Tehingute sh juriidilise isiku otsuse tühisus

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

15.aprill (kolmapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-16.00  Paul Varul, TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

 

Kava täiendamisel

 

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

KORRAKAITSELINE HALDUSMENETLUS: RIIKLIK JÄRELEVALVE, ETTEKIRJUTUS JA HALDUSSUND

Eesmärk: Käsitleda uuemate kohtulahendite pinnalt mitmeid praktilisi näiteid ja probleeme nii riigiasutuste kui ka kohalike omavalitsuste järelevalvepraktikast.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse (sh inspektsioonid ja ametid) ametnikud, juristid, nõunikud, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

26. märts (neljapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

 

10.00-15.45 Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 

 1. Riiklik järelevalve
 •  riikliku järelevalve olemus ja eesmärk
 • riikliku järelevalve üld- ja erimeetmed ning nende kohaldamise tingimused
 1. Ettekirjutus
 • määratletus (sh resolutiivosa vormistamine, kõrvaltingimuste seadmine)
 • põhjendamine (sh faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlusõiguse teostamine)
 • kehtivus ja muutmine
 1. Ettekirjutuse täitmise tagamine
 • sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus (sh nõuded hoiatusele ja ettekirjutuse täitmise kontrollile)
 • sunniraha sissenõudmise kord (sh vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine)
 • sunnivahendi rakendamise vaidlustamine

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RIIGIHANGETE PRAKTILISI PROBLEEME

Eesmärk: Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks, riigihangetel osalemiseks ja vaidlustusmenetluses osalemiseks.Teemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning praktiliste näidete baasil.  Analüüsitakse üleskerkinud probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi Riigihangete seaduse (RHS) sätete erinevad tõlgendamisvariandid jm, mis aitab ennetada ja vältida võimalikke vaidlusi.
Koolitusel kasutatakse slaide, tuuakse näiteid riigihanke alusdokumentidest ning hankijate otsustest.
Sihtgrupp: Hankijad, pakkujad, juristid, sh advokaadid jt riigihangetega seotud spetsialistid ja
kokkupuutuvad isikud
Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

29. jaanuar (kolmapäev) 2020

 

9.40-10.00 registreerimine

10.00-15.30 Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige
Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Ulvi Reimets on Eesti
Advokatuuri liige, vandeadvokaat (liikmelisus peatatud alates 01.05.2007). Ulvi Reimets on osalenud riigihangete seaduse välja töötamisel, viinud läbi hulgaliselt
riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel.

Koolituse teemad:

1. Riigihangete seadus muudatuste ootuses.
RHS-i muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (muudatuste eeldatav jõustumine
01.06.2021).
2. Riigihangete läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid.
Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked (RHS § 9 lg 4 p 3), lihthankemenetlused (RHS § 125),
sotsiaal- ja eriteenused (RHS § 9 lg 4 p 4, § 126).
3.     Riigihanke alusdokumendid.
Vaidlustamise tähtajad (RHS § 185 lg 3, § 189 lg 2).
4.     Nn pöördmenetlus (RHS § 52 lg 3).
5.     Nõuded hankija otsustele.
6.     Kõrvaldamine (RHS § 95-97).
Kõrvaldamine RHS § 95 lg 4 p-de 8 (eelnev hankelepingute rikkumine) ja 9 (valeandmete
esitamine, andmete esitamata jätmine) alusel.
7.     Kvalifitseerimine.
Kvalifitseerimise tingimused (RHS § 99-101).
Teise isiku vahenditele tuginemine (RHS § 103).
8.     Hankepass.
Puudused esitatud hankepassis ja võimalused nende kõrvaldamiseks.
Hankepassi alusel tehtav hankija otsus (RHS § 104 lg 6).
9.     Kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontroll RHS § 104 lg 7-11 alusel.
10.     Pakkumuste vastavuse kontrollimine (RHS § 114).
Teisele ettevõtjale toetumine.
Pakkumuse muutmise keeld.
Pakkujatelt täiendavate dokumentide nõudmine.
11. Hankelepingu sõlmimise ooteajad (RHS § 120 lg-d 2-3, § 125 lg 9, § 126 lg 10).
12 Vaidlustusmenetlus.
Õigusrikkumise kõrvaldamine või vaidlustuse põhjendatuks tunnistamine (RHS § 192 lg 3 p 5,
RHS § 197 lg 1 p 3).
Vaidlustusmenetluse kulud (RHS § 198-199).

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse õiguslikud ja praktilised probleemid

Eesmärk: Käsitleda viimase aja õiguslikke ja praktilisi probleeme korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisel. Mh käsitletakse ka kõikvõimalikke nõudeid korteriomanike vastu.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud jpt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

5.märts (neljapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkollegiumi kohtunik

 

 1. Eriomandi loomise kokkulepe (KrtS §-d 3–5 jt).
 2. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast (KrtS §-d 9, 13, 14 jt; AÕS § 72 lg 1).
 3. Korteriomanike kokkuleppel otsustavad küsimused, mis ei seondu korteriomandi valdamisega, kuid puudutavad eriomandi esemete ja kaasomandi eseme kasutamist (KrtS §-d 9, 13).
 4. Korteriomanik häälteenamusega otsustavad küsimused, mis ei seondu korteriomandi valdamisega, kuid puudutavad eriomandi esemete ja kaasomandi eseme kasutamist (KrtS §-d 17, 20 jt).
 5. Korteriomanike kokkulepete ja korteriomanike üldkoosoleku otsuste kohustuslikkus korteriomaniku eriõigusjärglastele ja sellega seonduvad kinnistusraamatu kanded (KrtS § 13 lg 3 jt).
 6. Korteriomanike üldkoosoleku otsuse kehtetus (KrtS § 29 jt).
 7. Korteriomandi võõrandamise nõue (KrtS §-d 32, 33).
 8. Korteriomaniku nõuded korteriühistu (KÜ) vastu kohustuse täitmiseks (VÕS § 101 lg 1 p 1, § 108, KrtS § 14 lg 3).
 9. Korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded KÜ vastu (VÕS § 115 jt).
 10. KÜ kahju hüvitamise nõuded korteriomaniku vastu (VÕS § 115 jt).
 11. Korteriomaniku, korteriomandit kasutava isiku ja KÜ nõuded korteriomanike vastu kohustuste rikkumis lõpetamiseks (KrtS § 30 lg-d 2–4, AÕS §-d 72 lg 5, §-d 80, 89 jt).
 12. Korteriomaniku nõuded korteriomanike vastu kohustuse täitmiseks (VÕS § 101 lg 1 p 1, § 108, KrtS § 31 jt).
 13. Korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu (VÕS § 115 jt).
 14. Kolmandate isikute kahju hüvitamise nõuded korteriomanike ja KÜ vastu (KrtS § 34 lg 3, VÕS 53, ptk jt sätted).
 15. Korteriomaniku hüvitisnõuded teiste korteriomanike ja KÜ vastu seoses kaasomandi esemele tehtud kulutustega (VÕS § 1018 jj, KrtS § 37, AÕS § 72 lg 4 jt sätted).
 16. Korteriomaniku õigus temale kuuluva mõttelise osale vastavale kasule (TsÜS § 62, AÕS § 71 lg 2 ja § 72 lg 2, VÕS § 1037 lg-d 1 ja 3 jt sätted).
 17. Ühine korteriomand (KrtS § 15 jt).
 18. KrtS-i sätete tagasiulatuva ja varem kehtinud sätete edasiulatuva kohaldamise probleemid (KrtS § 65 jj).
 19. Korteriomandisse puutuvate kohtuasjade menetlusõiguslikud probleemid.

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi
Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RAHAPESU TÕKESTAMISEGA SEONDUVAD UUED ÕIGUSMUUDATUSED JA PRAKTILISED PROBLEEMID

Eesmärk: Käsitleda uusi algatusi ja menetluse lõppfaasis olevaid seaduseelnõusid (2019-2020), mis puudutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonda. Mh käsitletakse ka virtuaalvääringutega seonduvat ja uusi võimalusi kõrgemääraliste rahatrahvide määramiseks rahapesu tõkestamise reeglite rikkumisel.

Sihtgrupp: Finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad- ja vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt. Samuti vastavus-kontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, juristid, jpt puudutatud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

5. veebruar (kolmapäev)

 

9.40 – 10.00       registreerimine

10.00-11.45 Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, eelnõu kaasautor

2020 menetluses olevad RP/TR teemaga seonduvad õigusmuudatused

 • RahaPTS 2019 (5. RP/TR direktiivi- AMLD5 – ülevõtmine) – eelnõu hetkeseis (eeldatav vastuvõtmise aeg on jaanuar-veebruar 2020).
 • Varssavi konventsiooni ratifitseerimine – (eeldatav vastuvõtmise aeg on jaanuar—veebruar 2020).
 • väärteomenetluse tõhustamine (eelnõu sai 28.11.2019 valitsuses heakskiidu ja saadetud Riigikogusse).
 • edasised algatused – milliseid muudatusi võivad viimased skandaalid tuua EL õigusesse ja millised plaanid on Eestil.

Muud olulised projektid:

 • Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklik riskihinnang (NRA 2020).
 • Moneyvali hindamisvisiidiks (2021) valmistumine – tegevuskava ja ajaraamistik.

 

12.00-13.00 Kristjan Leppik, Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist

 • Tutvustus virtuaalvääringutest, virtuaalvääringu teenuste pakkujatest; olukord turul ning virtuaalvääringu teenusepakkujatele kohaldatavad tegevuse nõuded RahaPTS-is;
 • Riskid, mis seonduvad virtuaalvääringu teenusepakkujatega ning võimalikud muudatused kehtivas seaduses (eeskätt hetkel Riigikogus lugemisel olev 8 SE);
 • Rahandusministeeriumi poolt 20.11.2019 avaldatud krüptovarade reguleerimise väljatöötamiskavatsus – kokkuvõte sisust ja võimalikud edasised sammud.

 

14.00-15.30 Tanel Kalmet, Justiitsministeeriumi endine karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid 94SE) luuakse Eesti õiguses alused Euroopa õigusest tulenevate kõrgemääraliste rahatrahvide kohaldamiseks mitmesuguste rikkumiste, sealhulgas rahapesualaste nõuete rikkumiste eest. Kuna tegemist on uue ja võimalikke küsimusi tekitava õigusinstituudiga, tutvustatakse nii nende kohaldamise materiaalõiguslikke kui menetluslikke asjaolusid, samuti keskendutakse rahapesualastele rikkumistele, mis võivad uudsed trahvid kaasa tuua.

 

Küsimusi-vastuseid

11.45-12.00 kohvipaus; 13.00-14.00 lõuna

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi
Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki