RIIGIKOHTU UUT JA AKTUAALSEMAT PRAKTIKAT KARISTUSSEADUSTIKU KOHALDAMISEL

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda aktuaalseid valikküsimusi karistusseadustiku rakendamisel Riigikohtu uuemas praktikas. Teatud teemade puhul käsitletakse ka kriminaalmenetlusõigust.

Sihtgrupp: politsei- jt uurimisasutuste ametnikud, kohtuvälised menetlejad, advokaadid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kindlustuseettevõtetest jt), kohtute, vanglate ja prokuratuuri ametnikud, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, järelevalveametnikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud jpt.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Narva mnt 7C, II korrus). Sissepääs sisehoovist Ahtri tänava poolt.

 

 12. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30           hr Paavo Randma, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik

Üldosa

 • koosseisupärase tagajärje objektiivne omistamine (RKKKo 3-1-1-87-15; vt ka 3-1-1-12-16)
 • õigusvastasust välistava hädaseisundi sisustamine (RKKKo 3-1-1-60-16)
 • üldosa põhimõtete rakendamine liiklussüütegude kontekstis
 • eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus; nõuded KarS § 31 lg 1 sisustamisele (RKKKo 1-16-9964/36)
 • kriminaaltulu konfiskeerimine

Eriosa

Materiaalõigus

 • kehaline väärkohtlemine, KarS § 121 (RKKKo 3-1-1-76-16); ekskurss: kas vägivallale võib olla õigustus? (vt KarS § 115)
 • raske tervisekahjustuse tekitamine, KarS § 118 sisustamine alates 1.01.2015 (RKKKo 1-16-5213)
 • avaliku korra raske rikkumine alates 1.01.2015, KarS § 263 (RKKKo 3-1-1-15-17)

Materiaal- ja menetlusõigus

 • seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süüteod, KarS § 141 jj:
  • üldisemad arengud, sh võimalikust sunni mõistest loobumine
  • seksuaalsüüteo aegumine (RKKKo 1-17-4243)
  • muu sugulise iseloomuga tegu KarS § 141 lg 1 alt 2 mõttes (RKKKo 1-16-5792)
  • (alaealise) kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontroll (RKKKm 1-15-9213; RKKKo 3-1-1-104-16); tõendikogumi ulatus (RKKKo 1-15-10967)
  • ekspertiis seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral (RKKKo 1-15-10967)

Küsimusi-vastuseid

 

11.30 – 11.45 kohvipaus

13.00 – 14.00 lõuna

 

Osalejatele väljastame soovi korral tõendi.

 

Osavõtutasu: 125€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök Café Kompassis hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile). Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda e-posti teel koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI OLULISEMATE LAHENDITE ÜLEVAADE 2016 lõpp-2018 algus (sh ühisvara ja kaasomandi jagamine, perekonnaõigus, tsiviilkohtumenetlus, täitemenetlus jpm)

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kommenteerida Riigikohtu tsiviilkolleegiumi tähtsamaid lahendeid nov 2016 – 2018 algus. Mh ühisvara ja kaasomandi jagamist, perekonnaõigust (elatis, laste hooldusõigus, eestkoste), tsiviilkohtumenetlust (sh hagi tagamine, hagi ja hagemisõigus, menetluskulud jm), täitemenetlust ja ülevaatlikult teisi lahendeid.

Õpiväljundid: koolituse läbinu teab viimaste aastate olulisemaid Riigikohtu lahendeid  (ühisvara ja kaasomandi jagamisee, perekonnaõiguse, tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse temaatika).

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja -vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru Väljak 4, II korrus).

                                                                              

 

19. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00 -15.30             hr Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

 

1. ÜHISVARA JA KAASOMAND

Ühisvara käsutamise keelamine

Keelumärge ühisvarale

Ühisvaras kinnistu käsutamise keelamine

Ühisvara arestimine kriminaalmenetluses

Ühisvara ja kaasomandi jagamine

Ühisvara jagamise tagasivõitmine ja jagamine võlausaldaja nõudel, kohustuste arvestamine; hagi hind

Elatiskokkuleppe tagasivõitmine, seos ühisvara jagamisega

Ühisvara jagamise ja kaasomandi lõpetamise viisid ja lahendite täitmine, mh enampakkumine täituri vahendusel

Kaasomandi lõpetamise vastuolu hea usuga; kaasomandiosa koormatus hüpoteegiga

Kaasomandi lõpetamine kaasomanikevahelisel enampakkumisel; kohustustega arvestamine

Osaluste jagamine ja ühisvara hüvitamine

Ühisvara jagamine, liisinguga soetatud korter; nõuete muutmine; nõudepiiride ületamine

Liisingu jagamine

Kasutuseelised ühisvara jagamisel; nõude piirid; menetluskulude jaotus asja osalisel tagasisaatmisel alama astme kohtule

Tervisekahjuhüvitise ja pensioni ühisvarasse arvamine; ühisvara väärtuse vähendamise hüvitamine

Sissenõudja avaldusel ühisvara jagamise tähtaeg

Vara muul viisil müük pankrotimenetluses, ühisvara käsutuspiirangud ja kontroll kinnistamisel

Ühisvara jagamise tagantjärgi nähtavaks tegemine kinnistusraamatus

Kooselust tekkivad varalised suhted; võla tunnistamine

2. ELATIS

Elatislahendi sundtäitmise keelamine muul viisil täitmise korral kui maksmisega

Miinimumelatisest ja selle suurendamisest

Vanematevahelise elatiskokkuleppe muutmine

Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine

Juhtimisõiguse peatamine elatisvõlgnikul

3. MUUST PEREKONNAÕIGUSEGA SEONDUVAST

Laste hooldusõigus, lastega suhtlemine ja lapserööv

Eestkoste

Kinnisesse asutusse paigutamine

4.TSIVIILKOHTUMENETLUSEST

Hagi tagamine

Vahekohtu hagi tagamine

Hagi tagamine au teotamisel, artiklite eemaldamine

Määruskaebusest loobumine ja selle tagasivõtmine

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi tagamine; hagi perspektiivikuse ja veenvuse kontroll tagamisel; tasaarvestus täitemenetluses

Maalide arestimine

Kohtu pädevus

Kohtualluvus        

Kättetoimetamine ja tähtaeg

Tähtaeg ja ennistamine

Hagi ja hagemisõigus

Hüvitised töölepingu lõpetamisel hagi alusena

Sama nõue samal alusel; tasaarvestuse lahenduse sidusus

Puudustega hagi esitamine; puuduste hilinenud kõrvaldamine; sundtäitmise lubamatuks tunnistamise haginõude ja enampakkumise vaidlustamise nõude hind

Hagi perspektiivikus ja tõendite hindamise keeld seejuures; esindajakulude hindamine

Kostja õigsuse ja aegumise hindamine nõude perspektiivi kontrollimisel

Välisriigi õiguse rakendamine

Automüüja vastutus puuduste eest; hagi alus

Liisinguvõtja kahju kannatajana

Kohtulahendist

Menetluskulud

Muust

5. PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE

Menetluskulude hüvitamine ärikeelu küsimuse menetlemisel

Maksuintress

EIK otsuse alusel teistmine

NN vanemapensionistaaži arvestamine vanemate vahel

6. TÄITEMENETLUSEST

Kohtutäituri tasu

KTS § 41 LG 2

Eri täitemenetlused sama täitedokumendi järgi ja tasu (TMS § 33 LG 4); kaebuse lahendamine

Täituritasu üldkogule

Täituritasu põhiseaduslikkus

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine ja sellega seonduv

Viivise vähendamine täitemenetluses; esindajakulude suurus

Kaebus kohtutäituri tegevusele          

Tulumaksu tagastusnõue ja kohustustest vabastamine pankroti korral

Sissenõude pööramine töötutoetusele

Muu täitemenetlusest    

Ruumi sisenemine vara säilimise kontrolliks

Pangalt nõude kohta andmete küsimine; hüpoteegiga tagatud nõude osalisel rahuldamisel osahüpoteek; täituri poolt kaebuse menetlemisel uute põhjenduste esitamine?

Viivise vähendamine täituri vastu

Täitemenetlus vs pankrot

7. ÜLEVAATLIKULT MATERIAALÕIGUSEST

Juhtorgani liikmete vastutus

Muu kahju hüvitamine

Müüja ja töövõtja vastutus puuduste eest

Juurdepääsutee

Tehnorajatised  

Teisi lahendeid

Küsimusi-vastuseid

 

Kohvipaus 11.30-11.45; lõunavaheaeg 13.00-14.00

 

Paar päeva enne koolitust saadame osalejatele meili teel mahuka kohtulahendite kokkuvõtte.

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub bufeelõuna restoranis Merineitsi hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

MIDA TEHA, ET ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VASTAKS 25.05.2018 RAKENDUVATELE NÕUETELE? UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUSE EELNÕU

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis ei muutu ja antakse ülevaade muudatustest, mis tulenevad EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks teoreetilisele poolele antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes.

Sihtgrupp: isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega: riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jt.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

  22. märts (neljapäev) 2018

 

 

9.40-10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45         Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse;  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

 

Käsitletavad teemad:

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise läbipaistvus

Andmesubjekti õigused

„Õigus olla unustatud“

Isikuandmete töötlemise lubatavus:

– andmesubjekti nõusolekul

– töötlemine nõusolekuta

Lapse nõusolek

Töötlemise erijuhtumid (ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks, avalikes huvides)

Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad

Mõjuhinnang

Andmekaitsespetsialist

Küsimused-vastused

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök – bufeelõuna restoranis Merineitsi 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil e-posti teel koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

2018. AASTAL JÕUSTUNUD MAKSUMUUDATUSED JA RAKENDAMINE

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: selgitada 2018. a jõustunud uusi maksumuudatusi, probleemkohti seaduse tõlgendamisel ja esimest rakenduspraktikat. Käsitletakse ka uusi rakendusakte ja vorme.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on olulisemad 2018. a jõustunud maksumuudatused (maksuvaba tulu, sõidukite maksustamine, erisoodustuse maksustamine, varjatud kasumieraldused, dividendide maksustamine, reeglid FIE-le, ettevõtluskonto) ning on tuttav esmase rakenduspraktikaga.                  

Sihtgrupp: raamatupidajad, audiitorid, maksunõustajad, finantsjuhid, ettevõtete juhatuste liikmed, tegevjuhid, ettevõtjad, juristid, advokaadid jt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Narva mnt 7C; II korrus.  Sissepääs sisehoovist hotelli peauksest).

 

 

22. veebruar (neljapäev) 2018

 

9.40-10.00           registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.30     pr Aule Kindsigo, maksukonsultant, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast kursustel nii Eestis kui välismaal. Töötanud pikki aastaid Maksuametis, hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased neist  Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel firmades ja kõrgkoolides (TTÜ, SKA, EBS). Ta on mitmete maksuõiguse artiklite autor.

1.Maksuvaba tulu 500 eurot, sh

Kuidas arvestada kuu maksuvaba tulu, deklareerimine TSD-l

Kuidas maksuhaldur arvestab aasta maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu avalduse võimalused

2017 ja 2018 aasta üksikisiku tuludeklaratsiooni reeglid

2. Sõiduautode ja kaubikute maksustamine 2018, sh

Sõiduautode kilovatipõhine erisoodustus

Muudatused käibemaksu arvestamises

Töösõitude tõendamine

3. Dividendide maksustamine alates 2019, sh

Juriidiliste isikute maksumäär 14%

Kolme keskmise aasta arvutamine

Üksikisikute täiendav 7% tulumaks

4. Varjatud kasumieraldised, sh

Kontsernisiseste laenude deklareerimine

Varjatud kasumieraldiste maksustamine

5. Muudatused erisoodustuse maksustamisel, sh

Majutus ja transport alates 01.07.2017

Terviseedendamine 2018

6. Teekasutustasu, juhatuse liikme töötuskindlustus jm

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus, 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng

Koolituse maht:  5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

 

Osavõtutasu: 125€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi. Soovi korral lisandub bufeelõuna „Café Kompassis“ hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida. Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda e-posti teel koolitus@preismann.ee , tel 646 0002 või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

UUT JA AKTUAALSET PANKROTIMENETLUSES

Õppekava rühm: õigus

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad, millised on pankrotiõiguse aktuaalsemad probleemid.

Eesmärk: kommenteerida ja selgitada pankrotiõiguses viimase aja aktuaalseid probleeme eelkõige Riigikohtu 2016-2017 olulisemate lahendite varal. Käsitletakse nõudeid pankrotimenetluses, pankrotivara moodustamist (sh tagasivõitmist), võlgadest vabastamise menetlust, registrite kandeid pankrotimenetluses, pankrotimenetluse ning täitemenetluse seostest ja teisi tähtsamaid küsimusi maksejõuetusmenetluses.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid; riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku maksejõuetusmenetlustega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

21. märts (kolmapäev) 2018

9.40 – 10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00 hr Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

1. Nõuded pankrotimenetluses

 • Puudustega ja hilinenult esitatud pankrotiavaldus
 • Nõuete kaitsmine ja vaidlustamine
 • Nõuete tasaarvestus
 • Pandipidaja nõuded
 • Nõuded 3. isikust pantija ja käendaja vastu
 • Nõuete rahuldamine, sh pärast pankrotimenetluse lõppu
 • Massinõuded
 • Nõuete aegumine

2. Pankrotivara moodustamine

 • Tagasivõitmine
 • Ühisvara jagamine
 • Vara välistamine pankrotivarast

3. Võlgadest vabastamise menetlus

 • Pankroti väljakuulutamine võlgadest vabastamise taotlemise korral
 • Menetluse alustamine
 • Võlgniku kohustused
 • Võlausaldajate õiguste piiramine menetluse ajal
 • Kohustustest vabastamise otsustamine

4. Pankrotimenetlusega seonduvad probleemid

 • Lõpparuande kinnitamine
 • Kolmandate isikute õigused vara müümisel
 • Kohtumenetluste jätkumine pankroti väljakuulutamisel
 • Äriregistri ja kinnistusraamatu kanded

5. Pankrotimenetluse ja täitemenetluse seostest

6. Riigikohtu 2016 ja 2017 lahendid muudes pankrotiõiguse küsimustes

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.

Palume meile enne koolitust saata eelnevaid küsimusi hr Varulile edastamiseks.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbufee Merineitsi restoranis) hinnaga u 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

LEPINGU RIKKUMISEST TULENEV KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUS RIIGIKOHTU UUEMA PRAKTIKA VALGUSES

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepingulise kahju hüvitamise nõudeid uuema Riigikohtu praktika varal koos võlaõigusseaduse vastavate sätete kommenteerimisega.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad, millised on lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused ja kuidas neid on võimalik vaheotsusega tuvastada. Oskavad eristada lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustust muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest. Oskavad eristada lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Oskavad eristada lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Teavad lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamise tingimusi.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku kahju hüvitamise nõuetega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru Väljak 4, II korrus).

                                                                              

 

15. veebruar (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                  registreerimine

10.00 -16.00              Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor

 1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 3, § 103, § 115 jt).

1.1.  Kahju hüvitamise nõude eelduste süsteem ning asjaolude tõendamise koormus.

1.2. Lepingulise kohustuse rikkumine (VÕS § 100).

1.3. Põhjuslik seos lepingulise kohustuse rikkumise ja kahju vahel (VÕS § 127 lg 4).

1.4. Lepingulise kohustuse rikkumise mittevabandatavus (VÕS § 103 jt).

1.5. Kahju hõlmatus rikutud  lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2 ja § 134 lg 1).

1.6. Kahju ettenähtavus (VÕS § 127 lg 3 ja § 134 lg 1).

 1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eelduste tuvastamine vaheotsusega (TsMS § 449 lg-d 1 ja 2).
 2. Lepingu rikkumisest tulenev kahju hüvitamise solidaarkohustus ning solidaarvõlgnike omavahelised suhted (VÕS §-d 65, 69, 70, 137 jt).
 3. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eristamine muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest (VÕS § 112 lg 2, § 189, § 222 lg 5, § 646 lg 5 jt).
 4. Lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (VÕS § 1044).
 5. Lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (RvastS § 1, HKMS § 6 lg 1, HMS § 95 jt).
 6. Lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamine (VÕS § 127 lg 5, § 139, § 140).

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub bufeelõuna restoranis Merineitsi hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

ÜHINGUÕIGUSE UUEM KOHTU- JA REGISTRIPRAKTIKA: ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, sundlõpetamine, registrist kustutamine ja sissemakseta osaühingute probleemid

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda äriühingute ühinemist, jagunemist, ümberkujundamist, sundlõpetamist ja registrist kustutamist, samuti sissemakseta osaühingute probleeme. Koolitus toimub seminari vormis kaasuste lahendamisega. Teemasid käsitletakse uuema kohtu- ja registripraktika valguses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab äriühingute ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, sundlõpetamise, registrist kustutamise ja sissemakseta osaühingute problemaatikat viimase aja kohtu- ja registripraktika kontekstis.

 Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid, sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, kohtunike abid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Hotel L’Ermitage konverentsikeskus (Toompuiestee 19, Tallinn).

 

 

 

31. jaanuar (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00              registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45          Andres Vutt, dr. iur., Tartu Ülikooli õigusteaduskonna äriõiguse dotsent,  Advokaadibüroo Magnusson nõunik, ühinguõiguse revisjoni töögrupi liige

 

 1. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

Ühinemislepingu sisu, asendussuhte määramine, kapitali suuruse muutmine, juurdemaksed ja tagasimaksed, ebaehtsad jagunemised, aresti ja pandi mõju menetlustele, kustutamishoiatusega ühingute osalemine menetluses.

2. Ühingute sundlõpetamine ja registrist kustutamine

Äriühingu registrist kustutamise eeldused ja nende järgimata jätmise tagajärjed. Registrist kustutamise menetluslikud tagajärjed. Äriühingu registrisse ennistamise eeldused (likvideerija määramine juba kustutatud ühingule). Eraõigusliku juriidilise isiku sundlõpetamise alused ja tagajärjed.

3. Sissemakseta osaühing

Sissemaksete tasumise nõuded, väljamaksed ühingust, võlausaldajate ja osanike kaitse põhimõtted.

 

11.30 – 11.45 kohvipaus;

13.15 – 14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, kaasuste lahendamine

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 14.5€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki