Riigikohtu tsiviilkolleegiumi olulisemad lahendid 2020-2021

4. november (neljapäev) 2021 

 

Eesmärk: käsitleda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi olulisemaid 2020-2021 lahendeid materiaalõiguses (VÕS, TLS, PKS, TsÜS, TMS) ja tsiviilkohtumenetluses (TsMS).

Sihtrühm: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad jt teemaga seotud isikud.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab 2020-2021 olulisemaid tsiviilkolleegiumi lahendeid materiaal- ja menetlusõiguses.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus, Viru väljak 4 (2. korrus), Tallinn.

Parkimisinfo

 

Päevakava:

09.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Käsitletavad teemad:

I Materiaalõigus

 1. Töölepingu eristamine töövõtulepingust (TLS § 1, VÕS § 635 jj)
 2. Müügilepingu rikkumisest tulenev hinna alandamine (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 4, § 112 jt)
 3. Hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamine (TsMS § 391, VÕS § 1043 jj).
 4. Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus omandiõiguse rikkumise ja isiklike õiguste rikkumise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p-d 4 ja 5, § 1046, § 1050 jt).
 5. Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus isiku tervise kahjustamise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p 2, § 1046, § 1050 jt)
 6. Konkurentsiseaduse § 16 p-de 1, 3 ja 6 rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus
 7. Esindusõiguseta teist isiku esindanud isiku kohustus hüvitada kahju (TsÜS § 130)
 8. Osaniku poolt osaühingu vastu esitatava kahju hüvitamise nõude aegumine (TsÜS §-d 146 jj)
 9. Võlatunnistus ja selle liikide eristamine (VÕS § 30 jt)
 10. Nõuete tasaarvestamine (VÕS § 197 jj)
 11. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine (TMS § 221 jt)
 12. Lapse nõue oma vanema vastu elatise saamiseks lapse vahelduva elukoha korral (PKS § 10, 105 lg 3 jt)

II Menetlusõigus 

 1. Hagi tagamine (TsMS § 377 jj)
 2. Asja kuulumine maakohtu pädevusse (TsMS § 1, § 371 lg 1 p 2, § 423 lg 1 p 13, § 475)
 3. Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu (TsMS § 371 lg 2, § 423 lg 2 jt)
 4. Sama hagi teistkordse menetlemise keeld (TsMS § 371 lg 1 p-d 4-7; § 423 lg 1 p 3, 4, 5; § 428 lg 1 p 2, § 368 lg 1 jt)
 5. Hagi muutmine ja täpsustamine (TsMS § 376 jt)
 6. Menetlusosalisele tähtaja määramine tema avalduse, taotluse jms puuduse kõrvaldamiseks (TsMS  § 3401)
 7. Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus (TsMS § 492, § 438 lg 1 jt)
 8. Menetluskulude jaotus kohtuasja osalise lahendamise korral (TsMS § 173 lg 1 jt)
 9. Tuvastushagi (TsMS § 368 lg 1)
 10. Kohtudokumentide kättetoimetamine (TsMS § 306 jj)
 11. Kohtuasja lahendamine kirjalikus menetluses (TsMS §-d 341, 403 jt)
 12. Eeltõendamismenetlus (TsMS § 244 jj)

Küsimused-vastused

 

11.30–11.45 kohvipaus; 13.15–14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

NB Lähtuvalt kehtivatest riiklikest piirangutest seoses COVID-19ga palume tulla koolitusele väikese ajavaruga ning esitada kohapeal tõend, mis kinnitab kas:

 • lõpetatud vaktsineerimist,
 • COVID-19 läbipõdemist või
 • negatiivset COVID-testi tulemust (kuni 48 tundi varem tehtud antigeenitest või kuni 72 tundi varem tehtud PRC-test).

Koostöös konverentsikeskusega teeme omalt poolt kõik võimaliku, et meie koolitustel osalemine oleks Teile ohutu. Arvestame osalejate hajutatuse nõudega ruumides; tagatud on desinfitseerimisvahendid ning soovi korral kaitsemask.

 

Osavõtutasu: 129€ (lisandub KM). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki

   

  Sundvalduse regulatsioon ja seadmine praktikas

   

  15. september (kolmapäev) 2021

   

  Eesmärk: käsitleda sundvalduse regulatsiooni ja seadmist praktikas vastavalt kinnisomandi avalikes huvides omandamise seadusele (KAHOS).

  Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, tehnovõrke- ja rajatisi omavad ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja riigiasutused, sundvalduse menetluste läbiviijad, kinnisvaraarendajad, ehitusettevõtted, kinnisvaraettevõtted, kinnisvara hindajad, projekteerijad, ehitusspetsialistid, maanõunikud ja -korraldajad, teedespetsialistid, planeeringute koostajad ja -spetsialistid, pankrotihaldurid, kohtunikuabid jpt teemaga seotud isikud.

  Õpiväljundid: koolituse läbinu oskab eristada kinnisomandi kitsendusi; teab olulisemaid aspekte sundvalduse seadmisel, tasu määramisel ning sundvalduse andmete esitamisel ja avalikustamisel; on tuttav teemakohase kohtupraktikaga ning plaanitavate muudatustega sundvalduse õiguslikus regulatsioonis.

  Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus, Viru väljak 4, Tallinn.

  Parkimisinfo

   

  Päevakava:

  9.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

  10.00- 13.30 Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas

  Käsitletavad teemad:

  1. Kinnisomandi kitsenduste liigitus, nende eristamine
  2. Sundvaldus kui haldusaktiga seatav kitsendus
  3. Sundvalduse seadmise lubatavus ja kinnisasja avalikes huvides omandamise kohtustus
  4. Avaliku huvi sisustamine sundvalduse seadmisel
  5. Sundvalduse seadmise menetluse läbi viimine
  6. Sundvalduse seadmise eelised võrreldes servituudi seadmisega
  7. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine, sh sundvalduse tasu määramine
  8. Avalikes huvides tehnovõrkude ja –rajatiste püstitamiseks sundvalduse seadmine, talumistasu ja varalise kahju hüvitamine, mis tekib sundvalduse seadmise tõttu
  9. Sundvalduse andmete esitamine maakatastrile ja andmete avalikustamine
  10. Kohtupraktika
  11. Sundvalduse õigusliku regulatsiooni plaanitavad muudatused

  Küsimusi-vastuseid

  11.30-11.45 kohvipaus

   

  Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

  Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

  Koolituse maht:  4,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

   

  NB Lähtuvalt kehtivatest riiklikest piirangutest seoses COVID-19ga palume tulla koolitusele väikese ajavaruga ning esitada kohapeal tõend, mis kinnitab kas:

  • lõpetatud vaktsineerimist,
  • COVID-19 läbipõdemist või
  • negatiivset COVID-testi tulemust (kuni 48 tundi varem tehtud antigeenitest või kuni 72 tundi varem tehtud PRC-test).

  Koostöös konverentsikeskusega teeme omalt poolt kõik võimaliku, et meie koolitustel osalemine oleks Teile ohutu. Arvestame osalejate hajutatuse nõudega ruumides; tagatud on desinfitseerimisvahendid ning soovi korral kaitsemask.

   

  Osavõtutasu 109€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

  Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

  Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

   

   Koolitusele registreerimine

    

   Eraõiguse konverents: arengud ja uus kohtupraktika

   Konverentsi eesmärk: käsitleda tippjuristide vahendusel valikuliselt eraõiguses olulisi praktilisi õigusvaldkondi, kus on toimunud uusi arenguid ja milles on ka uut Riigikohtu praktikat.

   Konverents on ühtlasi ka juubelikonverentsiks, mis tähistab koolitusettevõtte 25. aasta täitumist õigusalasel täienduskoolitamisel.

   Konverentsile ootame kõiki meie varasematel koolitustel osalenuid, sh lektoreid, ja ka kõiki teisi, kes igapäevatöös rakendavad eraõigust.

   Aeg ja koht: 23.09.21 Hestia Hotel Europa (Lääne-Euroopa konverentsisaal), Paadi 5, Tallinn.

    

   Ajakava

    

   09.30-10.00 registreerimine ja hommikukohv

   10.00-10.20 Kalle Preismann, Preismann Koolitus OÜ juhataja

   Juubelikonverentsi avamine, vaade möödunule ja tulevikku

   10.20-10.55 Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu esimees

   Arengud kohtusüsteemis ja kohtupraktikas

   10.55-11.30 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

   Uut maksejõuetusõiguses: pankrot, saneerimine, füüsilise isiku pankrot

   11.30-11.50 kohvipaus

   11.50-12.25 Urmas Volens, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli kaasprofessor

   Arengud äriühinguõiguses

   12.25-13.00 Irene Kull, dr. iur., Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik

   Vääramatu jõu asjaoludele ja asjaolude muutumisele tuginemine  kohtupraktikas 

   13.00-14.00 lõunasöök restoranis Olive

   14.00-14.30 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

   Korteriomandi- ja korteriühistuõigus uuemas Riigikohtu praktikas

   14.30-15.00 Priidu Pärna, dr. iur., Tallinna notar, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees

   Servituutide, talumiskohustuse ja sundvalduse õiguslik sasipundar

   15.00-15.30 Martin Käerdi dr. iur., Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor

   Õiguskaitsevahendite kohaldamise uuemat praktikat

   15.30-15.55 repliigid ja küsimustele vastamine

   15.55-16.00 konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

    

   Soovijaile väljastame tõendi konverentsil osalemise kohta.

   Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

    

   NB Lähtuvalt kehtivatest riiklikest piirangutest seoses COVID-19ga palume tulla koolitusele väikese ajavaruga ning esitada kohapeal tõend, mis kinnitab kas:

   • lõpetatud vaktsineerimist,
   • COVID-19 läbipõdemist või
   • negatiivset COVID-testi tulemust (kuni 48 tundi varem tehtud antigeenitest või kuni 72 tundi varem tehtud PRC-test).

   Koostöös konverentsikeskusega teeme omalt poolt kõik võimaliku, et meie koolitustel osalemine oleks Teile ohutu. Arvestame osalejate hajutatuse nõudega ruumides; tagatud on desinfitseerimisvahendid ning soovi korral kaitsemask.

    

   Osalemistingimused: osavõtutasu 139€+KM. Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

   Hind sisaldab kohvi ja suupisteid ning lõunasööki restoranis Olive.

   Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerimisvormil, tel 646 0002 või koolitus@preismann.ee.

    

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki

    PANKROTISEADUSE UUED OLULISEMAD MUUDATUSED

     

    20. oktoober (kolmapäev) 2021

     

    Eesmärk: kommenteeritakse 1. veebruaril 2021 jõustunud maksejõuetuse revisjoni käigus välja töötatud pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi. Lühiülevaade antakse ka füüsilise isiku pankroti ja saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

    Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

    Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

    Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

    Parkimisinfo

     

    Päevakava:

    9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

    10.00-16.00 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

    Käsitletavad teemad:

    1. Pankrotiseaduses muudatuste tegemise lähtealused, maksejõuetusõiguse revisjoni 1. etapp
    2. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
    3. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu; deposiit
    4. Maksejõuetuse teenistus
    – Eesmärk ja peamised ülesanded
    – Tegevuse korraldamine
    – Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
    5. Kohtute roll pankrotimenetluses
    – Kohtute spetsialiseerumine
    – Kohtujuristi pädevuse laiendamine
    – Nõuete kaitsmine
    6. Muudatused seoses pankrotihalduriga
    – Nimetamise kord
    – Tasustamise süsteem
    7. Võlausaldajatele häälte määramine
    8. Muudatused seoses nõuetega
    – Nõuete kaitsmise uus kord
    – Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
    – Avalik-õiguslikud nõuded
    – Võlgniku vastuväide
    – Nõuete tasaarvestamine
    – Jaotusettepanekust loobumine
    9. Pankrotimenetluse kiirendamine
    – Täitemenetluse jätkamine
    – Eelistungi ärajätmine
    – Kaebeõiguse piiramine
    10. Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus ja kohtumenetluse kulud
    11. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel
    12. Kohtulik hüpoteek ja arestpant
    13. Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
    14. Ärikeeld
    15. Järelevalve pankrotimenetluses ja halduri distsiplinaarvastutus
    16. Maksejõuetusõiguse revisjoni 2. etapp
    – Füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetuse uus regulatsioon
    – Muudatused saneerimisel

    Küsimusi-vastuseid

    11.30-11.45 kohvipaus;

    13.15-14.15 lõunavaheaeg

     

    Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

    Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

    Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

     

    NB Lähtuvalt kehtivatest riiklikest piirangutest seoses COVID-19ga palume tulla koolitusele väikese ajavaruga ning esitada kohapeal tõend, mis kinnitab kas:

    • lõpetatud vaktsineerimist,
    • COVID-19 läbipõdemist või
    • negatiivset COVID-testi tulemust (kuni 48 tundi varem tehtud antigeenitest või kuni 72 tundi varem tehtud PRC-test).

    Koostöös konverentsikeskusega teeme omalt poolt kõik võimaliku, et meie koolitustel osalemine oleks Teile ohutu. Arvestame osalejate hajutatuse nõudega ruumides; tagatud on desinfitseerimisvahendid ning soovi korral kaitsemask.

     

    Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

    Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

    Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

     

    Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

     

     Koolitusele registreerimine

     Soovin lõunasööki