsioonidel oli üheks põhiülesandeks nii meeskonna kui panga töötajate regulaarne koolitamine. Praegu on ta hõivatud konsultandi tööga ning nõustab turuosalisi nii Eestis kui välismaal.

Olulisematest rahapesu tõkestamise seaduse muudatustest finantssektori vaatest ning kuidas neid rakendada
–    riskikultuuri kujundamise ning riskide hindamise ja riskiisu määramisega seonduvat;
–    milliseid vigu tänases turuolukorras vältida protseduurireeglite muutmisel;
–    missuguseid võimalusi pakub uus seadus näost-näkku tuvastamise valdkonnas; kuidas seda teha;
–    kuidas kliendilt vajalikud andmed kätte saada;
–    kuidas õigesti tuvastada tegelikke kasusaajaid;
–    mida teha kohalike riikliku taustaga isikutega;
–    regulaatorite ootused, kuidas käituda olukorras, kus klient ei tee koostööd ja/või tekib rahapesu kahtlus.

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS PRAKTIKAS. EUROOPA MAKSEKÄSK

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda maksekäsu kiirmenetluse praktilist rakendamist hilinenud maksete sissenõudmisel. Samuti Euroopa maksekäsu rakendamisvõimalusi piiriüleste võlgade sissenõudmisel ja selle täidetavust. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01. jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele.

Sihtgrupp: juristid, advokaadid, nõustajad, esindajad jt, kes algatavad maksekäsu kiirmenetluse või saavad makseettepaneku. Samuti kohtutäiturid ja nende abid, inkassofirmad, korteriühistud, ettevõtete juhid, finantsjuhid, krediidijuhid, raamatupidajad jt, kes tegelevad ettevõtetes/asutustes võlgade sissenõudmisega.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

 

 17. mai (neljapäev) 2018

 

9.30-10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.45 Heli Sirelbu, kohtunikuabi, Pärnu Maakohtu maksekäsu osakonna  juhataja

 • Maksekäsu kiirmenetluse eeldused, nõuded. Alates 01.01.2018 kehtiv TsMS § 481 lg 23
 • Maksekäsu kiirmenetluse avaldus, avalduse nõuetekohane täitmine.
 • Maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata jätmine
 • Avalduse lahendamine. Sissenõudekulud
 • Makseettepanek ja selle kätte toimetamine
 • Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks
 • Lõpetamine võla tasumise tõttu. Võla tasumisest teavitamine
 • Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine
 • Maksekäsk, maksegraafiku kinnitamine maksekäsuga
 • Määruskaebus. Vastuväite esitamine peale maksekäsu koostamist
 • Maksekäsu täitmine välisriigis. Euroopa täitekorraldus, sertifikaat
 • Elatisnõue

11.30-11.45           kohvipaus       

12.45-13.45          lõuna

13.45–15.30  Haldi Koit, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik

 • Milliste asjade puhul saab taotleda Euroopa maksekäsku?
 • Euroopa maksekäsu taotlemine ja asjakohase taotluse täitmine
 • Kohtualluvus Euroopa maksekäsu menetluse puhul
 • Kuidas leida infot pädevatest asutustest, riigilõivudest ning siseriiklikest menetlustest
 • Vaidlustamise tulemused
 • Euroopa maksekäsk, selle täidetavus erinevates liikmesriikides
 • Siseriiklik maksekäsumenetlus vs Euroopa maksekäsk
 • Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus vs Euroopa maksekäsk
 • Lühidalt sellest, kuidas Eesti kohtulahendit muuta täidetavaks mujal EL liikmesriigis
 • Lühidalt Euroopa pangakontode arestimise määrusest

Küsimusi-vastuseid

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

Uus elektrooniline asjaajamine haldusmenetluses. Praktilist haldusaktis (sh põhjendamisel) ja vaidemenetluses

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kajastatakse nii haldusmenetluse seaduses 01.02.2018 jõustunud muudatusi seoses elektroonilise asjaajamisega kui ka uuemat asjakohast kohtupraktikat haldusasjades ja vaidemenetluses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on haldusmenetluse seaduses jõustunud muudatused (sh elektrooniline asjaajamine); omab ülevaadet uuemast teemakohasest kohtupraktikast haldusasjades ja vaidemenetluses.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teenistujad, juristid, nõunikud, audiitorid, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtujuristid ja -konsultandid, politseiametnikud, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

 

10. mai (neljapäev) 2018. a

 

9.40-10.00           registreerimine

10.00 – 15.45  hr Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 

 1. Haldusakt

–       haldusakti mõiste ja haldusakti eristamine teistest haldustegevuse liikidest problemaatilistel juhtudel

–       haldusakti resolutiivosa

–       haldusakti põhjendamine nii kaalutlusotsuste kui ka kaalutlusõigust mitte võimaldavate otsuste puhul, samuti määratlemata õigusmõistete sisustamine

–       elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt

 

2. Haldusakti teatavakstegemine ja kehtivus

–       haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine

–       haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine

–       muudatused elektroonilise kättetoimetamise regulatsioonis

 

3. Vaidemenetlus

–       vaidemenetluse ese ja ulatus

–       vaide nõuetekohasuse ja lubatavuse kontroll, vaide tagastamine

–       vaide sisuline läbivaatamine ja vaideotsus

–       praktilisi näiteid

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

 

RIIGIKOHTU UUT JA AKTUAALSEMAT PRAKTIKAT KARISTUSSEADUSTIKU KOHALDAMISEL

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda aktuaalseid valikküsimusi karistusseadustiku rakendamisel Riigikohtu uuemas praktikas. Teatud seonduvate teemade puhul käsitletakse ka kriminaalmenetlusõigust.

Sihtgrupp: politsei- jt uurimisasutuste ametnikud, advokaadid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kindlustusseltsidest jt), prokurörid, kohtute, vanglate ametnikud, järelevalveametnikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse teemaga seotud ametnikud jpt.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Narva mnt 7C, II korrus). Sissepääs hotelli sisehoovist Ahtri tänava poolt.

 

 

12. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30 hr Paavo Randma, dr. iur, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik

Paavo Randma lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandas 2011. a doktorikraadi. Lisaks on ta end täiendanud Kieli ülikoolis Saksamaal.
1999-2007 töötas Randma riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna ja seejärel Tallinna ringkonnakohtu ja Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna.
Paavo Randma on  juhendanud karistusõiguse üld- ja eriosa seminare Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning avaldanud publikatsioone Eesti ja välismaa teadusajakirjades.

 

Käsitletavad teemad:

Üldosa

 • koosseisupärase tagajärje objektiivne omistamine (RKKKo 3-1-1-87-15; vt ka 3-1-1-12-16)
 • õigusvastasust välistava hädaseisundi sisustamine (RKKKo 3-1-1-60-16)
 • üldosa põhimõtete rakendamine liiklussüütegude kontekstis
 • eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus; nõuded KarS § 31 lg 1 sisustamisele (RKKKo 1-16-9964/36)
 • kriminaaltulu konfiskeerimine

Eriosa

Materiaalõigus

 • kehaline väärkohtlemine, KarS § 121 (RKKKo 3-1-1-76-16); ekskurss: kas vägivallale võib olla õigustus? (vt KarS § 115)
 • raske tervisekahjustuse tekitamine, KarS § 118 sisustamine alates 1.01.2015 (RKKKo 1-16-5213)
 • avaliku korra raske rikkumine alates 1.01.2015, KarS § 263 (RKKKo 3-1-1-15-17)

Materiaal- ja menetlusõigus

 • seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süüteod, KarS § 141 jj:
  • üldisemad arengud, sh võimalikust sunni mõistest loobumine
  • seksuaalsüüteo aegumine (RKKKo 1-17-4243)
  • muu sugulise iseloomuga tegu KarS § 141 lg 1 alt 2 mõttes (RKKKo 1-16-5792)
  • (alaealise) kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontroll (RKKKm 1-15-9213; RKKKo 3-1-1-104-16); tõendikogumi ulatus (RKKKo 1-15-10967)
  • ekspertiis seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral (RKKKo 1-15-10967)

Küsimusi-vastuseid

 

11.30 – 11.45 kohvipaus

13.00 – 14.00 lõuna

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 125€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök Café Kompassis hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile). Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

PROJEKTEERIJA, EHITAJA, OMANIKUJÄRELEVALVE JA KOOSKÕLASTUSORGANI KOHUSTUSED NING VASTUTUS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kooskõlastusorgani kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel. Teemasid käsitletakse viimase aja vaidlus- ja kohtupraktika valguses.

Õpiväljundid: osaleja teab, millised on ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kooskõlastusorgani õigused, kohustused ja vastutus; samuti omab ülevaadet teemakohasest viimase aja kohtupraktikast.

Sihtgrupp: linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, projekteerijad, insenerid, järelevalve teostajad, maakorraldajad jt), maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, ehitusettevõtted, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja- haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

4. aprill (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00                      registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30             Raul Keba,  Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 

 • Pädev isik – õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
 • Asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
 • Kooskõlastuse õiguslik tähendus
 • Kahju tekitamine, poolte õiguskaitsevahendid
 • Vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
 • Nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
 • Kohaliku omavalitsuse vastutus enda kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral, sh järelevalve nõuetekohase tegemata jätmise korral
 • Ülevaade viimase aja probleemidest ehitusõiguses ning asjakohasest kohtupraktikast

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI OLULISEMATE LAHENDITE ÜLEVAADE 2016 lõpp-2018 algus (sh ühisvara ja kaasomandi jagamine jm perekonnaõiguses, tsiviilkohtumenetlus, täitemenetlus jpm)

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kommenteerida Riigikohtu tsiviilkolleegiumi tähtsamaid lahendeid nov 2016 – 2018 algus. Mh ühisvara ja kaasomandi jagamist, perekonnaõigust (elatis, laste hooldusõigus, eestkoste), tsiviilkohtumenetlust (sh hagi tagamine, hagi ja hagemisõigus, menetluskulud jm), täitemenetlust ja ülevaatlikult teisi lahendeid.

Õpiväljundid: koolituse läbinu teab viimaste aastate olulisemaid Riigikohtu lahendeid  (ühisvara ja kaasomandi jagamise, perekonnaõiguse, tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse temaatika).

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja -vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn

                                                                              

 

19. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00 -15.30             hr Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

 

1. ÜHISVARA JA KAASOMAND

Ühisvara käsutamise keelamine

Keelumärge ühisvarale

Ühisvaras kinnistu käsutamise keelamine

Ühisvara arestimine kriminaalmenetluses

Ühisvara ja kaasomandi jagamine

Ühisvara jagamise tagasivõitmine ja jagamine võlausaldaja nõudel, kohustuste arvestamine; hagi hind

Elatiskokkuleppe tagasivõitmine, seos ühisvara jagamisega

Ühisvara jagamise ja kaasomandi lõpetamise viisid ja lahendite täitmine, mh enampakkumine täituri vahendusel

Kaasomandi lõpetamise vastuolu hea usuga; kaasomandiosa koormatus hüpoteegiga

Kaasomandi lõpetamine kaasomanikevahelisel enampakkumisel; kohustustega arvestamine

Osaluste jagamine ja ühisvara hüvitamine

Ühisvara jagamine, liisinguga soetatud korter; nõuete muutmine; nõudepiiride ületamine

Liisingu jagamine

Kasutuseelised ühisvara jagamisel; nõude piirid; menetluskulude jaotus asja osalisel tagasisaatmisel alama astme kohtule

Tervisekahjuhüvitise ja pensioni ühisvarasse arvamine; ühisvara väärtuse vähendamise hüvitamine

Sissenõudja avaldusel ühisvara jagamise tähtaeg

Vara muul viisil müük pankrotimenetluses, ühisvara käsutuspiirangud ja kontroll kinnistamisel

Ühisvara jagamise tagantjärgi nähtavaks tegemine kinnistusraamatus

Kooselust tekkivad varalised suhted; võla tunnistamine

2. ELATIS

Elatislahendi sundtäitmise keelamine muul viisil täitmise korral kui maksmisega

Miinimumelatisest ja selle suurendamisest

Vanematevahelise elatiskokkuleppe muutmine

Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine

Juhtimisõiguse peatamine elatisvõlgnikul

3. MUUST PEREKONNAÕIGUSEGA SEONDUVAST

Laste hooldusõigus, lastega suhtlemine ja lapserööv

Eestkoste

Kinnisesse asutusse paigutamine

4.TSIVIILKOHTUMENETLUSEST

Hagi tagamine

Vahekohtu hagi tagamine

Hagi tagamine au teotamisel, artiklite eemaldamine

Määruskaebusest loobumine ja selle tagasivõtmine

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi tagamine; hagi perspektiivikuse ja veenvuse kontroll tagamisel; tasaarvestus täitemenetluses

Maalide arestimine

Kohtu pädevus

Kohtualluvus        

Kättetoimetamine ja tähtaeg

Tähtaeg ja ennistamine

Hagi ja hagemisõigus

Hüvitised töölepingu lõpetamisel hagi alusena

Sama nõue samal alusel; tasaarvestuse lahenduse sidusus

Puudustega hagi esitamine; puuduste hilinenud kõrvaldamine; sundtäitmise lubamatuks tunnistamise haginõude ja enampakkumise vaidlustamise nõude hind

Hagi perspektiivikus ja tõendite hindamise keeld seejuures; esindajakulude hindamine

Kostja õigsuse ja aegumise hindamine nõude perspektiivi kontrollimisel

Välisriigi õiguse rakendamine

Automüüja vastutus puuduste eest; hagi alus

Liisinguvõtja kahju kannatajana

Kohtulahendist

Menetluskulud

Muust

5. PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE

Menetluskulude hüvitamine ärikeelu küsimuse menetlemisel

Maksuintress

EIK otsuse alusel teistmine

NN vanemapensionistaaži arvestamine vanemate vahel

6. TÄITEMENETLUSEST

Kohtutäituri tasu

KTS § 41 LG 2

Eri täitemenetlused sama täitedokumendi järgi ja tasu (TMS § 33 LG 4); kaebuse lahendamine

Täituritasu üldkogule

Täituritasu põhiseaduslikkus

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine ja sellega seonduv

Viivise vähendamine täitemenetluses; esindajakulude suurus

Kaebus kohtutäituri tegevusele          

Tulumaksu tagastusnõue ja kohustustest vabastamine pankroti korral

Sissenõude pööramine töötutoetusele

Muu täitemenetlusest    

Ruumi sisenemine vara säilimise kontrolliks

Pangalt nõude kohta andmete küsimine; hüpoteegiga tagatud nõude osalisel rahuldamisel osahüpoteek; täituri poolt kaebuse menetlemisel uute põhjenduste esitamine?

Viivise vähendamine täituri vastu

Täitemenetlus vs pankrot

7. ÜLEVAATLIKULT MATERIAALÕIGUSEST

Juhtorgani liikmete vastutus

Muu kahju hüvitamine

Müüja ja töövõtja vastutus puuduste eest

Juurdepääsutee

Tehnorajatised  

Teisi lahendeid

Küsimusi-vastuseid

 

Kohvipaus 11.30-11.45; lõunavaheaeg 13.00-14.00

 

Paar päeva enne koolitust saadame osalejatele meili teel mahuka kohtulahendite kokkuvõtte.

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub bufeelõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

MIDA TEHA, ET ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VASTAKS 25.05.2018 RAKENDUVATELE NÕUETELE? UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUSE EELNÕU

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud, mis on hetkel kooskõlastusringil ja mis loodetavasti lähiajal jõuab Riigikogu menetlusse.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osalejal ülevaade Euroopa Liidu andmekaitse alastest kehtivatest nõuetest ja uutest muudatustest ning kuidas neid oma ettevõttes rakendada.

Sihtgrupp: isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise ja töötlemise ja avalikustamisega, nt riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

  22. märts (neljapäev) 2018

 

 

9.40-10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45         Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

 

Käsitletavad teemad:

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise läbipaistvus

Andmesubjekti õigused

Kuidas tõlgendada andmesubjekti õiguste ülemäärast kahjustamist

„Õigus olla unustatud“

Isikuandmete töötlemise lubatavus:

– andmesubjekti nõusolekul

– töötlemine nõusolekuta

Kas muutub isikuandmete töötlemine krediidiasutuses?

Lapse nõusolek (kuidas tuleb selline nõusolek anda)

Töötlemise erijuhtumid (ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks, avalikes huvides)

Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad

Mõjuhinnang

Andmekaitsespetsialist

 

NB Teemasid käsitletakse koosmõjus uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõuga

Uus eelnõu sätestab:

1) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused;

2) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, mida peavad järgima õiguskaitseasutused süütegude tõkestamisel, avastamisel, menetlemisel või karistuste täideviimisel;

3) isikuandmete töötlemise nõuete täitmise üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamise korra;

4) vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki