Prindi

TÖÖVÕTULEPING

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

14. oktoober (kolmapäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

 

 1. Töövõtulepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
 • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
 • Töövõtja põhi- ning kõrvalkohustused
 • Tellija põhi- ning kõrvalkohustused
 • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega
 • Töövõtulepingu eristamine müügi- ja käsunduslepingust

 

 1. Töövõtulepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine
 • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
 • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

 

 1. Töövõtja kohustuste rikkumine. Tellija õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

 • Kohustuste rikkumise liigid
 1. Mittetäitmine ja viivitusega täitmine
 2. Lepingutingimustele mittevastava (puudusega) töö valmistamine

 

 • Töövõtja poolt kohustuste mittetäitmine
 1. Mittetäitmise mõiste. Tellija õiguskaitsevahendite valikuõigus ja kumulatiivsus. VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika. VÕS § 101 lg 3
 2. Heastamine – tähendus ja tagajärjed
 3. Täitmisnõue (VÕS § 108) ja selle piirangud
 4. Tellija õigus keelduda omapoolse kohustuse täitmisest (VÕS § 111)

-õiguskaitsevahendi iseloom, tähtajalisus, ulatus ja tagajärjed

-õigus keelduda tasu maksmisest

 

 • Lepingust taganemine

-Materiaalsed eeldused (sh täiendava tähtaja andmise olulisus)

-Formaalsed eeldused (taganemisavaldus ja tähtaeg)

-Tagajärjed

 

 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus
 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid

-viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine ja samata jäänud tulu

-asendustehingule kantud kulude hüvitamine

-kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3.Kahju kindlaksmääramise aeg

 • Heastamine – sisu ja tagajärjed
 • Tellija viivitus (VÕS § 101 lg 3, § 652)
 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Nõuete aegumine
 • Ekskurss – tellija ülesütlemisõigus (VÕS § 655)

 

 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus)

 

 1. ÕKV-te maksmapaneku üldised eeldused
 • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus) ja selle tuvastamine (VÕS § 641, § 77). Tõendamiskoormis

-kvalitatiivne puudus

-õiguslik puudus

-tööna tehtud asja ebaõigest paigaldamisest tulenevad puudused

-ebaõige töö tegemine ja kvantitatiivne puudus

 

 • Tellija juhisest, materjalidest ja kolmanda isiku eeltööst tingitud puudus. Töövõtja kontrollikohustuse sisu ja ulatus (VÕS § 641 lg 3)
 • Rikkumise omistamine töövõtjale (VÕS § 642, § 640)
 • Vastutus rikkumise eest (VÕS § 103, § 642)
 • VÕS § 101 lg 3
 • Puudusele tuginemise õigus

-puudusest teavitamine ja puuduse kirjeldamine, selle rikkumise tagajärjed

-tuginemise erisused

 • Vastutuse piiramise kokkulepped
 • Heastamine

 

 • Täitmisnõue ja selle piirangud (VÕS § 646)

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

-Uue töö tegemise ja parandamise nõue

-Nõude esitamise piirangud ja tähendus muu õiguskaitsevahendi kasutamisele

-VÕS § 646 lg 5 hüvitisnõue

-Tellija poolt puuduste ennatlik kõrvaldamine ja selliste kulude hüvitamise

 

 • Tellija õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (VÕS § 110 ja § 111)

-õigus keelduda töö vastuvõtmisest ja selle piirangud

-õigus keelduda tasu maksmisest ja selle piirangud

 

 • Lepingust taganemine

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

-Taganemise materiaalsed ja formaalsed eeldused (sh VÕS § 647 lg 1 alternatiivid)

-Piirangud (sh töö osadeks jaotatavuse korral; ajalise piirangud)

-Tagajärjed (VÕS § 189). Erisused tagasitäitmise võimatuse korral. Nõuete arvestamine

 

 • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus

 

 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid.

-puuduste kõrvaldamise kulutuste hüvitamine (kantud ja tulevikus kandmisele kuuluvate kulutuste hüvitamine).Nõude konkurents VÕS § 646 lg-ga 5

-viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine

-saamata jäänud tulu hüvitamine

-asendustehingule kantud kulu hüvitamine tingimused ja kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3.Kahju kindlaksmääramise aeg

 

 • Hinna alandamine

-VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika (VÕS § 112 ja § VÕS 648)

-Alandatud hinna arvestamine (VÕS § 112)

-Tagajärjed

-Eristamise kahju hüvitamise nõudest

 

 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
 • Töö puudusest tulenevate nõuete aegumise erisused
 • Garantiist tulenevad nõuded

 

 1. Tellija kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Kohustuse rikkumise liigid
  1. Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  2. Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine. Tellija õigus keeldud töö vastuvõtmisest. Töö vastuvõetuks lugemine

 

 • Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 1). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Tasu suurendamine eelarve ületamise korral. Lepingu esemest väljuvate tööde eest hüvitise maksmine.
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine (sh tasu osalisel maksmisel osadeks jaotatava töö puhul)
  4. Kahju hüvitamise nõue, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine

 

 • Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine
  1. Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 2). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Muud üldised tagajärjed (VÕS § 640 lg 2)
  2. Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
  3. Lepingust taganemine
  4. Kahju hüvitamise nõue. Hüvitamisele kuuluvad tüüpilised kahjud, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
  5. Viivitusintresside nõue
  6. Heastamine
  7. Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
  8. Nõuete aegumine

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki