Eraõigus

Preismann Koolitus OÜ korraldab õigusalaseid täienduskoolitusseminare aktuaalsetele teemadele, kohtupraktikale, uutele muudatustele seadusandluses ning praktikas levinud küsimustele põhinedes. Soovi korral korraldame ka sisekoolitusi vastavalt tellija vajadustele ning kuulajate sihtgrupile. Lektoritena kaasame seadusloomes osalenud tippjuriste, sh vandeadvokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud, mh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud jt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid, vastavate ametkondade juhid jpt.

Tsiviilõigus

 • Võlaõigus

  Võlaõigusseaduse üld- ja eriosa
  Võlaõigusseaduse rakendusküsimusi
  Võlaõigusseadus mittejuristile
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus

 • Asjaõigus

  Asjaõiguse muudatused ja aktuaalsed küsimused
  Aktuaalset korteriomandi õiguslikus regulatsioonis
  Tehnovõrkude ja -rajatiste rajamise asjaõiguslikke ja ehituslikke küsimusi
  Uut kinnisasja sundvõõrandamise seaduses, tehnorajatiste ja ehitiste rajamise sõlmküsimusi
  Servituudid ja kinnisomandi kitsendused – uuendusi ja praktilisi küsimusi

 • Tööõigus

  Töösuhete õiguslikust regulatsioonist
  Tööõiguse uusi ja olulisi aspekte – seadusandlus ja kohtupraktika
  Aktuaalseid küsimusi tööõigusest
  Uued töölepingu seaduse muudatused
  Muudatused töökeskkonna õigusaktides
  Töö- ja puhkeaja õiguslik regulatsioon, puhkuseseadus, töövaidlused, materiaalne vastutus, distsiplinaarvastutus, konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsusekohustus.
  Tööõiguse spetsiifikat (isikuandmete käsitlemise ja töötlemise problemaatikast töösuhetes) jm.

 • Perekonnaõigus

  Perekonnaseadus
  Abieluvararegistri seadus

Kaubandus- ja majandusõigus

 • Kindlustusõigus

  “Hea kindlustusleping” ja olulist uues kindlustustegevuse seaduses

 • Konkurentsiõigus

 • Pankrotiõigus

  Pankrotiõiguse uuendusi – piireületav pankrotimenetlus
  Pankrotiseaduse rakendusküsimusi

 • Tarbijakaitse

  Kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja tarbijakaitseseaduse rakendusküsimusi

 • Äriühinguõigus

  Äriseadustiku uued muudatused
  Äriühingu juhtorgani õiguslik regulatsioon – vastutus, kohustused, juhatuse liikme leping jpm.

 • Riigihangete seadus