- Preismann Koolitus - https://preismann.ee -

TÖÖVÕTULEPING PRAKTIKAS

Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme töövõtulepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Samuti kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja nõudeid esitada. Teemasid käsitletakse koos täienenud uuema Riigikohtu praktikaga.

Käsitletakse ka ehituse töövõtulepingut ja lepingulisi probleeme praeguses majandusolukorras.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, ehitusettevõtted, krediidiasutused, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ehitusvaldkonna äriühingute osanikud/aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, nõunikud, konsultandid jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

14. oktoober (kolmapäev) 2020

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Kristjan Tamm, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat, Tartu Ülikooli õppejõud

                         Arsi Pavelts, PhD, Advokaadibüroo NOVE partner, vandedvokaat

 

1. Töövõtulepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus

2. Töövõtulepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine

3. Töövõtja kohustuste rikkumine. Tellija õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

  1. Mittetäitmine ja viivitusega täitmine
  2. Lepingutingimustele mittevastava (puudusega) töö valmistamine
  1. Mittetäitmise mõiste. Tellija õiguskaitsevahendite valikuõigus ja kumulatiivsus. VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika. VÕS § 101 lg 3
  2. Heastamine – tähendus ja tagajärjed
  3. Täitmisnõue (VÕS § 108) ja selle piirangud
  4. Tellija õigus keelduda omapoolse kohustuse täitmisest (VÕS § 111)

– Õiguskaitsevahendi iseloom, tähtajalisus, ulatus ja tagajärjed

        – Õigus keelduda tasu maksmisest

  1. Materiaalsed eeldused (sh täiendava tähtaja andmise olulisus)
  2. Formaalsed eeldused (taganemisavaldus ja tähtaeg)
  3. Tagajärjed
  1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
  2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid

– Viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine ja samata jäänud tulu

– Asendustehingule kantud kulude hüvitamine

– Kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)

3. Kahju kindlaksmääramise aeg

 1. ÕKV-te maksmapaneku üldised eeldused

– Kvalitatiivne puudus

– Õiguslik puudus

– Tööna tehtud asja ebaõigest paigaldamisest tulenevad puudused

 – Ebaõige töö tegemine ja kvantitatiivne puudus

– Puudusest teavitamine ja puuduse kirjeldamine, selle rikkumise tagajärjed

– Tuginemise erisused

– VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

– Uue töö tegemise ja parandamise nõue

– Nõude esitamise piirangud ja tähendus muu õiguskaitsevahendi kasutamisele

– VÕS § 646 lg 5 hüvitisnõue

– Tellija poolt puuduste ennatlik kõrvaldamine ja selliste kulude hüvitamise

– Õigus keelduda töö vastuvõtmisest ja selle piirangud

– Õigus keelduda tasu maksmisest ja selle piirangud

– VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika

– Taganemise materiaalsed ja formaalsed eeldused (sh VÕS § 647 lg 1 alternatiivid)

– Piirangud (sh töö osadeks jaotatavuse korral; ajalise piirangud)

– Tagajärjed (VÕS § 189). Erisused tagasitäitmise võimatuse korral. Nõuete arvestamine

 1. Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
 2. Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid.

– Puuduste kõrvaldamise kulutuste hüvitamine (kantud ja tulevikus kandmisele kuuluvate kulutuste hüvitamine).Nõude konkurents VÕS § 646 lg-ga 5

– Viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine

– Saamata jäänud tulu hüvitamine

3. Kahju kindlaksmääramise aeg

– VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika (VÕS § 112 ja § VÕS 648)

– Alandatud hinna arvestamine (VÕS § 112)

– Tagajärjed

– Eristamise kahju hüvitamise nõudest

4. Tellija kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki