RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI OLULISEMATE LAHENDITE ÜLEVAADE 2016 lõpp-2018 algus (sh ühisvara ja kaasomandi jagamine jm perekonnaõiguses, tsiviilkohtumenetlus, täitemenetlus jpm)

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kommenteerida Riigikohtu tsiviilkolleegiumi tähtsamaid lahendeid nov 2016 – 2018 algus. Mh ühisvara ja kaasomandi jagamist, perekonnaõigust (elatis, laste hooldusõigus, eestkoste), tsiviilkohtumenetlust (sh hagi tagamine, hagi ja hagemisõigus, menetluskulud jm), täitemenetlust ja ülevaatlikult teisi lahendeid.

Õpiväljundid: koolituse läbinu teab viimaste aastate olulisemaid Riigikohtu lahendeid  (ühisvara ja kaasomandi jagamise, perekonnaõiguse, tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse temaatika).

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja -vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn

                                                                              

 

19. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00 -15.30             hr Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

 

1. ÜHISVARA JA KAASOMAND

Ühisvara käsutamise keelamine

Keelumärge ühisvarale

Ühisvaras kinnistu käsutamise keelamine

Ühisvara arestimine kriminaalmenetluses

Ühisvara ja kaasomandi jagamine

Ühisvara jagamise tagasivõitmine ja jagamine võlausaldaja nõudel, kohustuste arvestamine; hagi hind

Elatiskokkuleppe tagasivõitmine, seos ühisvara jagamisega

Ühisvara jagamise ja kaasomandi lõpetamise viisid ja lahendite täitmine, mh enampakkumine täituri vahendusel

Kaasomandi lõpetamise vastuolu hea usuga; kaasomandiosa koormatus hüpoteegiga

Kaasomandi lõpetamine kaasomanikevahelisel enampakkumisel; kohustustega arvestamine

Osaluste jagamine ja ühisvara hüvitamine

Ühisvara jagamine, liisinguga soetatud korter; nõuete muutmine; nõudepiiride ületamine

Liisingu jagamine

Kasutuseelised ühisvara jagamisel; nõude piirid; menetluskulude jaotus asja osalisel tagasisaatmisel alama astme kohtule

Tervisekahjuhüvitise ja pensioni ühisvarasse arvamine; ühisvara väärtuse vähendamise hüvitamine

Sissenõudja avaldusel ühisvara jagamise tähtaeg

Vara muul viisil müük pankrotimenetluses, ühisvara käsutuspiirangud ja kontroll kinnistamisel

Ühisvara jagamise tagantjärgi nähtavaks tegemine kinnistusraamatus

Kooselust tekkivad varalised suhted; võla tunnistamine

2. ELATIS

Elatislahendi sundtäitmise keelamine muul viisil täitmise korral kui maksmisega

Miinimumelatisest ja selle suurendamisest

Vanematevahelise elatiskokkuleppe muutmine

Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine

Juhtimisõiguse peatamine elatisvõlgnikul

3. MUUST PEREKONNAÕIGUSEGA SEONDUVAST

Laste hooldusõigus, lastega suhtlemine ja lapserööv

Eestkoste

Kinnisesse asutusse paigutamine

4.TSIVIILKOHTUMENETLUSEST

Hagi tagamine

Vahekohtu hagi tagamine

Hagi tagamine au teotamisel, artiklite eemaldamine

Määruskaebusest loobumine ja selle tagasivõtmine

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi tagamine; hagi perspektiivikuse ja veenvuse kontroll tagamisel; tasaarvestus täitemenetluses

Maalide arestimine

Kohtu pädevus

Kohtualluvus        

Kättetoimetamine ja tähtaeg

Tähtaeg ja ennistamine

Hagi ja hagemisõigus

Hüvitised töölepingu lõpetamisel hagi alusena

Sama nõue samal alusel; tasaarvestuse lahenduse sidusus

Puudustega hagi esitamine; puuduste hilinenud kõrvaldamine; sundtäitmise lubamatuks tunnistamise haginõude ja enampakkumise vaidlustamise nõude hind

Hagi perspektiivikus ja tõendite hindamise keeld seejuures; esindajakulude hindamine

Kostja õigsuse ja aegumise hindamine nõude perspektiivi kontrollimisel

Välisriigi õiguse rakendamine

Automüüja vastutus puuduste eest; hagi alus

Liisinguvõtja kahju kannatajana

Kohtulahendist

Menetluskulud

Muust

5. PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE

Menetluskulude hüvitamine ärikeelu küsimuse menetlemisel

Maksuintress

EIK otsuse alusel teistmine

NN vanemapensionistaaži arvestamine vanemate vahel

6. TÄITEMENETLUSEST

Kohtutäituri tasu

KTS § 41 LG 2

Eri täitemenetlused sama täitedokumendi järgi ja tasu (TMS § 33 LG 4); kaebuse lahendamine

Täituritasu üldkogule

Täituritasu põhiseaduslikkus

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine ja sellega seonduv

Viivise vähendamine täitemenetluses; esindajakulude suurus

Kaebus kohtutäituri tegevusele          

Tulumaksu tagastusnõue ja kohustustest vabastamine pankroti korral

Sissenõude pööramine töötutoetusele

Muu täitemenetlusest    

Ruumi sisenemine vara säilimise kontrolliks

Pangalt nõude kohta andmete küsimine; hüpoteegiga tagatud nõude osalisel rahuldamisel osahüpoteek; täituri poolt kaebuse menetlemisel uute põhjenduste esitamine?

Viivise vähendamine täituri vastu

Täitemenetlus vs pankrot

7. ÜLEVAATLIKULT MATERIAALÕIGUSEST

Juhtorgani liikmete vastutus

Muu kahju hüvitamine

Müüja ja töövõtja vastutus puuduste eest

Juurdepääsutee

Tehnorajatised  

Teisi lahendeid

Küsimusi-vastuseid

 

Kohvipaus 11.30-11.45; lõunavaheaeg 13.00-14.00

 

Paar päeva enne koolitust saadame osalejatele meili teel mahuka kohtulahendite kokkuvõtte.

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub bufeelõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki