Rahapesu tõkestamisega seonduvad uued seadusemuudatused ja praktilised probleemid

Eesmärk: käsitleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 2020.a uusi ja kavandatavaid muudatusi, sh EL õiguses. Mh käsitletakse ka virtuaalvääringutega seonduvat ja notarite rolli rahapesu tõkestamisel.

Sihtgrupp: finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad  ja -vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt. Samuti vastavuskontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, notarid, juristid jpt puudutatud isikud.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, Tallinn).

 

 11. november (kolmapäev) 2020

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.30     Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, eelnõud välja töötanud töögrupi liige

2020 RP/TR teemaga seonduvad õigusmuudatused

 • RahaPTS 2020 (5. RP/TR direktiivi- AMLD5 – ülevõtmine) (130 SE vastu võetud 17.06.2020, jõust. 10.09.20 ja 2021). Pangakontode register, kohustatud isikud ja nende usaldusväärsus, riikliku taustaga isikud, tegelikud kasusaajad, vilepuhujate kaitse, hoolsusmeetmed jm.
 • Euroopa Komisjon on avaldanud laiaulatusliku ja mitmetahulise tegevuskava, mis koosneb konkreetsetest meetmetest, mida komisjon kavatseb järgmise 12 kuu jooksul võtta, et parandada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust käsitlevate ELi õigusnormide järelevalvet ja koordineerimist ning nende täitmise tagamist. Uue tervikliku tegevuskavaga tahetakse kõrvaldada võimalikud allesjäänud lüngad ja puudused ELi õigusnormides.
 • Edasised algatused ja RAB muutumine iseseisvaks valitsusasutuseks 1. jaanuarist 2021.
 • Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklik riskihinnang (NRA 2020).
 • Moneyvali hindamisvisiidiks (2021) valmistumine – tegevuskava ja ajaraamistik.

 

13.30-14.15   Gerle Reinumägi, Notarite Koda, rahapesu tõkestamise ja notarite järelevalve ekspert

Notarite rollist rahapesu tõkestamisel. Millega arvestada notari juurde tehingut tõestama tulles?

 • Üldised hoolsusmeetmed tehingu tõestamisel.
 • Täiendavad hoolsusmeetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele tuginedes.

 

14.15-15.15 Kristen Leppik, Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist

 • Muudatused virtuaalvääringute õiguslikus raamistikus (eeskätt 10.03.2020 jõustunud uus RahaPTS-i redaktsioon) – RahaPTS muudatustega seotud arengud Eesti krüptoturul.
 • MiCA ehk Euroopa Komisjoni ettepanek kehtestada määrus krüptovarade reguleerimiseks – kokkuvõte sisust, Eesti turuosaliste tagasisidest ja edasistest sammudest.
 • Siseriiklikud arengud krüptovarade reguleerimisel (krüptovarade reguleerimise VTK-s käsitletud teemad).

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 12.30-13.30 lõunavaheaeg

 

Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu: 129€ + KM. Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida. Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerimisvormil, e-mailil koolitus@preismann.ee või tel 646 0002 teel.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki

  Üürileping praktikas ja uued muudatused

   

  Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme äri- ja eluruumi üürilepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Samuti kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja argumenteeritult nõudeid esitada. Teemasid käsitletakse koos värskema Riigikohtu praktikaga. Samuti antakse ülevaade Riigikogu menetluses olevast võlaõigusseaduse muutmise eelnõust (üürisuhted) 232 SE.

  Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, kinnisvara arendajad, üürileandjad, kinnisvarabürood, ehitusettevõtted, krediidiasutused, kaubanduskeskused, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ehitusvaldkonna äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, nõunikud, konsultandid, kohtunikuabid jpt teemaga seotud isikud.

  Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn)

   

  19. november (neljapäev) 2020

   

  9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

  10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; alates 01.11.20  Riigikohtu kohtunik;

                           Arsi Pavelts, PhD, Advokaadibüroo NOVE partner, vandedvokaat

   

  KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  Lühiülevaade VÕS-is üürilepingu muutmise eelnõust 232 SE

  (mh leppetrahvi ja viivisekokkulepped, korrashoiu- ja parenduskulude kokkulepped, teavitamiskohustused, üüri tõstmine, üürilepingu ülesütlemine jm)

   

  1.Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus

  1.1. Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus

  1.2 Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused

  1.3 Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused

  1.4 Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted

  1.5 Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskaitsevahenditega

  2. Üürilepingu sõlmimine, vaidluste ennetamine ja planeerimine

   • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
   • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

  3. Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

  3.1 Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

  Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

  3.2 Kohustuste rikkumise liigid

  3.2.1 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

  3.2.2 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

  3.2.3 Kõrvalkohustuste rikkumine

  3.3 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

  Mõiste

  Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

  3.4 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

  Mõiste

  Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

  3.5  Kõrvalkohustuste rikkumine

  Mõiste

  Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

  3.6 Nõuete aegumise erisused

  4. Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

  4.1 Kohustuste rikkumise liigid

  4.1.1 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

  4.1.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

  4.2 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

  Mõiste

  Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

  Üürileandja tagatised

  4.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

  Mõiste

  Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

  Üürileandja tagatised

  Küsimusi-vastuseid

  11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

   

  Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi

  Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

  Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

   

   Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

  Soovi korral lisandub lõunasöök 19 € (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

  Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

   

  Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

   

   Koolitusele registreerimine

   Soovin lõunasööki