Pärandvara pankrot

7. aprill (neljapäev) 2022

 

 

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn. Toimumiskoht on täpsustamisel.

 

Päevakava:

09.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-15.30 Susann Liin, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik, Tartu Ülikooli perekonna- ja pärimisõiguse õppejõud

 

I Materjalid ja põhimõtted

  • teemakohased materjalid, põhimõtted ja mudelid
  • regulatsioon pankrotiseaduse uutes muudatustes (jõust 01.02.2021)

II Inventuur ja pärandvara pankrotiavaldus

  • inventuurinõue ja pankrotiavaldus
  • pärandvara maksejõuetuse hindamine

III Pärandvara pankrotimenetlus

  • menetlusosalised pärandvara pankrotimenetluses
  • pankrotivara pärandvara pankrotimenetluses
  • pärija vastutus, pärandvara pankrotimenetluse tagajärjed

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki

  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse uuemast rakenduspraktikast

   

  26. mai (neljapäev) 2022

   

  Eesmärk: koolitusel käsitletakse allolevatesse teemadesse puutuvaid  Riigikohtu ja ringkonnakohtute olulisemaid, varasematel koolitustel käsitlemata lahendeid koos seaduse kommentaaridega.

  Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtunikuabid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad

  Toimumiskoht: Tallinna kesklinn (täpne toimumiskoht täpsustamisel) või vastavalt riiklikult kehtestatud olukorrale Zoomi veebikeskkond.

   

  Päevakava ja teemad:

  9.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

  10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

  1. Korteriomaniku teabenõue (KrtS § 45 jt).

  2. Korteriomanike üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1; TsÜS § 38, KrtS §-d 20, 21, 24, 29 jt).

  3. Korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (KrtS § 21 jt).

  4. Korteriomandi võõrandamise nõue (KrtS §-d 32, 33 jt).

  5. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast ning korteriomanike muudest kokkulepetest (KrtS §-d 9, 13, 14 jt).

  6. Korteriomaniku ja korteriühistu (KÜ) nõuded teise korteriomaniku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt).

  7. Kahju hüvitamise nõuded korteriomanike omavahelistes suhetes ja suhetes korteriühistuga (VÕS § 115 jt).

  8. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113, KrtS § 40 jt).

  9. Korteriühistu juhatuse liikme tagasikutsumine ja juhatuse asendusliikme määramine (KrtS §-d 24, 25, MTÜS § 28 lg 2 jt).

  10. Korteriomaniku nõuded korteriühistu ja teiste korteriomanike vastu seoses kaasomandi esemele kulutuste tegemisega (KrtS § 37 jt).

  11. Korteriomaniku nõuded korteriomandi kaasomandi esemest saadud kasu hüvitamiseks (AÕS § 71 lg 2, § 72 lg 2, KrtS § 1 lg 3 jt).

  12. Kohtumenetlusõiguse erisused korteriomandiga seotud kohtuasjades.

   

  11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

   

  Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

  Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

  Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

   

  Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja  klassiruumikoolituse puhul kohvipausi.

  Soovi korral (Zoomi koolituse puhul) lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

  Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

   

  Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

   

   Koolitusele registreerimine

   Soovin lõunasööki

   Perekonnaõiguse rakenduspraktikat

    

   10. märts (neljapäev) 2022

    

   Eesmärk: käsitleda perekonnaõiguse aktuaalsemaid küsimusi; vanema ja lapse, eestkostja ja eestkostetava õigussuhte ning elukaaslaste ja abikaasade varasuhtega seonduvat ning teemakohast uuemat Riigikohtu praktikat. Koolitusel antakse ülevaade ka perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse uutest muudatustest, mis reguleerivad lapse ülalpidamiskohustust ja elatist (474 SE, jõustus 01.01.2022).

   Sihtgrupp: juristid ja konsultandid (sh advokaadi- ja notaribüroodest, õigusbüroodest, krediidiasutustest, kindlustusfirmadest), advokaadid, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud (sh lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, perekonnaseisuameti ametnikud), lastekaitseorganisatsioonide esindajad, perenõustajad, eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuste osutajad, notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, politseiametnikud, kohtuametnikud jt valdkonnaga seotud isikud.

   Õpiväljundid: koolituse läbinu teab aktuaalsemaid uuemaid muudatusi õigusloomes ning on teadlik teemakohastest aktuaalsetest materjalidest, uuringutest ja Riigikohtu praktikast. Ta teab lapse seadusjärgse ülalpidamise ning hooldus- ja suhtlusõiguse olulisemaid põhimõtteid ning nõudeid eestkostele (tehingud, eestkostja ülesanded). Koolitusel osalenu teab elukaaslaste ning abikaasade varasuhteid puudutavaid nõudeid ja põhimõtteid.

   Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus, Viru väljak 4 (2. korrus), Tallinn.

   Koolitusruum vastab tervisekaitse nõuetele ning on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Osalejatele on tagatud kogu koolituse jooksul joogivesi ning kohvipausi(de) ajal kohv/tee/vesi ja suupisted. Soovi korral on võimalik tellida ette lõunasöök läheduses asuvast söögikohast.

   Parkimisinfo

    

   Päevakava:

   09.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

   10.00-15.30 Susann Liin, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik, Tartu Ülikooli perekonna- ja pärimisõiguse õppejõud

   I Aktuaalset perekonnaõiguses
   uut õigusloomes
   materjale ja uuringuid
   II Elatis alaealisele lapsele
   elatise arvutamine alates 01.01.2022 (474 SE)
   varasemad elatiselahendid
    
   III Vanema ja lapse õigussuhe, eestkoste
   hooldus- ja suhtlusõigus
   eestkostetava tehingud ja eestkostja ülesanded
   III Elukaaslaste ja abikaasade varasuhted
   seltsinguvara koosseis ja likvideerimine
   abikaasade ühisvara valitsemine, jagamine ning sellele sissenõude pööramine

   11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

    

   Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

   Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

   Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

    

   Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

   Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

   Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

    

   Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

    

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki

     

    Praktilist haldusakti väljaandmisel, sh järelevalvemenetluses (mh kaalutlusõiguse teostamine, põhjendamine, proportsionaalsus jm haldusmenetluses)

     

     

    9. märts (kolmapäev) 2022

     

    Eesmärk: käsitleda haldusmenetluses põhjalikumalt haldusaktiga seonduvaid praktilisi probleeme, mh haldusakti määratletust, põhjendamist, kaalutlusõigust, proportsionaalsust, kehtivust, vaidlustamist jpm. Käsitletakse ka teemakohast parimat kohtupraktikat.

    Õpiväljundid: koolitusel osaleja oskab määratleda haldusakti; teab, millised on haldusakti põhjendamise alused; teab nõudeid haldusakti kehtivusele ning haldusakti vaidlustamise võimalusi.

    Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse (sh inspektsioonid ja ametid) ametnikud, politseiasutused, juristid, nõunikud, järelevalveinspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

    Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus, Viru väljak 4 (2. korrus), Tallinn.

    Koolitusruum vastab tervisekaitse nõuetele ning on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Osalejatele on tagatud kogu koolituse jooksul joogivesi ning kohvipauside ajal kohv/tee/vesi ja suupisted. Soovi korral on võimalik tellida ette lõunasöök läheduses asuvast söögikohast.

    Parkimisinfo

     

    9.30-10.00 kogunemine ja hommikukohv

    10.00-15.45  Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

    1. Haldusakti määratletus

    –        resolutiivosa vormistamine (sh eristamine haldusakti muudest osadest)

    –        kõrvaltingimuste seadmine

    –        haldusorgani selgitused (sh vaidlustamisviide)

    1. Haldusakti põhjendamine

    –        faktiline alus (sh selgitamis- ja uurimiskohustus, tõendamine)

    –        õiguslik alus (sh viitamise maht)

    –        kaalutlusõiguse teostamine (sh hindamis- ja kaalutlusotsuste eristamine ning nende kohtuliku kontrolli piirid, kaalutlusvead)

    –        proportsionaalsuse test

    –        tuginemine juurdepääsupiiranguga teabele

    –        põhjendamisvigade tagajärjed (põhjenduste tagantjärele esitamise võimalikkus)

    1. Haldusakti kehtivus ja vaidlustamine

    –        haldusakti teatavaks tegemine (sh kättetoimetamine)

    –        haldusakti kehtivuse lõppemine

    –        haldusakti vaidlustamise võimalused, sh vaide- ja kaebeõigus ning selle piirangud, kohtuliku kontrolli ulatus, vaidlustamise tähtajad, esialgse õiguskaitse kohaldamine)

    11.30–11.45 kohvipaus; 13.15–14.15 lõunavaheaeg

     

    Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

    Koolituse maht: 5,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

    Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

     

    Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

    Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

    Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

     

    Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

     

     Koolitusele registreerimine

     Soovin lõunasööki

      

     TARBIJAKAITSE UUED NÕUDED JA ISIKUANDMETE KAITSE E-KAUBANDUSES. EUROOPA LIIDU OMNIBUS DIREKTIIV ja sellest tulenevad muudatused võlaõigusseaduses (jõust. 01.01.2022 ja 28.05.2022)”

      

     4. mai (kolmapäev) 2022

      

     Eesmärk: käsitleda e-kauplejale ning e-kaubandusega seotud isikuile olulisi ja aktuaalseid teemasid: e-kaubanduse olulisemaid tingimusi, isikuandmete töötlemist, tarbijakaitse nõudeid.

     Põhjalikumalt käsitletakse 2022.a jõustuvaid ulatuslikke nõudeid seoses EL Omnibus direktiiviga ning sellest tulenevalt muudatusi Eesti seadusandluses, mis  võeti 10.11.21 vastu võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadusega (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) 404SE.

     Sihtgrupp: e-kauplejad, sh pretensioonide lahendajad, juristid jpt e-kaubanduse valdkonnaga seotud ja huvitatud isikud.

     Õpiväljundid: koolituse läbinu teab, millised kasutus- ja müügitingimused peavad olema e-poel; teab isikuandmete kogumise ja töötlemise olulisemaid mõisteid, nõudeid ja põhimõtteid;  teab, millised on tarbija õigused e-poes ostlemisel; millised muudatused toob kaasa EL Omnibus direktiiv  (sh võlaõigusseaduse muudatused) ning millist järelvalvet ning sanktsioone nõuete mittejärgimisel kohaldatakse.

     Toimumiskoht: kas Tallinna kesklinn (täpne toimumiskoht täpsustatakse enne koolitust) või kui olukord seoses coronaviiruse levikuga seda ei võimalda, toimub koolitus veebikoolitusena Zoomi keskkonnas.

      

     Päevakava:

     9.30-10.00 kogunemine

     10.00- 13.30 Maarja Lehemets, advokaadibüroo TRINITI advokaat. Maarja tegeleb oma töös igapäevaselt isikuandmete kaitse ja ettevõtete vastavusnõuetega, sh platvormimajanduse ja tarbijate õigustega.

     Käsitletavad teemad:

     I E-KAUBANDUSE OLULISEMAD DOKUMENDID

     • Lühidalt põhinõuetest: kasutus- ja müügitingimused, mis igal e-poel olemas peavad olema

     II  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA E-KAUBANDUS

     • Isikuandmete töötluse olulisemad mõisted, põhimõtted ja kohustused
     • Isikuandmete töötlus e-poes, sh mida peab sisaldama privaatsuspoliitika, milliseid andmeid tohib koguda kauba saatmiseks, mida arvestada isikuandmete töötlemisel turunduse pingutuste juures jpm

     III TARBIJAKAITSE NÕUDED E-POES

     • Tarbija õigused sooritades ostu e-poes (sh lepingu eelne teave, tagastamine, garantii vs pretensioonide esitamise õigus jpm)
     • Uued nõuded lähtuvalt EL Omnibus direktiivist (s.o. direktiiv (EL) 2019/2161), sh nõuded hinna kuvamisele allahindluste puhul ja isikustatud hinna puhul, nõuded kliendi tagasisidele, digitaalse sisu muudatused ja rikkumiste tagajärjed
     • Plaanitavad muudatused Eesti õiguses (võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu)
     • Järelevalve ning sanktsioonid nõuete rikkumisel

     Küsimusi-vastuseid

     11.30-11.45 paus

      

     Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

     Õppemeetodid: (veebipõhine) loeng, arutelu

     Koolituse maht:  4,3 akadeemilist tundi veebipõhist või auditoorset õpet

      

     Osavõtutasu 129 €. Hinnale lisandub käibemaks (koos KMga on hind 142,8 €).  Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

     Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

      

      Koolitusele registreerimine

       

      Olulisemad muudatused maksejõuetusõiguses

       

      23. märts (kolmapäev) 2022

       

      Eesmärk: kommenteerida 1. veebruaril 2021 jõustunud pankrotiseaduse olulisemaid muudatusi. Ülevaade antakse ka füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõust (FIMS), sh saneerimisseaduse muudatustest.

      Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

      Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõust ning saneerimisseaguse muudatustest.

      Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

      Koolitusruum vastab tervisekaitse nõuetele ning on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Osalejatele on tagatud kogu koolituse jooksul joogivesi ning kohvipauside ajal kohv/tee/vesi ja suupisted. Soovi korral on võimalik tellida ette lõunasöök läheduses asuvast söögikohast.

      Parkimisinfo

       

      Päevakava:

      9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

      10.00-16.00 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

      Käsitletavad teemad:

      1. Pankrotiseadus
       • Pankrotiseaduses muudatuste tegemise lähtealused, maksejõuetusõiguse revisjon
       • Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
       • Maksejõuetuse teenistus
        • Eesmärk ja peamised ülesanded
        • Tegevuse korraldamine
        • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
       • Muudatused seoses pankrotihalduriga
        • Nimetamise kord
        • Tasustamise süsteem
       • Muudatused seoses nõuetega
        • Nõuete kaitsmise uus kord
        • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
        • Avalik-õiguslikud nõuded
        • Jaotusettepanekust loobumine
       • Pankrotimenetluse kiirendamine
       • Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus ja kohtumenetluse kulud
       • Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses
        • Kohtulik hüpoteek ja arestpant
        • Pandipidaja kolmandast isikust pantija pankrotimenetluses
       • Muud olulisemad muudatused
        • Võlausaldajatele häälte määramine
        • Ärikeeld
        • Kohtute rolli suurendamine, kohtute spetsialiseerumine
      1. Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (FIMS)
       • Uue seaduse lähtealused ja struktuur
       •  Maksejõuetusavaldus
        • Menetlemine ja otsused
        • FIMS ja PankrS seosed
       • Usaldusisik
       • Võlgade ümberkujundamise menetlus
       • Kohustustest vabastamise menetlus
        • Uued põhimõtted
        • Seosed pankrotimenetlusega
      1. Saneerimisseadus
       • Olulisemad muudatused

      Küsimusi-vastuseid

       

      11.30-11.45 kohvipaus;

      13.15-14.15 lõunavaheaeg

       

      Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

      Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

      Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

       

      Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

      Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

      Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

       

      Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

       

       Koolitusele registreerimine

       Soovin lõunasööki