LEPINGU RIKKUMISEST TULENEV KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUS RIIGIKOHTU UUEMA PRAKTIKA VALGUSES

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepingulise kahju hüvitamise nõudeid uuema Riigikohtu praktika varal koos võlaõigusseaduse vastavate sätete kommenteerimisega.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad, millised on lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused ja kuidas neid on võimalik vaheotsusega tühistada. Oskavad eristada lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustust muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest. Oskavad eristada lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Oskavad eristada lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevaid kahjuhüvitisnõudeid. Teavad lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamise tingimusi.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku kahju hüvitamise nõuetega.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru Väljak 4, II korrus).

                                                                              

 

15. veebruar (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                  registreerimine

10.00 -16.00              Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor

  1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eeldused (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 3, § 103, § 115 jt).

1.1.  Kahju hüvitamise nõude eelduste süsteem ning asjaolude tõendamise koormus.

1.2. Lepingulise kohustuse rikkumine (VÕS § 100).

1.3. Põhjuslik seos lepingulise kohustuse rikkumise ja kahju vahel (VÕS § 127 lg 4).

1.4. Lepingulise kohustuse rikkumise mittevabandatavus (VÕS § 103 jt).

1.5. Kahju hõlmatus rikutud  lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2 ja § 134 lg 1).

1.6. Kahju ettenähtavus (VÕS § 127 lg 3 ja § 134 lg 1).

  1. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eelduste tuvastamine vaheotsusega (TsMS § 449 lg-d 1 ja 2).
  2. Lepingu rikkumisest tulenev kahju hüvitamise solidaarkohustus ning solidaarvõlgnike omavahelised suhted (VÕS §-d 65, 69, 70, 137 jt).
  3. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eristamine muudest lepingulistest hüvitamiskohustustest (VÕS § 112 lg 2, § 189, § 222 lg 5, § 646 lg 5 jt).
  4. Lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (VÕS § 1044).
  5. Lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (RvastS § 1, HKMS § 6 lg 1, HMS § 95 jt).
  6. Lepingu rikkumisest tuleneva kahjuhüvitisnõude vähendamine (VÕS § 127 lg 5, § 139, § 140).

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 18€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki