Prindi

UUT JA PRAKTILIST ÄRIÜHINGUÕIGUSES

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud, sh mitme osanikuga OÜ-de esindajad.

Toimumiskoht: 13. ja 27. märtsil Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

 

13. märts(I osa, kolmapäev) ja 27.märts (II osa, kolmapäev)

 

13. märts (I osa)

 

Eesmärk: käsitleda põhikirjades ja muudes osanike vahelistes kokkulepetes (shareholders agreement)  sisalduvaid enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses ning nende lubatavust ja toimet aktuaalse kohtupraktika valguses heites sh pilgu ka sellele, missuguseid ettepanekuid tehti ühinguõiguse revisjoni töörühma poolt

 

9.40 – 10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

 • Missugne on OÜ põhikirja kohta käivate reeglite olemus, erinevus AS-i kohta käivatest reeglitest? Kui ulatuslik on põhikirjadispositiivsus?
 • Milles seisneb osanike vahelise lepingu ja põhikirja regulatsioonide erinev toime (kehtivus õigusjärglaste suhtes, mõju ühingu otsuste kehtivusele, täitmisnõude esitamise võimalused, kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimise võimalused jne, tagatised)?
 • Mis on osaga seotud eriõigused ning kas ja kui palju saab „eriõiguste“ kokkuleppimise raames piirata osast tulenevaid õigusi?
 • Mida saab ja on mõistlik kokku leppida dividendide maksmisega seoses?
 • Missugused on lubatud osa võõrandamist ja pantimist puudutavad kokkulepped, sh ostueesõiguste ja muude sarnaste õigustega seonduvad kokkulepped ning kuidas tagada nende maksmapandavus?
 • Kas osaniku teabenõuet on võimalik põhikirjaga reguleerida selliselt, et see ka tegelikult oma eesmärki täidaks?
 • Mida oleks mõistlik kokku leppida ühingu oma aktsiate või osadega seoses?
 • Kuidas reguleerida osaniku väljaastumis- ja väljaarvamisõigust ning tagada selliste kokkulepete efektiivne jõustamine?
 • Mida on mõistlik kokku leppida osakapitali suurendamise ja vähendamisega seoses?

 

Küsimused-vastused

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

27. märts (II osa)

 

Eesmärk: käsitleda aktuaalset kohtupraktikat seoses enamlevinud ühinguõiguslike vaidlustega ja pakkuda õiguslikke lahendusi vaidluste vältimiseks. Tuuakse praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu praktikast, käsitletakse tsiviilkohtu- ning täitemenetluslikke võimalusi ühinguõiguslikes vaidlustes, samuti selgitatakse, kas ühinguõiguse revisjoniga seoses võiks oodata praktika muutumist.

 

9.40 – 10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

 • Osanike koosolekul ja aktsionäride üldkoosolekul hääletamisega seotud vaidlused – millal saab tugineda hääle või otsuse tühisusele, seda kehtetuks tunnistada ja kas ning kuidas saab sundida osanikku või aktsionäri teatud viisil hääletama?
 • Mis nõudeid saab kehtiva kohtupraktika kohaselt esitada dividendide saamiseks ning kasumi pahatahtliku ühingust kõrvale juhtimise korral? Missugused oleksid selliste nõuetega seoses efektiivsed esialgse õiguskaitse meetmed?
 • Osade ja aktsiatega tehtud tehingutega seotud vaidlused – mis nõudeid ja kuidas saab esitada, sh tulenevalt põhikirjalistest ja muudest osanike/aktsionäride vahelistest kokkulepetest?
 • Kuidas efektiivselt panna maksma nõuet ettevõttele kahju tekitanud juhatuse liikme vastu ning kuidas selliste nõuete puhul efektiivselt rakendada esialgse õiguskaitse meetmeid?
 • Kes on aktuaalse kohtupraktika kohaselt „mõjutaja“ ja mis tingimustel saab tema vastu nõudeid maksma panna?
 • Mida uut on kohtupraktika leidnud juhatuse liikme ametiseisundi ja teenistuslepingu kohta ning mis järeldused tulenevad sellest juhatuse liikme ametisuhtega seotud vaidlustele?
 • Kas ja kuidas vastutavad nõukogu liikmed seoses juhatuse liikmele määratud tasude ning tema tegevuse üle teostatud järelevalvega?
 • Kuidas on kohtupraktikas käsitletud juhatuse liikme poolt huvide konfliktis tehtud tehinguid ja selliste tehingute vaidlustamist?
 • Mida on kohtupraktika täpsustanud seoses osanike koosolekute kokkukutsumisega?
 • Ühingu võlausaldaja poolt ühingu juhtorgani liikmete vastu nõuete maksmapanek – kuidas seda efektiivselt teostada ja missuguseid esialgse õiguskaitse ning hagi tagamise meetmeid rakendada?

 

 

Küsimused-vastused

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€ päev. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki