Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamine ringkonnakohtute ja Riigikohtu praktikas (kohtulahendite õiguslik analüüs)

Eesmärk: käsitleda viimase aja õiguslikke ja praktilisi probleeme korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) rakendamisel ringkonnakohtute ja Riigikohtu praktikas.
Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud, KOV-id jt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.
Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus, (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

01. oktoober (neljapäev) 2020

 

9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

1. Hagita menetluse erisused korteriomandiga seotud kohtuasjades
1.1. TsMS § 613 lg 1 kohaldamine (kahju hüvitamise KO vastu, kindlustusele üleminek, TsMS §
423 lg 2 kohaldamine hagita asjas)
1.2. Esialgne õiguskaitse hagita menetluse asjades (TsMS § 477 1 , 616 jt)
1.3. TsMS § 477 lg 5 kohaldamine

2. Korteriomanike üldkoosoleku otsuste vaidlustamine
2.1. Korteriomanike üldkoosoleku vaidlustamise materiaalõiguslikud alused
2.2. Menetlusosaliste ring
2.3. Tuvastushuvi korteriomanike üldkoosoleku kehtivuse vastu
2.4. Uurimispõhimõte ning avalduse ja määruskaebuse piirid.

3. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu majandamiskulude ja viivise saamiseks
3.1. Majandamiskulude nõue
3.2. Viivise nõue
3.3. Majandamiskulude ja viivise nõuete rahvusvaheline kohtualluvus

4. Korteriomaniku teabenõue KÜ vastu

5. Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine

6. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded
6.1. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu
6.2. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded korteriühistu vastu
6.3. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded kolmandate isikute vastu
6.4. Kahju hüvitamise nõuete kohta vaheotsuse tegemise probleemid

7. Korteriomaniku kohustuste üleminek uuele omanikule ja korteriühistu pandiõigus

8. Korteriühistu põhikirja sätete tagasiulatuva jõu probleemid

9. Korteriomanike varasemate kokkulepete ja kasutuskorra otsustuste kehtivus pärast KrtS-i jõustumist

10. Isikliku kasutusõiguse kaotus korteriühistu pandiõiguse realiseerimise tõttu

11. Kaasomandi osa ebaseadusliku kasutamise tõttu tekkivad endise olukorra taastamise nõuded

12. KrtS-i jõustumisega seoses tekkinud korteriühistu sundlõppemisest tulenevad tuvastus- ja hüvitisnõuded

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

TÖÖVÕTULEPING PRAKTIKAS

Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme töövõtulepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Samuti kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja nõudeid esitada. Teemasid käsitletakse koos täienenud uuema Riigikohtu praktikaga.

Käsitletakse ka ehituse töövõtulepingut ja lepingulisi probleeme praeguses majandusolukorras.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, ehitusettevõtted, krediidiasutused, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ehitusvaldkonna äriühingute osanikud/aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, nõunikud, konsultandid jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

14. oktoober (kolmapäev) 2020

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Kristjan Tamm, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat, Tartu Ülikooli õppejõud

                         Arsi Pavelts, PhD, Advokaadibüroo NOVE partner, vandedvokaat

 

1. Töövõtulepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus

 • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
 • Töövõtja põhi- ning kõrvalkohustused
 • Tellija põhi- ning kõrvalkohustused
 • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega
 • Töövõtulepingu eristamine müügi- ja käsunduslepingust

2. Töövõtulepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine

 • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
 • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

3. Töövõtja kohustuste rikkumine. Tellija õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

 • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

 • Kohustuste rikkumise liigid
  1. Mittetäitmine ja viivitusega täitmine
  2. Lepingutingimustele mittevastava (puudusega) töö valmistamine
 • Töövõtja poolt kohustuste mittetäitmine
  1. Mittetäitmise mõiste. Tellija õiguskaitsevahendite valikuõigus ja kumulatiivsus. VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika. VÕS § 101 lg 3
  2. Heastamine – tähendus ja tagajärjed
  3. Täitmisnõue (VÕS § 108) ja selle piirangud
  4. Tellija õigus keelduda omapoolse kohustuse täitmisest (VÕS § 111)

– Õiguskaitsevahendi iseloom, tähtajalisus, ulatus ja tagajärjed

        – Õigus keelduda tasu maksmisest

 • Lepingust taganemine
  1. Materiaalsed eeldused (sh täiendava tähtaja andmise olulisus)
  2. Formaalsed eeldused (taganemisavaldus ja tähtaeg)
  3. Tagajärjed
 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus
  1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
  2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid

– Viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine ja samata jäänud tulu

– Asendustehingule kantud kulude hüvitamine

– Kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3. Kahju kindlaksmääramise aeg

 • Heastamine – sisu ja tagajärjed
 • Tellija viivitus (VÕS § 101 lg 3, § 652)
 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Nõuete aegumine
 • Ekskurss – tellija ülesütlemisõigus (VÕS § 655)
 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus)
 1. ÕKV-te maksmapaneku üldised eeldused
 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus) ja selle tuvastamine (VÕS § 641, § 77). Tõendamiskoormis

– Kvalitatiivne puudus

– Õiguslik puudus

– Tööna tehtud asja ebaõigest paigaldamisest tulenevad puudused

 – Ebaõige töö tegemine ja kvantitatiivne puudus

 • Tellija juhisest, materjalidest ja kolmanda isiku eeltööst tingitud puudus. Töövõtja kontrollikohustuse sisu ja ulatus (VÕS § 641 lg 3)
 • Rikkumise omistamine töövõtjale (VÕS § 642, § 640)
 • Vastutus rikkumise eest (VÕS § 103, § 642)
 • VÕS § 101 lg 3
 • Puudusele tuginemise õigus:

– Puudusest teavitamine ja puuduse kirjeldamine, selle rikkumise tagajärjed

– Tuginemise erisused

 • Vastutuse piiramise kokkulepped
 • Heastamine
 • Täitmisnõue ja selle piirangud (VÕS § 646)

– VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

– Uue töö tegemise ja parandamise nõue

– Nõude esitamise piirangud ja tähendus muu õiguskaitsevahendi kasutamisele

– VÕS § 646 lg 5 hüvitisnõue

– Tellija poolt puuduste ennatlik kõrvaldamine ja selliste kulude hüvitamise

 • Tellija õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (VÕS § 110 ja § 111)

– Õigus keelduda töö vastuvõtmisest ja selle piirangud

– Õigus keelduda tasu maksmisest ja selle piirangud

 • Lepingust taganemine

– VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

– Taganemise materiaalsed ja formaalsed eeldused (sh VÕS § 647 lg 1 alternatiivid)

– Piirangud (sh töö osadeks jaotatavuse korral; ajalise piirangud)

– Tagajärjed (VÕS § 189). Erisused tagasitäitmise võimatuse korral. Nõuete arvestamine

 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus
 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid.

– Puuduste kõrvaldamise kulutuste hüvitamine (kantud ja tulevikus kandmisele kuuluvate kulutuste hüvitamine).Nõude konkurents VÕS § 646 lg-ga 5

– Viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine

– Saamata jäänud tulu hüvitamine

 • Asendustehingule kantud kulu hüvitamine tingimused ja kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3. Kahju kindlaksmääramise aeg

 • Hinna alandamine

– VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika (VÕS § 112 ja § VÕS 648)

– Alandatud hinna arvestamine (VÕS § 112)

– Tagajärjed

– Eristamise kahju hüvitamise nõudest

 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Töö puudusest tulenevate nõuete aegumise erisused
 • Garantiist tulenevad nõuded

4. Tellija kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

 • Kohustuse rikkumise liigid
  1. Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  2. Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine. Tellija õigus keeldud töö vastuvõtmisest. Töö vastuvõetuks lugemine
 • Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 1). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Tasu suurendamine eelarve ületamise korral. Lepingu esemest väljuvate tööde eest hüvitise maksmine.
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine (sh tasu osalisel maksmisel osadeks jaotatava töö puhul)
  4. Kahju hüvitamise nõue, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine
 • Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 2). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Muud üldised tagajärjed (VÕS § 640 lg 2)
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine
  4. Kahju hüvitamise nõue. Hüvitamisele kuuluvad tüüpilised kahjud, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

Tehingute, sh juriidilise isiku otsuse tühisus

Eesmärk: käsitleda tehingute ja juriidilise isiku organite otsuste tühisusega seotud praktilisi probleeme arvestades uuemat Riigikohtu praktikat.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

15. oktoober (neljapäev) 2020

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-16.00  Paul Varul, TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

 1. Tühise tehingu mõiste, eristamine tehingu tühistamisest, kehtetuks tunnistamisest ja lõppemisest
 2. Tehingu sisuga seotud tühisuse alused
  • seadusest tulenev keeld
  • käsutuskeeld
  • heade kommete vastasus
  • näilik tehing
 3. Tehingu vormipuudused tühisuse alusena, vormipuuduse kõrvaldamise võimalused
 4. Tehingu ühe osa tühisus ja tühise tehingu kinnitamine
 5. Tühise tehingu tagajärjed, kohustustehingu ja käsutustehingu tühisus, vigade identsus
 6. Tehingu tühisuse tuvastamine
 7. Erisusi ja probleeme laste ja eestkostetavate nimel tehingute tegemisel
 8. Juriidilise isiku organi otsuse kehtetus
  • juriidilise isiku organi otsuse kehtetuks tunnistamine
  • juriidilise isiku organi otsuse tühisuse tuvastamine
  • tagajärjed
 9. Tühisuse mõju menetluse peatamisel ja uuendamisel
 10. Ülevaade teemakohasest Riigikohtu praktikast

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

 Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki