UUT JA PRAKTILIST ÄRIÜHINGUÕIGUSES

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud, sh mitme osanikuga OÜ-de esindajad.

Toimumiskoht: 13. ja 27. märtsil Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

 

13. märts(I osa, kolmapäev) ja 27.märts (II osa, kolmapäev)

 

13. märts (I osa)

 

Eesmärk: käsitleda põhikirjades ja muudes osanike vahelistes kokkulepetes (shareholders agreement)  sisalduvaid enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses ning nende lubatavust ja toimet aktuaalse kohtupraktika valguses heites sh pilgu ka sellele, missuguseid ettepanekuid tehti ühinguõiguse revisjoni töörühma poolt

 

9.40 – 10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

 • Missugne on OÜ põhikirja kohta käivate reeglite olemus, erinevus AS-i kohta käivatest reeglitest? Kui ulatuslik on põhikirjadispositiivsus?
 • Milles seisneb osanike vahelise lepingu ja põhikirja regulatsioonide erinev toime (kehtivus õigusjärglaste suhtes, mõju ühingu otsuste kehtivusele, täitmisnõude esitamise võimalused, kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimise võimalused jne, tagatised)?
 • Mis on osaga seotud eriõigused ning kas ja kui palju saab „eriõiguste“ kokkuleppimise raames piirata osast tulenevaid õigusi?
 • Mida saab ja on mõistlik kokku leppida dividendide maksmisega seoses?
 • Missugused on lubatud osa võõrandamist ja pantimist puudutavad kokkulepped, sh ostueesõiguste ja muude sarnaste õigustega seonduvad kokkulepped ning kuidas tagada nende maksmapandavus?
 • Kas osaniku teabenõuet on võimalik põhikirjaga reguleerida selliselt, et see ka tegelikult oma eesmärki täidaks?
 • Mida oleks mõistlik kokku leppida ühingu oma aktsiate või osadega seoses?
 • Kuidas reguleerida osaniku väljaastumis- ja väljaarvamisõigust ning tagada selliste kokkulepete efektiivne jõustamine?
 • Mida on mõistlik kokku leppida osakapitali suurendamise ja vähendamisega seoses?

 

Küsimused-vastused

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

27. märts (II osa)

 

Eesmärk: käsitleda aktuaalset kohtupraktikat seoses enamlevinud ühinguõiguslike vaidlustega ja pakkuda õiguslikke lahendusi vaidluste vältimiseks. Tuuakse praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu praktikast, käsitletakse tsiviilkohtu- ning täitemenetluslikke võimalusi ühinguõiguslikes vaidlustes, samuti selgitatakse, kas ühinguõiguse revisjoniga seoses võiks oodata praktika muutumist.

 

9.40 – 10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

 • Osanike koosolekul ja aktsionäride üldkoosolekul hääletamisega seotud vaidlused – millal saab tugineda hääle või otsuse tühisusele, seda kehtetuks tunnistada ja kas ning kuidas saab sundida osanikku või aktsionäri teatud viisil hääletama?
 • Mis nõudeid saab kehtiva kohtupraktika kohaselt esitada dividendide saamiseks ning kasumi pahatahtliku ühingust kõrvale juhtimise korral? Missugused oleksid selliste nõuetega seoses efektiivsed esialgse õiguskaitse meetmed?
 • Osade ja aktsiatega tehtud tehingutega seotud vaidlused – mis nõudeid ja kuidas saab esitada, sh tulenevalt põhikirjalistest ja muudest osanike/aktsionäride vahelistest kokkulepetest?
 • Kuidas efektiivselt panna maksma nõuet ettevõttele kahju tekitanud juhatuse liikme vastu ning kuidas selliste nõuete puhul efektiivselt rakendada esialgse õiguskaitse meetmeid?
 • Kes on aktuaalse kohtupraktika kohaselt „mõjutaja“ ja mis tingimustel saab tema vastu nõudeid maksma panna?
 • Mida uut on kohtupraktika leidnud juhatuse liikme ametiseisundi ja teenistuslepingu kohta ning mis järeldused tulenevad sellest juhatuse liikme ametisuhtega seotud vaidlustele?
 • Kas ja kuidas vastutavad nõukogu liikmed seoses juhatuse liikmele määratud tasude ning tema tegevuse üle teostatud järelevalvega?
 • Kuidas on kohtupraktikas käsitletud juhatuse liikme poolt huvide konfliktis tehtud tehinguid ja selliste tehingute vaidlustamist?
 • Mida on kohtupraktika täpsustanud seoses osanike koosolekute kokkukutsumisega?
 • Ühingu võlausaldaja poolt ühingu juhtorgani liikmete vastu nõuete maksmapanek – kuidas seda efektiivselt teostada ja missuguseid esialgse õiguskaitse ning hagi tagamise meetmeid rakendada?

 

 

Küsimused-vastused

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€ päev. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI UUED LAHENDID 2018-aprill 2019

Eesmärk: käsitleda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uusi lahendeid alates 2018.  Lisanduvad veel lahendid kuni aprilli alguseni 2019. Kõiki lahendeid lektor käsitleda ei jõua, mõned jäävad ülevaatlikuks või informatiivseks, kuid nende olulisemaid punkte saab huviline lahendite kokkuvõtetest ise lugeda. Rohkem kommenteeritakse tsiviilkohtumenetlust, täitemenetlust, pankrotimenetlust, ülevaatlikumalt uut korteriomandiõigust, perekonnaasju jm. Paar päeva enne koolitust saavad kõik koolitusele registreerunud meili teel mahuka kohtulahendite kokkuvõtte.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

11. aprill (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30  Villu Kõve, dr. iur, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

 

 1. Riigikohtu lahendeid tsiviilkohtumenetlusest (2018)

Kohtu pädevus

Kohtualluvus             

Haginõue, hagi muutmine

Menetlemisest keeldumine ja menetluse lõpetamine, kohtulahendi siduvus

Hagi tagamine

Tõendid, tõendamiskoormis, omaksvõtt

Kvalifitseerimine, selgitamiskohustus, üllatamiskeeld

Asjaolude ja tõendite esitamise hilinemine, mh apellatsioonimenetluses

Otsuse põhjendamine ja resolutsioon, vaheotsus, otsuse muutmine

Hagi hind, lõiv, menetluskulude jaotus ja kindlaksmääramine

Menetluse peatamine

Apellatsioonimenetlus, muu

Kassatsioonimenetlus

Muu

Riigikohtu lahendeid tsiviilkohtumenetlusega piirnevast ja ülevaatlikult materiaalõigusest (2018)

Põhiseaduslikkuse järelevalve asjad
Riigikohtu üldkogu otsus
(MTÜ registrist kustutamine, kohtunikuabi pädevus)

 1. Täitemenetlusest

Täitedokument

Ühisvarale sissenõude pööramine

Arest

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine

Juhtimisõiguse peatamine

Muu

 1. Maksejõetus

Nõude tunnustamine pankrotimenetluses

Tagasivõitmine pankrotimenetluses

Muu pankrotimenetlusest

 1. Perekonnaasjad

Ühisvara

Hooldusõigus
Lapse paigutamine kinnisesse lasteasutusse

 1. Asjaõigus, sh korteriomand

Hüpoteegist

Muu

 1. Võlaõigus
 1. Ühinguõigus, mh juhtkonna vastutus
 1. Pärimisõigusest

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sisaldab käibemaksu). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS JT RAKENDUSKÜSIMUSI ANDMEKAITSEÕIGUSES

Eesmärk: käsitleda isikuandmete kaitset ja isikuandmete töötlemise erisusi vastavalt uuele isikuandmete kaitse seadusele (võeti vastu 12.12.2018, jõustus 15.01.2019). Samuti käsitletakse teisi aktaalprobleeme andmekaitseõiguses, nt andmekaitse üldmääruse senist rakendumist, nõusoleku küsimist, mõjuhinnangu koostamist, enda andmete parandamist ja kustutamist, otseturundust, andmekaitsespetsialisti ning vastutavate ja volitatud töötlejate kohustusi jpm.

Sihtgrupp: kõik isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise, töötlemise ja avalikustamisega, mh riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus ( Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

31. jaanuar (neljapäev) 2019

 

9.40 – 10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch&Partnerid vandeadvokaat, CIPP/E

Urmas Kukk on TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni ja International Association of Privacy Professionals (IAPP) liige

 

 

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

eesmärgi piirang

võimalikult väheste andmete kogumine

õigsus

säilitamise piirang

töötlemise tähtaegade määramine.

usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

 • Läbipaistvus. Andmekaitse poliitika või isikuandmete töötlemise reeglid?
 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • Õigustatud huvi töötlemise alusena
 • Nõusoleku andmine ja tagasivõtmine andmete töötlemiseks, selle vormistamine
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Isikuandmete töötlemine seoses võlasuhte rikkumisega
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Meditsiinisektori, krediidiasutuste jt andmete töötlemise erisusi
 • Mida tööandja tahab, et andmekaitsespetsialist teeks, kuid mida ta ei tohi(ks) teha.
 • Andmekaitse mõjuhinnang. Miks peaks iga isikuandmete töötleja koostama mõjuhinnangu Mõjuhinnangu koostamise abivahendid.
 • Millal on õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete parandamist/kustutamist. Millal töötleja on kohustatud andmed kustutama. Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Miks ei  saa isikundmete piiramise või kustutamise otsustamist jätta mõnikord andmesubjekti hooleks?
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Isikuandmete kaitse otseturunduses (müügikirjade, spämmkirjade jms saatmine. Nõusoleku küsimine)
 • Töötlemistoimingute registreerimine
 • Andmekaitsespetsialist. Vastutavate ja volitatud töötlejate kohustused ja vastutus
 • Sanktsioonid ja karistused uute nõuete rikkumisel
 • Isikuandmete kaitse seaduse rakendamisseaduse eelnõu 778SE

 

Küsimused-vastused

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

ÕIGE KIRI ÕIGES KEELES. AMETIKIRJA SÕNAKASUTUS

Eesmärk: praktiliste harjutuste käigus õpetada kirjutama lühikest, selget ja adressaadikeskset kirja heas eesti keeles.

Sihtgrupp: kõik, kes koostavad dokumente, ametikirju ning saadavad e-kirju: büroojuhid, sekretärid, personalispetsialistid, juhiabid, avaliku teenistuse ametnikud ja töötajad, politseiametnikud, müügi- ja turundusinimesed, kodulehtede sisuloojad, juristid ja kõik teised huvilised

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7C, Tallinn)

30. jaanuar (kolmapäev) 2019

 

9.40-10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45          Loone Ots, PhD, keelekoolitaja ja kirjanik

Loone Ots on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoloogina ja kaitsnud sealsamas ka filosoofiadoktori väitekirja. Eesti keeletoimetajate liidu ja Eesti kirjanike liidu liige. Olnud TÜ kauane õppejõud, TLÜ vanemteadur ja õpikukirjastuse Maurus peatoimetaja. Praegu vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Eesti keele, e-tekstide ja stilistika koolitusi on teinud aastast 2007. Ta on õpetanud üle 300 eesti keele huviliste rühma. 

Käsitletavad teemad:

 • 2019 – eesti keele aasta. Ametikeele probleemid ja nende lahendused. Kantseliidi ja ingliskeelsuse vältimine.
 • Värske õigekeelsussõnastik ÕS 2018: mis on uut sõnavaras ja keelenormides?
 • E-kirja erinevus paberkirjast. Lugemist toetav ülesehitus ja vormistamine. Automaatteated.
 • Soovitusi ingliskeelse kirja kirjutamiseks.
 • Kuidas kirjutada kaasavat uudiskirja, müügikirja, pretensioonivastust ja võlanõuet.
 • Facebooki, Twitteri ja blogi sõnastamine.

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõuna

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 16€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

HALDUSMENETLUS PRAKTIKAS.HALDUSAKT, HALDUSLEPING

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda praktilisi ja olulisemaid teemasid haldusmenetluses kohaliku omavalitsuse praktikas, sh haldusakti ja haldusmenetlusega  seonduvat. Kõik teemad on tihedalt seostatud praktiliste näidetega haldusmenetluse seaduse rakenduspraktikast, sh uuemast kohtupraktikast haldusasjades ja KOV-ide praktikas.Mh äsjane Riigikohtu lahend Tallinna korraldatud jäätmeveo vaidluses.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teenistujad, KOV-de juhid, linna- ja vallasekretärid, juristid, nõunikud, audiitorid, järelevalve inspektorid, spetsialistid jt, advokaadid, konsultandid, kohtujuristid ja -konsultandid, vanglajuristid, politseiametnikud jpt haldusmenetlusega seotud (sh juriidiliste eriteadmisteta) isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

21. veebruar (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00           registreerimine

10.00 – 15.45  Kristiina Rebane, Saue vallasekretär.

Kristiina Rebane on enamuse oma karjäärist töötanud avalikus sektoris juristi, nõuniku ja keskastme juhina. 2013-2017 juhtis Kristiina Rebane Justiitsministeeriumis riikliku järelevalve talitust ja vastutas riigi kohtus esindamise eest. Ta on ka Eesti Advokatuuri liige.

1. Haldustegevuse liigid

 • õigustloova akti ja haldusakti piiritlemine (üldkorraldus)
 • toimingu ja haldusakti piiritlemine
 • riiklik järelevalve kohaliku omavalitsuse praktikas (ehitus ja keskkonnakaitse)

 

 1. Haldusakti õiguspärasus
 • pädeva organi määratlemine kohaliku omavalitsuse praktikas
 • haldusakti põhjendamine ja põhjenduste esitamine muus dokumendis
 • kaalutlusõigus ja selle teostamine, kaalutlusvead
 • haldusakti kõrvaltingimus
 • menetlusosaliste teavitamine ja ärakuulamine
 • elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt (jõust.01.02.2018.)

 

 1. Haldusakti teatavakstegemine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine
 • haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine (sh elektrooniline), sh erisused füüsiliste ja juriidiliste isikute osas
 • haldusmenetluse uuendamine
 • haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • haldusakti vaidlustamise võimalused
 • haldusakti tühisus ja selle kindlakstegemine

 

 1. Haldusleping
 • halduslepingu sõlmimine (haldusleping või haldusakt, haldusakti eristamine erõiguslikust lepingust
 • halduslepingu jõustumine, täitmine ja kehtivus (õigusvastase halduslepingu kehtivus)
 • haldusleping erijuhtudel (hankeleping, korraldatud jäätmeveo leping)

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis) 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

LEPINGUVÄLISELT TEKITATUD KAHJU HÜVITAMISE AKTUAALSED PROBLEEMID RIIGIKOHTU 2017-2018 PRAKTIKAS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepinguvälise kahju hüvitamise probleeme uuema Riigikohtu praktika valguses.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes  puutuvad kokku lepinguvälise kahju nõuetega.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Tallinn, Narva mnt 7C)

 

                                                                                 

14. veebruar (neljapäev) 2019

 

9.40 – 10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00  Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

 1. Faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule kahju tekitamise eest (VÕS § 115, §-d 1018–1024, § 1043 jj)

1.1.  Faktilise ühingujuhi vastutus lepingu rikkumisega äriühingule tekitatud kahju eest

1.2.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustatud käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.3.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustamatu käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.4.  Faktilise ühingujuhi deliktiline vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

1.5.   Olematut kohustust täitva faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

 

 1. Kaitsenormi rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7, lg 3, § 1050)

2.1. Deliktiline vastutus isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega tekitatud kahju eest

2.2. Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest

2.3. Mõjuvõimu kasutanud isiku deliktiline vastutus äriühingule kahju tekitamise eest

 

 1. Tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
 2. Hagi tagamisega või muul viisil esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus (TsMS § 391; HKMS § 28 ja § 254 lg 3)
 3. Töötaja ja tööandja solidaarne deliktiline vastutus  (VÕS § 137, § 1043jj, VÕS § 1054 lg 1, TLS §-d 74–76)
 4. Koolieelse lasteasutuse järelevalve all viibiva lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest vastutavate isikute mittesüüline deliktiline vastutus (VÕS § 137 lg 1, § 1053)
 5. Kahju tekitamise lõpetamise  või sellega ähvardamisest hoidumise nõue (AÕS § 89, VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2)
 6. Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel (VÕS § 136 lg 5, § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
 7. Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest (VÕS § 14 lg 2, § 115)

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub täisbuffet lõunasöök hinnaga 16€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

 

ARENGUD MEDITSIINIÕIGUSES ERIALASE VASTUTUSE VALDKONNAS. ANDMEKAITSEREFORM TERVISHOIUSEKTORIS

Eesmärk: käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. Käsitletakse seda, kuidas rakendub isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. Samuti on koolituse eesmärk tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendi isikuandmete töötlemisel arvestama; samuti jagada praktilisi näpunäiteid isikuandmete töötlemist kirjeldavate dokumentide koostamiseks, isikuandmete kasutamiseks ja tervishoiuteenuse osutaja töö nõuetekohaseks korraldamiseks.  Koolitusel selgitatakse tervishoiusektorit puudutavaid muudatusi, mis tulenevad uuest isikuandmete kaitse seadusest (isikuandmete töötlemine teadusuuringutes, töötlustoimingute logimise nõuded jne). 

Õpiväljundid: koolituse tulemusena omab osaleja ülevaadet uuema aja kohtupraktikast vastutuse teemal tervishoiusektoris. Teab isikuandmete kaitse põhimõtteid (sh patsiendi ning med. töötaja õiguseid ja kohustusi) oma valdkonnas. Oskab koostada asutusesiseseid ja väliseid dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid. Teab olulisemaid üldmäärust täiendavad nõudeid terviseandmete töötlemisel. Teab, kuidas toimida andmekaitsealaste rikkumiste korral.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud eelkõige suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtidele ning väiksemate tervishoiuasutuste juhtidele, kelle ülesandeks on asutuse või osakonna tervishoiutöötajate töö juhtimine ja korraldamine; samuti praktiseerivatele arstidele, kes osutavad patsientidele tervishoiuteenuseid tervishoiuasutusega sõlmitud töölepingu alusel. Samuti on oodatud haiglate ravijuhid, juristid, õed; perearstid ja -õed.

 Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

20. veebruar (kolmapäev) 2019

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.30   Ingeri Luik-Tamme, mag. iur., meditsiiniõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat, Advokaadibüroo TGS Baltic

I Vastutus tervishoiusektoris – arengusuunad ja uuem kohtupraktika

Võlaõiguslik vastutus – varaline ja mittevaraline kahju, kahjuhüvitiste kohtupraktika, vastutuse jagunemine, kohtuvaidluste ennetamine, kindlustuskaitse ulatus ja piirangud, patsiendikindlustuse/ üldise vastutuskindlustuse ja ravivigade registreerimise süsteemi loomise kavatsus

Kriminaalvastutus – millised juhtumid võivad tuua kaasa kriminaalasja algatamise, menetluspraktika arstide ja teiste tervishoiuteenuse osutajate suhtes, võimalikud sanktsioonid ja kriminaalvastutuse tagajärjed, õiguste ja huvide kaitse kriminaalmenetluses, arsti kriminaalvastutuse piiramise idee

 

II Isikuandmete kaitse üldmäärus ja siseriiklik regulatsioon

Mis jäi samaks ja mis muutus põhimõistetes – isikuandmete mõiste, terviseandmed kui eriliiki isikuandmed, vastutav ja volitatud töötleja, kaasvastutavad töötlejad

Mida tuleks arvestada suhetes patsiendiga – patsiendi teavitamine isikuandmete töötlemise tingimustest (privaatsuspoliitika), patsiendi õigus saada andmeid, tervishoiuteenuse osutaja ja arsti õigus patsiendi andmete kasutamiseks

Asutusesiseste ja -väliste dokumentide koostamine – privaatsuspoliitika, töötlustoimingute register/kirjeldus, andmesubjektide taotlustele vastamise kord, käitumisjuhised rikkumiste jaoks, mõjuhinnangu (või selle puudumise põhjenduste) koostamine, üldmääruse rakendamise praktika (sh värske Portugali juhtum, kus haiglale määrati üldmääruse nõuete rikkumise eest trahv 400 000 eurot)

Patsiendi kui andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemise suhtes ja tervishoiusektori eripärad – õigus saada andmeid, õigus nõuda andmete (sh diagnoosi) parandamist, õigus nõuda andmete kustutamist, olulisemad andmete dokumenteerimise suhtes kehtivad nõuded lisaks üldmäärusele

Uus isikuandmete kaitse seadus ja selle rakendamine– olulisemad üldmäärust täiendavad nõuded terviseandmete töötlemisel (sh terviseandmete töötlemine teadusuuringutes, ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine peale patsiendi surma, töötlustoimingute logimine jne). Uus isikuandmete kaitse seadus jõustub 15.01.2019. Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu on saadetud Riigikogus teisele lugemisele.

Andmekaitsealased rikkumised ja käitumisjuhised rikkumise korral – rikkumise dokumenteerimine, rikkumise teate esitamise kohustus, võimalikud sanktsioonid

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki