Veebikoolitus “UUT JA AKTUAALSET IT-ÕIGUSES: IT-lepingute, e-tehingute, intellektuaalomandi ja andmekaitse problemaatikat”

Eesmärk: anda osalejatele teadmised IT-õiguse valdkonna aktuaalsetest teemadest lähtudes erinevate osapoolte vaatenurgast.

Sihtgrupp: ettevõtete ja asutuste esindajad, kes puutuvad oma töös kokku IT-õiguse erinevate valdkondadega, eelkõige erinevate IT-õiguse lepingute (esmajoones erinevad e-lahendused, pilveteenused, tarkvaraga seotud tehingud, kodulehed jne), e-tehingute, andmekaitse ja intellektuaalomandi temaatikaga.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja saab ülevaate levinumatest IT-õiguse alastest probleemidest, samuti teemakohastest õigusaktidest ja allikatest. Teab erinevaid internetitehingute tüüpe ja nende eripärasid õiguslikus kontekstis. Teab, millele pöörata tähelepanu erinevate lepingute ja tüüptingimuste koostamisel. Omab ülevaadet aktuaalsemast andmekaitse, autorikaitse ning intellektuaalomandi problemaatikast IT-valdkonnas. Teab olulisemat nii riigisisese kui piiriülese (digi)allkirjastamise ja tõendamise õiguslikest küsimustest.

Toimumiskoht:  Zoom

4. mai (teisipäev) 2021

 

Koolitaja: Liisi Jürgen, vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo partner ja IT-õiguse ja andmekaitsevaldkonna juht, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor.

Tema peamised tegevusvaldkonnad on e-kaubandus ja IT-lepingud. Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistes küsimustes, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Liisi nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Ta osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas. Liisi sai 2015. aastal oma teise juura magistrikraadi Saksamaa Münsteri Ülikoolist. Tema lõputöö on kirjutatud teemal „Elektroonilised allkirjad vastavalt EL seadustele“. Samuti on ta juuras omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolist.

 

Päevakava:

09.50-10.00 kogunemine koolituskeskkonda

10.00-11.00 koolitus

11.00-11.10 paus

11.10-12.10 koolitus

12.10-12.40 lõunapaus

12.40-13.30 koolitus

Küsimused-vastused

 

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade levinumates IT-lepingutest ja praktilistest probleemidest.
 • Ülevaade olulisematest teemakohastest Eesti ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja allikatest.
 • Põhilised internetitehingute tüübid ja millised õiguslikud regulatsioonid neile kehtivad.
 • Kuldreeglid, kuidas koostada turvalisi e-kaubanduse või e-teenuse tüüptingimusi ja lepinguid lähtudes tehingu erinevate osapoolte vaatenurgast. Tarbijakrediidilepingute sõlmimine sidevahendi kaudu.
 • Olulisemat andmekaitsest. Millised õigused ja kohustused on andmete töötlemisel toote või teenuse pakkujal, vahendajal ja tellijal/kasutajal. Andmekaitse erisused piiriülestes veebilahendustes ja süsteemides (sh kontsernisiseselt).
 • Intellektuaalomandi problemaatikat IT-valdkonnas. Konkurentsipiirang ja konfidentsiaalsusnõue. Autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine.
 • Open Source tarkvara/vabavara /tasuta tarkvara. Millised on ohukohad kasutajale ja kuidas neid vältida. Erinevad litsentside tüübid. Millised on serveri/tarkvara omaniku õigused ja kohustused.
 • Allkirjastamine ja tõendamine riigisiseselt ja piiriüleselt (paberivaba/elektrooniline/digitaalne). Mida peab nii ettevõtja kui teenuse kasutaja teadma digiallkirja õiguslikest küsimustest. Kuidas elektroonilisi dokumente turvaliselt saata.
 • Mis juhtub, kui kellegi õigusi rikutakse või kui teenus ei toimi. Nt kes vastutab, kes pakub supporti, kes peab maksma kahjutasu. Kes ja kuidas korraldab järelevalvet. Kuidas see õiguslikult piiriüleselt toimub (nt kui toote/teenuse pakkuja või vahendaja ettevõtte serverid paiknevad mitmetes erinevates riikides).

Jooksvalt tuuakse teemade juurde näiteid (kohtu)praktikast.

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi veebi teel toimuvat õpet

 

Päev enne koolitust saadame registreerunuile lingi, mille kaudu saate siseneda online-veebikeskkonda ning täpsemad juhendid.

Osalemiseks on vajalik arvuti ning hea internetiühenduse olemasolu.

Küsimused koolitajale palume saata enne koolitust aadressile koolitus@preismann.ee. Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada küsimusi vestlusakna kaudu.

 

Osavõtutasu 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab elektroonilist koolitusmaterjali, mille saadame osalenutele peale koolitust; samuti järelevaatamise võimalust peale koolitust.

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine

   

  KORRAKAITSELINE HALDUSMENETLUS PRAKTIKAS: ETTEKIRJUTUS JA SUNNIRAHA

   

  Eesmärk: käsitleda riikliku järelevalve menetluses tehtavate ettekirjutuste ja hoiatuste sisule ning vormistamisele esitatavaid nõudeid, et tagada nende õiguspärasus ja ettekirjutuste tõhusa sundtäitmise võimalikkus. Selgitatakse haldussunnivahendite rakendamise (eelkõige sunniraha sissenõudmise) tingimusi ja korda ning antakse uuema kohtupraktika põhjal ülevaade praktikas esile kerkinud levinumatest eksimustest.

  Eraldi tähelepanu pööratakse COVID-19 piirangute täitmise tagamisega seotud probleemidele!

  Sihtgrupp: riigiasutused (sh inspektsioonid, ametid, politseiasutused) ja kohalikud omavalitsused; juristid, nõunikud, järelevalveinspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

  Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab riikliku järelevalve menetluses tehtavate ettekirjutustele esitatavaid nõudeid; mõistab haldussunnivahendite rakendamise tingimusi ja korda; omab ülevaadet levinumatest eksimustest kohtupraktika põhjal.

  Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

   

  28. aprill (kolmapäev) 2021

   

  9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

  10.00-15.45 Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

  1. Ettekirjutus

  1.1.    ettekirjutuse määratletus

  –        resolutiivosa vormistamine

  –        kõrvaltingimuste seadmine

  1.2.    ettekirjutuse põhjendamine

  –        faktiline alus

  –        õiguslik alus

  –        kaalutlusõiguse teostamine

  1.3.    ettekirjutuse kehtivus

  –        teatavaks tegemine

  –        muutmine

  –        kehtivuse lõppemine

  1. Sunniraha

  2.1.    sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus

  –        nõuded hoiatusele

  –        üldkorralduse täitmise tagamine (sh COVID-19 piirangud)

  –        ettekirjutuse täitmise kontrollimine

  2.2.    sunniraha sissenõudmise kord

  –        vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine

  –        sissenõudmine täitemenetluse korras

  –        korduv sunniraha

  2.3.    sunnivahendi rakendamise vaidlustamine

  Küsimusi-vastuseid

   

  11.30–11.45 kohvipaus; 13.15–14.15 lõunavaheaeg

   

   

  Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

  Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

  Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

   

  Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

  Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

  Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

   

  Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

   

   Koolitusele registreerimine

   Soovin lõunasööki

    

    

   KOHTUPRAKTIKA PINNALT TÕUSETUNUD KORTERIOMANDI- JA KORTERIÜHISTUSEADUSE (KrtS) KOHALDAMISE AKTUAALSEID PROBLEEME

    

   29. aprill (neljapäev) 2021

    

   Eesmärk: selgitada varasematel koolitustel käsitlemata jäänud ja hiljem tehtud eri astme kohtute lahendite (sh halduskohtulahendite) pinnalt tõusetunud olulisi KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimusi. Riigikohtu lahendite hulgas analüüsitakse ka mitut varasemate seaduste kehtivuse aegset lahendit, milles avaldatud seisukohad võiksid olla kohaldatavad ka pärast KrtS-i kehtima hakkamist (st pärast 01.01.2018).

   Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtunikuabid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud, KOV-id jt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

   Õpiväljundid: koolitusel osaleja on tuttav olulisemate eri astme kohtute lahendite pinnalt kerkinud KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimustega. Samuti oskab tõlgendada mõnd varasemat kohtulahendit, mille seisukohad on kohaldatavad pärast KrtS-i kehtima hakkamist.

   Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

    

   9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

   10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

   TEEMAD:

   1. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast ning korteriomanike muudest kokkulepetest (KrtS §-d 9, 13, 14 jt).
   2. Ehitusregistrisse korteriomandite kohta kantud andmete seaduslikkus ja vaidlustamine (EhS § 58 jt).
   3. Korteriomandi eriosa eristamine korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva hoone ja maatüki osast (KrtS § 4 jt).
   4. Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu õigustikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt).
   5. Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva pinna ebaseaduslikust hõivamisest või korteriomaniku omandiõiguse muust rikkumisest (AÕS § 71 lg 2, § 89; KrtS § 30 lg 2, VÕS §-d 1037–1039 jt).
   6. Korteriomandite kaasomandi eseme osas ümberehituste tegemise seaduslikkuse tingimused (KrtS § 35 lg 1, § 38, § 39 jt).
   7. Korteriomanike üldkoosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1, TsÜS § 38, KrtS § 29 jt).
   8. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113; KrtS § 40 jt).
   9. Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi eriomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

   9.1. Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

   9.2. Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5, § 35).

   9.3. Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).

   1. Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

   10.1. Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

   10.2. Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

   10.3. Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).

   1. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

   Küsimusi ja vastuseid

    

   11.30–11.45 kohvipaus;

   13.15–14.15 lõunavaheaeg

    

   Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

   Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

   Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

    

   Osavõtutasu: 129€ (lisandub KM). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

   Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

   Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

    

   Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

    

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki

     

     

    Üürileping praktikas ja uued muudatused

     

    Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme äri-, eluruumi- ja kinnisasja üürilepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Vaadeldakse, kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja argumenteeritult nõudeid esitada. Samuti käsitletakse üürilepingu tingimuste muutmise võimalustest viirusest tingitud majandusolukorras. Teemasid käsitletakse koos värskema Riigikohtu praktikaga. Antakse ka ülevaade võlaõigusseaduse uutest muudatustest (üürisuhted). 232 SE võeti vastu 16.12.20 ning jõustus 14.01.21.

    Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on viimase aja olulisemad probleemid äri-, eluruumi- ja kinnisasja üürilepingus. Oskab kasutada õiguskaitsevahendeid ja esitada argumenteeritud nõudeid. Teab, millised on võimalused muuta üürilepingu tingimusi praeguses olukorras. Teab peamisi uusi muudatusi üürisuhete valdkonnas.

    Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, kinnisvara arendajad, üürileandjad, kinnisvarabürood, ehitusettevõtted, krediidiasutused, kaubanduskeskused, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ehitusvaldkonna äriühingute osanikud/aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, nõunikud, konsultandid, kohtunikuabid jpt teemaga seotud isikud.

    Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

     

    20. mai (neljapäev) 2021

     

    9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

    10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli dotsent;

                             Arsi Pavelts, PhD, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat

     

    KÄSITLETAVAD TEEMAD:

    Ülevaade VÕS-is üürilepingu uutest muudatustest

    (mh leppetrahvi ja viivisekokkulepped, korrashoiu- ja parenduskulude kokkulepped, teavitamiskohustused, üüri tõstmine, üürilepingu ülesütlemine, eluruumi harilik kulumine, muudatuste mõju olemasolevatele lepingutele jm)

    1. Ülevaade VÕS-is üürilepingu uutest muudatustest

    1.1.   Leppetrahvi ja viivisekokkulepped

    1.2.   Korrashoiu- ja parenduskulude kokkulepped

    1.3.   Teavitamiskohustused

    1.4.   Üüri tõstmine

    1.5.   Üürilepingu ülesütlemine

    1.6.   Eluruumi harilik kulumine

    1.7.   Muudatuste mõju olemasolevatele lepingutele

    2. Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus

    2.1.   Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus

    2.2.   Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused

    2.3.   Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused

    2.4.   Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted

    2.5.   Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskaitsevahenditega

    3. Üürilepingu sõlmimine, vaidluste ennetamine ja planeerimine

     • Üürilepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
     • Üürilepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

    4. Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

    4.1 Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

    Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

    4.2 Kohustuste rikkumise liigid

    4.2.1 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

    4.2.2 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

    4.2.3 Kõrvalkohustuste rikkumine

    4.3 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

    Mõiste

    Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

    4.4 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

    Mõiste

    Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

    4.5  Kõrvalkohustuste rikkumine

    Mõiste

    Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

    4.6 Nõuete aegumise erisused

    5. Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

    5.1 Kohustuste rikkumise liigid

    5.1.1 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

    5.1.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

    5.2 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

    Mõiste

    Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

    Üürileandja tagatised

    5.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

    Mõiste

    Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

    Üürileandja tagatised

    Küsimusi-vastuseid

    11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

     

    Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

    Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

    Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

     

     Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

    Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

    Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

     

    Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

     

     Koolitusele registreerimine

     Soovin lõunasööki

      

      

      

     PANKROTISEADUSE OLULISEMAD MUUDATUSED

      

     2. juuni (kolmapäev) 2021

      

     Eesmärk: kommenteeritakse 1. veebruaril 2021 jõustunud maksejõuetuse revisjoni käigus välja töötatud pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi. Lühiülevaade antakse ka saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

     Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

     Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

     Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

      

     9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

     10.00-16.00 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

     Käsitletavad teemad:

     1. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
     2. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu
     3. Maksejõuetuse teenistuse loomine
      • Eesmärk ja peamised ülesanded
      • Tegevuse korraldamine
      • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
     4. Kohtute roll pankrotimenetluses
      • Kohtute spetsialiseerumine
      • Kohtujuristi pädevuse laiendamine
      • Nõuete kaitsmine
     5. Muudatused seoses pankrotihalduriga
      • Nimetamise kord
      • Tasustamise süsteem
     6. Võlausaldajatele häälte määramine
     7. Muudatused seoses nõuetega
      • Nõuete kaitsmise uus kord
      • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
      • Avalik-õiguslikud nõuded
     8. Pankrotimenetluse kiirendamine
      • Eelistungi ärajätmine
      • Kaebeõiguse piiramine
     9. Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus
     10. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel, kohtuliku hüpoteegi probleem
     11. Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
     12. Ärikeeld
     13. Muudatused kohustustest vabastamisel ja võlgade ümberkorraldamisel
     14. Kavandatavad olulisemad muudatused saneerimisel

     Küsimusi-vastuseid

     11.30-11.45 kohvipaus;

     13.15-14.15 lõunavaheaeg

      

     Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

     Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

     Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

      

     Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

     Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

     Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

      

     Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

      

      Koolitusele registreerimine

      Soovin lõunasööki

       

       

       

       

      Rahapesu tõkestamise teemaga seonduvad uuendused 2021 jt aktuaalprobleeme

      1. juuni (teisipäev) 2021

       

      Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, Tallinn).

      Koolituse kestus:  10.00-15.30

      10.00-13.00 Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik

      2021 RP/TR teemaga seonduvad uuendused

      • RahaPTS ja Eesti kehtiv õigusraamistik
      • Riiklik riskihinnang ja selle väljundid õigusloomesse – edasised plaanid
      • Euroopa Komisjoni mais avaldatud ettepanekud EL rahapesu tõkestamise õiguse reformimiseks:

      1)      Mis jääb Eesti õigusesse, mis otsekohalduvasse EL määrusesse?

      2)      Direktiiv ja peamised valikukohad

      3)      Kuidas toimub tulevikus EL-ülene järelevalve ja RABide koostöö Komisjoni nägemuses?

      • Moneyvali hindamisvisiidiks (2022) valmistumine – tegevuskava ja ajaraamistik

       

      Teemakava täieneb.

       

       

      Osavõtutasu: 129€ (lisandub KM). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

      Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

      Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

       

      Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

       

       Koolitusele registreerimine

       Soovin lõunasööki