Avalik õigus

Preismann Koolitus OÜ korraldab õigusalaseid täienduskoolitusi aktuaalsetele teemadele, kohtupraktikale, uutele muudatustele seadusandluses ning praktikas levinud küsimustele põhinedes. Soovi korral oleme valmis korraldama ka spetsiaalseid programme vastavalt tellija vajadustele ning kuulajate sihtgrupile.

Lektoritena kaasame seadusloomes osalenud tippjuriste sh vandeadvokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud, sh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud jt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid, ametkondade juhid jpt.

 • konstitutsiooniõigus, riigiõigus, avalik teenistus

 • Haldusõigus

  Haldusmenetlus ja riigivastutus, haldusleping
  Halduskoostöö seadus

 • Kriminaalõigus

  Kriminaalmenetluse seadustik, muudatused ja rakendusküsimused
  Karistusseadustiku rakendusprobleeme kohtupraktika näiteil

 • Menetlusõigus

  Kriminaalmenetlus
  Haldusmenetlus
  Halduskohtumenetlus
  Tsiviilkohtumenetlus
  Täitemenetlus

 • Finantsõigus

  Uus käibemaksuseadus ja olulist tulumaksuseaduses – olulisimad muudatused ja rakendusküsimused
  Uuendused maksuseadustes ja raamatupidamisseaduses
  Majandusaasta aruande koostamine ja olulist raamatupidamise toimkonna juhendites

 • Rahvusvaheline õigus

 • Euroopa Liit ja EL õigus

  Euroopa Liidu õiguse ja siseriikliku õiguse vahekord
  EL õigusaktide olemus ja kohaldamine, rakendamise järelevalvemehhanismid
  Euroopa Kohus
  EL poliitikad – rakendamise üldpõhimõtted ja õiguslik tähendus liikmesriikidele
  Kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu vaba liikumine
  Koostöö õigus- ja siseküsimustes
  EL-i dokumendid ja andmebaasid
  Euroopa Liidu äriühinguõigus