Üürileping praktikas ja uued muudatused

 

Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme äri-, eluruumi- ja kinnisasja üürilepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Vaadeldakse, kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja argumenteeritult nõudeid esitada. Samuti käsitletakse üürilepingu tingimuste muutmise võimalustest viirusest tingitud majandusolukorras. Teemasid käsitletakse koos värskema Riigikohtu praktikaga. Antakse ka ülevaade võlaõigusseaduse uutest muudatustest (üürisuhted). 232 SE võeti vastu 16.12.20 ning jõustus 14.01.21.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on viimase aja olulisemad probleemid äri-, eluruumi- ja kinnisasja üürilepingus. Oskab kasutada õiguskaitsevahendeid ja esitada argumenteeritud nõudeid. Teab, millised on võimalused muuta üürilepingu tingimusi praeguses olukorras. Teab peamisi uusi muudatusi üürisuhete valdkonnas.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, kinnisvara arendajad, üürileandjad, kinnisvarabürood, ehitusettevõtted, krediidiasutused, kaubanduskeskused, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ehitusvaldkonna äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, nõunikud, konsultandid, kohtunikuabid jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

8. aprill (neljapäev) 2021

 

9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli dotsent;

                         Arsi Pavelts, PhD, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat

 

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Ülevaade VÕS-is üürilepingu uutest muudatustest

(mh leppetrahvi ja viivisekokkulepped, korrashoiu- ja parenduskulude kokkulepped, teavitamiskohustused, üüri tõstmine, üürilepingu ülesütlemine, eluruumi harilik kulumine, muudatuste mõju olemasolevatele lepingutele jm)

 

1.Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus

1.1. Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus

1.2 Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused

1.3 Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused

1.4 Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted

1.5 Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskaitsevahenditega

2. Üürilepingu sõlmimine, vaidluste ennetamine ja planeerimine

  • Üürilepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
  • Üürilepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

3. Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

3.1 Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

3.2 Kohustuste rikkumise liigid

3.2.1 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

3.2.2 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

3.2.3 Kõrvalkohustuste rikkumine

3.3 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

Mõiste

Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

3.4 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

Mõiste

Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

3.5  Kõrvalkohustuste rikkumine

Mõiste

Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

3.6 Nõuete aegumise erisused

4. Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

4.1 Kohustuste rikkumise liigid

4.1.1 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

4.1.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

4.2 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

Mõiste

Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

Üürileandja tagatised

4.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

Mõiste

Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

Üürileandja tagatised

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

 Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki

  KOHTUPRAKTIKA PINNALT TÕUSETUNUD KORTERIOMANDI- JA KORTERIÜHISTUSEADUSE (KrtS) KOHALDAMISE AKTUAALSEID PROBLEEME

   

  11. märts (neljapäev) 2021

   

  Eesmärk: selgitada varasematel koolitustel käsitlemata jäänud ja hiljem tehtud eri astme kohtute lahendite (sh halduskohtulahendite) pinnalt tõusetunud olulisi KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimusi. Riigikohtu lahendite hulgas analüüsitakse ka mitut varasemate seaduste kehtivuse aegset lahendit, milles avaldatud seisukohad võiksid olla kohaldatavad ka pärast KrtS-i kehtima hakkamist (st pärast 01.01.2018).

  Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtunikuabid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud, KOV-id jt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

  Õpiväljundid: koolitusel osaleja on tuttav olulisemate eri astme kohtute lahendite pinnalt kerkinud KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimustega. Samuti oskab tõlgendada mõnd varasemat kohtulahendit, mille seisukohad on kohaldatavad pärast KrtS-i kehtima hakkamist.

  Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

   

  9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

  10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

  TEEMAD:

  1. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast ning korteriomanike muudest kokkulepetest (KrtS §-d 9, 13, 14 jt).
  2. Ehitusregistrisse korteriomandite kohta kantud andmete seaduslikkus ja vaidlustamine (EhS § 58 jt).
  3. Korteriomandi eriosa eristamine korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva hoone ja maatüki osast (KrtS § 4 jt).
  4. Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu õigustikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt).
  5. Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva pinna ebaseaduslikust hõivamisest või korteriomaniku omandiõiguse muust rikkumisest (AÕS § 71 lg 2, § 89; KrtS § 30 lg 2, VÕS §-d 1037–1039 jt).
  6. Korteriomandite kaasomandi eseme osas ümberehituste tegemise seaduslikkuse tingimused (KrtS § 35 lg 1, § 38, § 39 jt).
  7. Korteriomanike üldkoosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1, TsÜS § 38, KrtS § 29 jt).
  8. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113; KrtS § 40 jt).
  9. Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi eriomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

  9.1. Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

  9.2. Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5, § 35).

  9.3. Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).

  1. Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

  10.1. Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

  10.2. Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

  10.3. Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).

  1. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

  Küsimusi ja vastuseid

   

  11.30–11.45 kohvipaus;

  13.15–14.15 lõunavaheaeg

   

  Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

  Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

  Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

   

  Osavõtutasu: 129€ (lisandub KM). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

  Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

  Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

   

  Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas alloleval vormil,  e-mailil koolitus@preismann.ee või tel 646 0002 teel.

   

   Koolitusele registreerimine

   Soovin lõunasööki

    

   PANKROTISEADUSE OLULISEMAD MUUDATUSED

    

   24. märts (kolmapäev) 2021

    

   Eesmärk: käsitleda maksejõuetuse revisjoni käigus välja töötatud pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi. Eelnõu 195 SE võeti vastu 16.12.20 ja jõustub 01.02.21.

   Antakse ka lühiülevaade saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

   Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

   Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

   Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

    

   9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

   10.00-16.00 Paul Varul, TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

   Käsitletavad teemad:

   1. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
   2. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu
   3. Maksejõuetuse teenistuse loomine
    • Eesmärk ja peamised ülesanded
    • Tegevuse korraldamine
    • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
   4. Kohtute roll pankrotimenetluses
    • Kohtute spetsialiseerumine
    • Kohtujuristi pädevuse laiendamine
    • Nõuete kaitsmine
   5. Muudatused seoses pankrotihalduriga
    • Nimetamise kord
    • Tasustamise süsteem
   6. Võlausaldajatele häälte määramine
   7. Muudatused seoses nõuetega
    • Nõuete kaitsmise uus kord
    • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
    • Avalik-õiguslikud nõuded
   8. Pankrotimenetluse kiirendamine
    • Eelistungi ärajätmine
    • Kaebeõiguse piiramine
   9. Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus
   10. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel, kohtuliku hüpoteegi probleem
   11. Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
   12. Ärikeeld
   13. Muudatused kohustustest vabastamisel ja võlgade ümberkorraldamisel
   14. Kavandatavad olulisemad muudatused saneerimisel

   Küsimusi-vastuseid

   11.30-11.45 kohvipaus;

   13.15-14.15 lõunavaheaeg

    

   Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

   Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

   Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

    

   Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

   Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

   Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

    

   Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas alloleval registreerumisvormil, e-mailil koolitus@preismann.ee või tel 646 0002.

    

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki