Prindi

ISIKLIKUD TAGATISED, SELLE SÜSTEEM JA RAKENDUSPROBLEEMID

Eesmärk: Käsitleda tagatiste süsteemi tervikuna ja kõigi tagatiste sõlmimise tõusetuvaid keskseid küsimusi. Tagatise liikidest tulevad spetsiifilisemalt käsitlemisele käendus, garantii, konstitutiivne ja deklaratiivne võlatunnistus ja kohustusega ühinemine. Samuti analüüsitakse tagatiste piiritlemist, poolte tõendamiskoormist, võlgniku võimalikke vastuväiteid, kohustuste täitmisest keeldumise õigust jpm. Teemasid käsitletakse koos täienenud uuema Riigikohtu praktika ja õiguskirjanduse arengutega.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c)

 

18.veebruar (teisipäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

 

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

(I)  Tagatiste süsteem ja erinevate tagatistega seotud üldised küsimused

 •  Tagatise mõiste
 • Isiklikud tagatised ja reaaltagatised (tagatiste liigid, eristamise tähendus ja tagajärjed)
 • Tagatiskokkulepe (sisu ja tähendus)
 • Tüüptingimuste võimalused ja piirangud tagatistes kokku leppimisel ning nende sisu kujundamisel

(II) Käendus

 • Olemus ja piiritlemine teistest isiklikest tagatistest
 • Käendusega seotud õigussuhted (võlausaldaja, põhivõlgnik, käendaja kolmnurksuhe)
 • Kehtiva käenduslepingu sõlmimine. Tarbijakäendus. Tühine käenduskokkulepe. Kaaskäendajad
 • Käendaja kohustused ja vastutus (sh nõude aegumine käendaja suhtes)
 • Käendaja vastuväited võlausaldaja nõudele
 • Käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu (sh nõude aegumine)

(III) Kohustusega ühinemine

 • Olemus ja piiritlemine teistest isiklikest tagatistest.
 • Kohustusega ühinemise erinevad liigid
 • Kohustusega ühinemise kokkuleppe sõlmimine, vormi- ja sisunõuded. Käenduse sätete kohaldamine
 • Kohustusega ühinemisel tekkivad õigussuhted
 • Kohustusega ühineja kohustused ja vastutus
 • Kohustusega ühineja vastuväited võlausaldaja nõudele
 • Kohustatud isikute omavahelised suhted

(IV) Garantii

 •  Olemus ja piiritlemine teistest isiklikest tagatistest (sh mitteaktsessoorsus)
 • Garantiiga seotud õigussuhted (võlausaldaja, põhivõlgnik, garantii andja kolmnurksuhe)
 • Garantiilepingu sõlmimine
 •  Garantii andja kohustused ja vastutus
 • Garantii andja vastuväited ja õigus keelduda garantii täitmisest

(V) Võlatunnistus

 • Konstitutiivne (abstraktne) võlatunnistus
 • Konstitutiivne (abstraktne) võlatunnistus
 • Konstitutiivse võlatunnistuse liigid
 • Mõiste ja õiguslik olemus
 • Tunnused, tõlgendamine ja tõendamiskoormis
 • Tagajärjed võlgniku jaoks
 • Võlgniku vastuväited konstitutiivsele võlatunnistusele (kehtivus, maksmapanek, tagasinõue)
 • Deklaratiivne (kausaalne) võlatunnistus
 • Mõiste ja sisu
 • Vorminõue
 • Tagajärjed (vastuväidetest loobumine, tõendamiskoormise ümberpöördumine)
 • Võlgniku vastuväited deklaratiivsele võlatunnistusele
 • Tagajärjed (vastuväidetest loobumine, tõendamiskoormise ümberpöördumine)
 • Võlgniku vastuväited deklaratiivsele võlatunnistusele

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind on 16€(sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki