Toimunud koolitused

Siin saate tutvuda juba toimunud koolituste teemadega.

Kõikide teemade alusel on võimalik tellida ka sisekoolitusi.

Mai 2006

Asja- ja elamuõiguse (sh EVP-d) uusi ja praktilisi küsimusi (04. mai)
Tehnovõrgud ja -rajatised, planeerimine, ehitamine ning nendega seotud praktilised küsimused (03. mai)
Laenu- ja krediidilepingud, liisinguleping. Alusetust rikastumisest jpm (18.-19. mai)
Uus kiirmenetlus, planeeritavad muudatused KASS-is ning õigusabi rakendusküsimusi (24. mai)
Tehnovõrgud ja -rajatised, planeerimine, ehitamine ning nendega seotud praktilised küsimused (25. mai)

August 2006

Tulu- ja käibemaksuseaduse uuendusi ja rakendusküsimusi (30. august)

September 2006

Projekteerimise, planeerimise ja ehitamise rakendusküsimusi ning vastutusest (21. september)

Oktoober 2006

Võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse rakendamisest (05. ja 27. oktoober)
Halduskohtumenetluse, haldusmenetluse ja riigivastutuse rakendusküsimusi (10.oktoober ja 03. november)
Uus metsaseadus ja selle rakendamine (25. oktoober)

November 2006

Praktiline psühholoogia töösuhetes (01. november)
Isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse rakendamine ning planeeritavad muudatused (08. november)
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku rakendamisest kohtupraktika varal (23. november)

Detsember 2006

Elamuasjade praktilisi küsimusi kohtupraktika alusel (08. detsember)
Eriseadustega seonduvaid küsimusi arendamisel ja ehitamisel (13. detsember)

Jaanuar 2007

Uued maksumuudatused 2007 ning enimvaieldud küsimusi (11. jaanuar)
Meeskonnatöö ja läbirääkimiste kuldreeglid (24. jaanuar)
Ehituse riigihangete praktilisi küsimusi ja kavandatavaid muudatusi (25. jaanuar)

Veebruar 2007

Uued muudatused karistusseadustikus ja kriminaalmenetluse seaduses (07. veebruar)
Uus töötajate usaldusisiku seadus jt aktuaalseid küsimusi tööõiguses (08. veebruar)

Märts 2007

Uue riigihangete seaduse põhimuudatused (07. märts)
Uued muudatused tehnovõrkude ja -rajatiste talumisel jt seonduvaid aktuaalseid küsimusi (21. märts)
Äriseadustiku uuendusi ja teisi aktuaalseid küsimusi äriühinguõiguses (29. märts).

Aprill 2007

Karistusseadustiku rakendusküsimusi riigikohtu praktika varal (12. aprill)
Planeerimis- ja ehitustegevuse problemaatikat ning keskkonnavastutus ( 18. aprill)
Uus riigihangete seadus (19. apr)
Võlaõigusseaduse rakendamine (26. aprill ja 10. mai)

Mai 2007

Kriminaalmenetluse rakendusküsimusi riigikohtu praktika varal (3. mai)
Tehnovõrkude ja -rajatiste talumise uus regulatsioon ning muudatused nende planeerimisel ja ehitamisel (jõust. 26.03.2007) (24. mai)
Tõhusa ajakasutuse ja -planeerimise reeglid (29. mai)
Võlaõigusseadus mittejuristile (31. mai)

Juuni 2007

Uue metsaseaduse rakendamine (6. juuni)

September 2007

Ehitusõiguse praktilisi rakendusküsimusi (20. september)

Oktoober 2007

Ajakasutuse ja -planeerimise reeglid (03. oktoober)
Pärimisõiguse aktuaalseid küsimusi ja praktikat. Pärimine välisriikidest ( (11. oktoober)
Stressist ja tööstressist ning sellega toimetulekust (16. oktoober)

November 2007

Läbirääkimis- ja esinemiskunsti põhitõed (1. november)
Karistusseadustiku uuendusi ning rakendusprobleeme (8. november)
Uue isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse põhimuudatused ning rakendusprobleeme (15. november)

Detsember 2007

Võlaõigusseadus: üüri- ja rendiõiguse regulatsioonist ja praktikast (7. detsember)
Aktuaalset liiklusõiguses: süüteod, menetlus, probleeme (13. detsember)

Veebruar 2008

Uus isikuandmete kaitse seadus: põhimuudatused ja rakendusküsimusi (6. veebruar)
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendusküsimusi (7. veebruar)
Teemavalik asjaõigusest(13. veebruar)
Uus pärimisseadus (20. veebruar)
Täitemenetluse praktilisi probleeme (28. veebruar)
Perekonnaõiguse probleeme riigikohtu praktika varal (29. veebruar)

Märts 2008

Projektijuhtimise põhitõed (26. märts)
Võlaõigusest: müük, kinge, laen, krediit, faktooring; käendus, solidaarvõlgnikud, taganemine (19. märts)

Aprill 2008

Võlaõigusest: müük, kinge, laen, krediit, faktooring; käendus, solidaarvõlgnikud, taganemine (2.-3. aprill)
Halduskohtumenetluse seadustiku rakendusprobleeme (17. aprill)
Uus reklaamiseadus (29. aprill)

Mai 2008

Isiku usaldusväärsuse hindamisest ja valetamise tuvastamise meetoditest (14. mai)
Aktuaalset meditsiiniõiguses: tervishoiuteenuse osutaja vastutus ja selle piirid. Tervise infosüsteem. Patsientide kaebuste lahendamisest (15. mai)
Inkasso- ja täitemenetluse sõlmküsimusi (22. mai)

Juuni 2008

Pankrotimenetluse valikprobleeme (11. juuni)
Aktuaalset tööõiguses: töökohustused ja internetikasutus. Andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Pankrot, likvideerimine, koondamine. Töölepingu seaduse eelnõust (12. juuni)

September 2008

Ehitusseaduse praktilisi probleeme (17. september)
Konfliktsituatsioonid klienditeeninduses ja töösuhetes – vältimine ja toimetulek (25.sept)

Oktoober 2008

Aktuaalset haldusmenetluses. Vaidemenetluse probleeme (2. oktoober)
Planeerimisseaduse praktilisi probleeme (15. oktoober)
Uus reklaamiseadus (jõust. 01.11.08) (16. oktoober)
Valikküsimusi väärteomenetlusest (22. oktoober)
E-kaubanduse sõlmküsimusi (23. oktoober)
Valikküsimusi võlaõigusest, laenu- ja krediidilepingud (29. oktoober)

November 2008

Uue pärimisseaduse põhimuudatusi ja rakendusprobleeme (6. november)
Valikküsimusi võlaõigusest, äri- ja eluruumi üürilepingud (20. november)
Valikküsimusi võlaõigusest, deliktiõigus (27. november)

Detsember 2008

Läbirääkimised võlgade sissenõudmiseks maksejõuetuse olukorras (4. detsember)
Kriminaalmenetluse seadustiku uuendusi ja rakendusküsimusi (11. detsember)

Jaanuar 2009

Uue pärimisseaduse põhimuudatusi ja rakendamine (22. jaanuar)
Inimese ja tema ütluste usaldusväärsuse hindamine (29. jaanuar)
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku uued muudatused (30. jaanuar)

Veebruar 2009

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise valikküsimusi (5. veebruar)
Heade suhete loomine ja hoidmine klienditeeninduses. Konflikt ja enesekehtestamine (11. veebruar)
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku uued muudatused (20. veebruar)
Uus töölepingu seadus (26. veebruar)

Märts 2009

Täite- ja pankrotimenetluse aktuaalküsimusi (4. märts)
Asjaõiguse sõlmküsimusi: servituudid, naabrusõigused, hüpoteek (12. märts)
Võlaõigus: lepingu rikkumisest tulenevad hüvitamiskohustused (26. märts)

Aprill 2009

Uue töölepingu seaduse põhimuudatused (2. aprill)
Võlaõiguse aktuaalprobleeme (16. aprill)
Ehitusseaduse uued muudatused (23. aprill)
Haldusmenetluse (sh vaidemenetlus) rakendusprobleeme (28. aprill)

Mai 2009

Planeerimisseaduse uued muudatused (14. mai)
Halduskohtumenetluse rakendusprobleeme (19. mai)
Uut ja aktuaalset isikuandmete kaitses (20. mai)
Õigekirja ja tekstiloome teooria ja praktika (27. mai)
Uue töölepingu seaduse valupunktid. Mida teha 1. juulil 2009? (28. mai)

Juuni 2009

Kiirlugemise kursus (2. juuni)
Karistusõiguse aktuaalseid probleeme (4. juuni)
Riigihangete seaduse rakendamine kohtu- ja vaidlustuspraktika näitel (11. juuni)

Juuli 2009

Aktuaalset liiklusõiguses: 01.07.09 jõustuvad muudatused karistusseaduses ja liiklusseaduses (1. juuli)

September 2009

Põhjalikult uuest töölepingu seadusest (10. september)
Intellektuaalse omandi problemaatikat (17. september)
Äriühinguõiguse uuendusi ning aktuaalprobleeme (24. september)

Oktoober 2009

Mälutreening (6. oktoober)
Põhjalikult uuest töölepingu seadusest (8. oktoober)
Tsiviilkohtumenetluse rakendusprobleeme (15. oktoober)
Professionaalsed küsitlusoskused erialases kutsetöös (21. oktoober)
Olulist õigekirjast ja tekstiloomest. Ametikirja koostamine ja vormistamine (22. oktoober)
Teemavalik asjaõigusest. Kinnisomandi kitsendused: tehnovõrgud ja -rajatised; servituudid (29. oktoober)

November 2009

Aktuaalset liiklusõiguses (4. november)
Võlgade sissenõudmine maksejõuetuse(eelses) olukorras. Täitemenetluse aktuaalprobleeme (5. november)
Maksejõuetusõigus – uut ja aktuaalset (11. november)
Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse rakendusprobleeme (12. november)
Kindlustusõiguse aktuaalprobleeme (19. november)
Tsiviilkohtumenetluse rakendusprobleeme (26. november)

Detsember 2009

Tööõigus: töötasu, puhkused ja nende arvestamine (9. detsember)
Äriühingu juhtorgani liikme isiklikust vastutusest (10. detsember)

Jaanuar 2010

Uus perekonnaseadus (21. jaanuar)
Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja e-aruandlus (28. jaanuar)

Veebruar 2010

Kriminaalmenetlusõiguse sõlmküsimusi (4. veebruar)
Pandiõigus: hüpoteekidega seonduvaid probleeme (11. veebruar)
Ametitekstide koostamine. Netikeel ja netikett e-kirjades (16. veebruar)

Märts 2010

Lühikursus mittejuristile: äriõigus (4. märts)
Töölepingu seaduse rakendamine võlaõiguse süsteemis (17. märts)
Karistusõiguse sõlmküsimusi (18. märts)
Pärimisõiguse sõlmküsimusi (31. märts)

Aprill 2010

Isikuandmete kaitse ja avaliku teabe aktuaalseid küsimusi (15. aprill)
Võlaõiguse rakendamise aktuaalseid probleeme (29. aprill)

Mai 2010

Asjaõigus mittejuristile (5.mai)
Eesmärgikeskne e-suhtlus (12. mai)
Uue riigivaraseaduse põhimuudatused ja vara võõrandamisega seotud probleeme (13. mai)
Maksejõuetusõigus: uuendused ja kavatsused (19. mai)
Haldusmenetluse sõlmküsimusi (20. mai)
Praktilisi probleeme rahvusvahelises eraõiguses (27. mai)

Juuni 2010

Uut ja olulist riigihangetes (9. juuni)
Perekonnaõiguse olulised muudatused (10. juuni)
Aktuaalset karistusõiguses (10. juuni)
Aktuaalset väärteomenetluses (16. juuni)

September 2010

Uue liiklusseaduse põhimuudatused (16. september)
Konfliktsituatsioonide lahendamine klienditeeninduses. “raske” klient (22. september)
Perekonnaseaduse põhimuudatused (23. september)

Oktoober 2010

Pärimisseaduse rakendamisest (6. oktoober)
Uue liiklusseaduse põhimuudatused (7. oktoober)
Tsiviilkohtumenetluse valikprobleeme (14. oktoober)
Aktuaalset võlaõiguses (20. oktoober)

November 2010

Olulist äriühinguõiguses (4. november)
Õigekeel ja tekstiloome. Kiri, e-kiri, ametikiri (9. november)
Tsiviilkohtumenetluse valikprobleeme (11. november)
Majanduskaristusõiguse valikprobleeme (17. november)
Olulist asjaõiguses: servituudid, tehnovõrgud, pandiõigus (18. november)
Haldusmenetlus ja riiklik järelevalve (24. november)
Aktuaalset andmekaitses (25. november)
Uut kriminaalmenetluses (2. detsember)
Praktilist täitemenetluses. Füüsilise isiku maksejõuetus ja võlavabastusmenetlus (9. detsember)

Jaanuar 2011

Olulist uues liiklusseaduses (20. jaanuar)

Veebruar 2011

Pärimisseaduse rakendamisest (10. veebruar)
Suhtlemine konfliktolukordades. “raske” klient (15. veebruar)
Kuidas sõlmida hea kindlustusleping? Kindlustusvaidluste lahendamine (17. veebruar)

Märts 2011

Andmekaitse. Avalik teave. Allikakaitse (10. märts)
Riiklik järelevalve. Haldussund. Riigivastutus (16. märts)
Võlaõigus mittejuristile (17. märts)
Aktuaalset pandiõiguses. Vara müük pankrotimenetluses (24. märts)

Aprill 2011

Täitemenetluse valikküsimusi (7. aprill)
Õigekeel, stilistika ja praktiline tekstiloome e-kirjutamise ajastul (12. aprill)
Olulist uues liiklusseaduses (13. aprill)
Kahjukäsitlus kindlustuses (14. aprill)
Praktilist väärteomenetluses (20. aprill)
Asjaõigus mittejuristile (20. aprill)
Aktuaalset majanduskaristusõiguses, finantsturu järelevalve ja väärtpaberisüüteod (28. aprill)

Mai 2011

Äriõigus mittejuristile (4. mai)
Ehitusjärelevalve – õiguslikud alused ja praktika (5. mai)
Võlgade ümberkujundamine ja võlakaitse (11. mai)
Olulist meditsiiniõiguses (12. mai)
Uus keeleseadus, hea ja õige eesti keel, erialakeel üldkeeles (18. mai)
Vanema ja lapse õigussuhe ning avaliku võimu roll lapse kaitsel (26. mai)

Juuni 2011

Liiklusseadus 2011 – valikküsimusi (2. juuni)

September 2011

Teabepäev planeerimise, ehitamise ja ehitusjärelevalve praktikast (21. september)
1.09.2011 muudatustest kriminaalmenetlusõiguses (22. september)
Vastutuskindlustuse sõlmküsimusi (28. september)
Avaliku võimu roll piiratud teovõimega alaealise ja täisealise isiku kaitsel (29. september)

Oktoober 2011

Tööleping võlaõiguse süsteemis (05. oktoober)
Isikuandmete kaitse ja avaliku teabe seaduse rakendusprobleeme (06. oktoober)
Hea ning õige eesti keel ameti- ja ärikeele tekstides (13. oktoober)
Praktilist haldusmenetluses (19. oktoober)
Karistusõiguse valikküsimusi (20. oktoober)
Aktuaalset tsiviilkohtumenetluses (25. oktoober)
Uus halduskohtumenetluse seadustik (26. oktoober)

November 2011

Teemavalik võlaõigusest- käendus, kahju hüvitamine, leppetrahv; töövõtuleping (3. november)
Detailplaneeringute menetlemise praktilisi probleeme (9. november)
Uus halduskohtumenetluse seadustik (17. november)
Praktilist haldusmenetluses (23. november)
Aktuaalset tsiviilkohtumenetluses (24. november)
Väärteomenetluse valikküsimusi (25. november)

Detsember 2011

Teabepäev tehnovõrkude talumisest, sundvalduse seadmisest ja kinnisasja sundvõõrandamisest (7. detsember)
Ehitusriskide kindlustus (14. detsember)
Keskmise töötasu maksmine 2012 (21. detsember)

Jaanuar 2012

Arhiiviseadus. Arhiivieeskiri (18. jaanuar)
Vaidemenetluse aktuaalprobleeme (19. jaanuar)
Uus halduskohtumenetluse seadustik (26. jaanuar ja 8. veebruar)

Veebruar 2012

Hüpoteek, sh täite-, pankroti- ja saneerimismenetluses (16. veebruar)
Töölepingu seaduse rakenduspraktikat (22. veebruar)

Märts 2012

Isikuandmete kaitse. Avalik teave (7. märts)
Aktuaalset pärimispraktikas (14. märts)

Aprill 2012

Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (4. aprill)
Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (19. aprill)
Tõendamisprobleeme tsiviilkohtumenetluses (25. aprill)

Mai 2012

Praktilist vaidemenetluses. Vaideotsus ja selle vaidlustamine (10. mai)
Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (16. mai)
Lapse isiklike ja varaliste õiguste tagamine (31. mai)

Juuni 2012

Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (7. juuni)
Lapse isiklike ja varaliste õiguste tagamine (12. juuni)

September 2012

Uus ATS: muudatused avalikus teenistuses (6. september)
Lepingud planeerimismenetluses ja aktuaalset detailplaneerigutes (19. september)
Abikaasade varasuhted.ühisvara (20. september)
Võlaõigusseaduse juubelikonverents.10 aastat jõustumisest (21. september)
Karistusõiguse üldosa valikprobleeme. (28. september)

Oktoober 2012

Majanduskaristusõiguse valikprobleeme ( 17. oktoober)
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku uued muudatused ( 25. oktoober)

November 2012

Õigekeel, tekstiloome ja kirjad võlgnikule (1. november)
Piirid ja vabadused isikuandmete ning avaliku teabe kasutamisel (8. november)
Aktuaalseid probleeme tsiviilkohtumenetluse praktikast (8. november)

Detsember 2012

Väärteomenetlus praktikas (4. detsember)

Jaanuar 2013

Võlgade sissenõudmine maksejõuetuse(eelses) olukorras (23. jaanuar)

Veebruar 2013

Aktuaalset äriõiguses (6. veebruar)
Haldusmenetlus praktikas (7. veebruar)
Uut ja olulist tsiviilkohtumenetluses (21. veebruar)
Ehituslepingute ja projekteerimislepingutega seotud tüüpilised vaidlused ning nõuanded, kuidas neid vältida (27. veebruar)

Märts 2013

Asjaõigus: kinnisomandi kitsenduste, servituutide, tehnorajatiste ja sundvalduse uuem praktika ning arengusuunad (14. märts)
Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (27. märts)

Aprill 2013

Karistusõiguse aktuaalseid probleeme: konfiskeerimine, juriidilise isiku kriminaalvastutus, karistusõiguse revisjon (3. aprill)
Halduskohtumenetluse seadustiku rakendusprobleeme (4. aprill)
Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (10. aprill)
Rahvastikuregister. Avaliku teabe ja isikuandmete kaitse aktuaalprobleeme (17. aprill)
Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (25. aprill)

Mai 2013

Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (8. mai)
Võlaõigusseaduse rakenduspraktikat (23. mai)
Isiku usaldusväärsuse hindamisest ja valetamise tuvastamisest õigusvaldkonnas, töö- ning ärisuhetes ( 29. mai)
Makseteenuste ja e-raha õiguslik regulatsioon eestis ning euroopa liidus (30. mai)

Juuni 2013

Perekonnaõiguse seminar: abikaasade varasuhete probleeme varaühisuse ja varalahususe korral (6. juuni)
Teabepäev uuendustest dokumendihalduses ja korrektsest asjaajamisest (13.juuni)

September 2013

Aktuaalset planeerimismenetluses ja ehitamises, lepingud planeerimismenetluses ning uusi muudatusi (18. september)
Aktuaalset liiklusõiguses: süüteod, kohtupraktika, menetlus (19. september)
Perekonnaliikmete ülalpidamiskohustused (26. september)

Oktoober 2013

Valetamise tuvastamine ja isiku usaldusväärsuse hindamine (3. oktoober)
Võlaõigus: kahju hüvitamine (lepingu- ja deliktiõigus), käsundita asjaajamise ja alusetu rikastumise probleeme riigikohtu praktikas 2012-2013
Argumenteerimine ja läbirääkimisoskused (16. oktoober)
Aktuaalset rahvusvahelise eraõiguse praktikas (31. oktoober)

November 2013

Praktilist haldusmenetluses. Haldusakt (6. november)
Karistusõiguse valikküsimusi: laiendatud konfiskeerimine, õigusvastasus, kelmus, aegumine, karistusõiguse revisjon (7. november)
Maksteenuste õiguslik regulatsioon eestis ja euroopa liidus. Kontode kästuspiirangud, makseteenuseleping (20. november)

Detsember 2013

Praktilist väärteomenetluses: menetlusdokumentide vormistamine (3. detsember)
Tsiviilkohtumenetluse aktuaalprobleeme 2012-2013 (5. detsember)

Jaanuar 2014

Oskuslik ja veenev argumenteerimine (29. jaanuar)

Veebruar 2014

Tulemuslikud läbirääkimised (27. veebruar)

Märts 2014

Juriidilise isiku organi otsused ja juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus. Nõuete ja kohustuste üleminek (5. märts)
Asjaõigus ja sellega piirnevate valdkondade aktuaalprobleemid riigikohtu praktikas 2012-2014 (13. märts)

Aprill 2014

Haldussund ja haldustäitemenetlus: rakenduspraktikat ja arengusuundi (9. aprill)
Ebaseaduslikud ja ajutise ehitised. Planeerimine ja sundvõõrandamine (sh Rail Balticu näitel) (10. aprill)
Tagatiste süsteem eestis ja sellega seonduvad rakendusprobleemid (16. aprill)

Mai 2014

Pangasaladuse regulatsioon aastal 2014 – kas privaatsuse tagatis või osa kaasaegsest panoptikumist. Panganduse regulatsioonide arengud euroopa liidus (7. mai)
Lepingu tõlgendamine ja õiguse allikad. Töövõtulepingu sisu ja töövõtja vastutus (8. mai)
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (29. mai)

Juuni 2014

Uut ja aktuaalset tööõiguses. Töötajate registreerimise kohustus (11.06.14)

September 2014

Ehitusõiguse uusi muudatusi ja praktilisi probleeme (17.09.14)
Korrakaitseseadus: põhialuseid ja olulisemat eriosas (18.09.14)

Oktoober 2014

Korrakaitseseadus: olulisemat eriosas (9.10.14)
Aktuaalset võlaõiguses (16.10.14)
Perekonnaliikmete ülalpidamiskohustused jm aktuaalset arvestades perekonnaseaduse uusi muudatusi
Uut ja aktuaalset riigihangetes (29.10.14)

November 2014

Karistusseadustiku uusi olulisemaid muudatusi (5.11.14)
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (jõustunud 01.07.14) (7.11.14)
Uut ja aktuaalset ehitusõiguses: ehitis, ehitus- ja kasutusluba, ehitusjärelevalve jpm (12.11.14)
Aktuaalset võlaõiguses: laenu- ja krediidilepingud, sh tabijakrediidilepingud). Liisinguleping (19.11.14)
Tehnovõrkude ja -rajatistega seotud asjaõiguslikke probleeme: kinnisomandi kitsendused, servituudid, sundvaldus, talumiskohustus (26.11.14)

Detsember 2014

Praktilist väärteomenetluses (3.12.14)
Tsiviilkohtumenetluse aktuaalseid probleeme (4.12.15)

Jaanuar 2015

Võlaõigus ja tõendamine mittejuristile (29.10.15)

Veebruar 2015

Praktilist haldusmenetluses. Haldusakt (19.02.15)

Märts 2015

Kaasomand praktikas (26.03.15)

Aprill 2015

Uus planeerimisseadus (1.04.15)
Aktuaalset ja praktilist meditsiiniõiguses (8.04.15)
Uus ehitusseadustik – suurem paindlikkus ja konkreetsem menetlus (15.04.15)
Praktilist võlaõiguses ja esindamises (16.04.15)
Õiguslik argumentatsioon ja analüüs (22.04.15)

Mai 2015

Tehnorajatise talumine riigikohtu praktikas ja juurdepääsuõigustest tehnorajatistele (7.05.15)
Muudatused osaühingu regulatsioonis ja praktilisi probleeme osanike vahelistes suhetes (13.05.15)
Praktilist maksekäsu kiirmenetluses. Euroopa maksekäsk (28.05.15)

Juuni 2015

Praktilist konkurentsiõiguses: kuidas vältida ja ennetada rikkumisi (4.06.15)
Krediidiandjate ja -vahendajate uus õiguslik regulatsioon (10.06.15)

September 2015

Ehitusseadustiku rakendamine (23.09.15)

Oktoober 2015

Aktuaalset meditsiiniõiguses: patsiendi nõusolek,teavitamine ja tervishoiuteenuse dokumenteerimine. Tervishoiuteenuse osutaja (sh arsti) vastutuskindlustus (14.10.15)
Nõuded krediidiandjate tegevusele, juhtidele, töötajatele. Krediidikulukus, -risk, krediidivõimelisus, intress, viivis jpm (29.10.15)

November 2015

Praktilist halduskohtumenetluses (4.11.15)
Õige ja selge keel ametikirjas (12.11.15)
Maksekäsu kiirmenetlus. Euroopa maksekäsk (19.11.15)
Ehitusseadustiku rakendamisest (25.11.15)
Pankrotiõigus: probleemid ja lahendused (26.11.15)

Detsember 2015

Uut ja praktilist riigihangetes (2.12.15)
Tehnovõrkude ja -rajatiste talumine, talumise tasu (arengud), juurdepääsuõigused, servituudid jpm (3.12.15)
Haldusmenetlus praktikas. Haldusakt (4.12.15)

Veebruar 2016

Uut ja praktilist riigihangetes (17.02.16)

Märts 2016

Aktuaalset liiklusõiguses: süüteod, uuem kohtupraktika, menetlus (2.03.16)

Meditsiin ja õigus – aktuaalsed  küsimused ja praktilised nõuanded (16.03.16)

Aktuaalset tsiviilkohtumenetluses ja tsiviilasjades (17.03.16)

Aprill 2016

Osanike/aktsionäride äriühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine, 1. koolituspäev (6.04.16)

Varalise kahju hüvitamise nõuded ja kahjuhüvitise ulatuse kindlakstegemine (7.04.16)

Riikliku ehitisregistri muudatused 1. aprillist 2016. Omavalitsuste praktika ehitusseadustiku rakendamisel (13.04.16)

Praktilist ja uut pärimisõiguses (14.04.16)

Osanike/aktsionäride äriühinguõiguslikud vaidlused ja nende vältimine, 2. koolituspäev (27.04.16)

Mai 2016

Varaühisuse probleeme, sh ühisvara jagamine ja valitsemine (12.05.16)

Juuni 2016

Uued muudatused krediidivaldkonnas (9.06.16)

September 2016

Uue ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendumine (21.09.16)

Argumenteerimine (sh kirjalik) ja õiguslik analüüs (28.09.16)

Oktoober 2016

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (19.10.16)

Võlaõigus: deliktiõiguse aktuaalseid küsimusi Riigikohtu praktikas  (27.10.16)

November 2016

Väljakutsed ametialases suhtluses – toimetulek konfliktsete olukordade ja keeruliste suhtusparneritega (2.11.16)

Riigihangete seaduse uued muudatused (2.11.16)

Karistusõiguse valikküsimusi praktikas (3.11.16)

Uus andmekaitse reform ja aktuaalset andmekaitseõiguses (8.11.16)

Täitemenetluse ja pankrotimenetluse aktuaalprobleeme Riigikohtu uues praktikas (10.11.16)

Praktilist haldusmenetluses. Haldusakt (17.11.06)

Detsember 2016

Liiklusõiguse aktuaalprobleeme: uut praktikas, menetlus, muudatused. Liikluskahju (6.12.16)

Veebruar 2017

Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja isiklik vastutus; meditsiiniõiguse aktuaalsed küsimused. Tervise infosüsteem (16.02.17)

Märts 2017

Halduskohtumenetlus praktikas (02.03.17)

Kuidas osaühingu põhikirjaliste jm osanikevaheliste kokkulepetega hoida ära osanikevahelisi vaidlusi? (8.03.17)

Võlaõigus (sh lepinguõigus) mittejuristile (15.03.17)

Aprill 2017

Kirjalik argumenteerimine (12.04.17)

Riigihangete seaduse uued muudatused (12.04.17)

Tsiviilkohtumenetluse aktuaalseid probleeme Riigikohtu 2015-17 praktikas (20.04.17)

Andmekaitsereformist tulenevad muudatused. Mida peavad asutused/ettevõtted muutma isikuandmete töötlemisel jpm (26.04.17)

Kohtust  ja kohtus: esinemine kohtus, praktilisi nõuandeid. Lühidalt Riigikohtu aktuaalsest praktikast süüteoasjades (27.04.17)

Juuni 2017

Krediidiandmise regulatsioon ja nõuded (1.06.17)

Õiguskaitsevahendid praktikas (7.06.17)

September 2017

Uued muudatused riigihangetes (5.09.17)

Oktoober 2017

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisega kaasnevad muudatused (5. 10.17)

Metsaseaduse uued muudatused ja rakendamine: metsa majandamise eeskiri, metsauuendus, vääriselupaigad, metsakorraldus, metsateatis, uus metsaregister jpm (19.10.17)

Andmekaitsereformist tulenevad muudatused. Mida peavad asutused/ettevõtted muutma isikuandmete  töötlemisel jpm (21.09.17)

November 2017

Aktuaalset liiklusõiguses (1.11.17)

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika ning kavandatavad muudatused (8.11.17)

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooni rakendamine (22.11.17)

Praktilist haldusmenetluses. Haldusakt (22.11.17)

Detsember 2017

Tehnovõrkude või -rajatiste talumine pärast Riigikohtu 11.10.2017 lahendit, lahendusvõimalused jm aktuaalset (6.12.17)

Jaanuar 2018

Ühinguõiguse uuem kohtu- ja registripraktika: ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, sundlõpetamine, registrist kustutamine ja sissemakseta osaühingute probleemid (31.01.18)

Veebruar 2018

Lepingu rikkumisest tulenev kahju hüvitamise kohustus Riigikohtu uuema praktika valguses (15.02.18)

Märts 2018

Uut ja aktuaalset pankrotimenetluses (21.03.18)

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakenduvatele nõuetele? Uus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (22.03.18)

Aprill 2018

Projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve ja kooskõlastusorgani kohustused ning vastutus (4.04.18)

Uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamine (11.04.18)

Riigikohtu uut ja aktuaalsemat praktikat karistusseadustiku kohaldamisel (12.04.18)

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi olulisemate lahendite ülevaade 2017-2018 (19.04.18)

Mai 2018

Uus elektrooniline asjaajamine haldusmenetluses. Praktilist haldusaktis  (sh põhjendamisel) ja vaidemenetluses (10.05.18)

Juuni 2018

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakendunud nõuetele arvestades uut isikuandmete kaitse seadust (05.06.18)

September 2018

Uus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (jõustus 01.07.2018). Tehnorajatise talumise tasu (27.09.18)

Oktoober 2018

Maksekäsu kiirmenetlus praktikas. Euroopa maksekäsk (17.10.18)

Riikliku järelevalve ja haldustäitemenetluse kohaldamise praktikast (18.10.18)

Nõuete aegumine ja tasaarvestus Riigikohtu praktikas (31.10.18)

November 2018

Vastutus ja kahju hüvitamine ehitus- ja planeerimisvaldkonnas. Projekteerija, omanikujärelevalve, ehitaja ning kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Ülevaade kohtupraktikast (21.11.18)

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakendunud nõuetele arvestades uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõud (29.11.18)

Detsember 2018

Uuenenud maakorraldus kui abivahend tegeliku elu probleemide lahendamisel (12.12.18)

Jaanuar 2019

Õige kiri õiges keeles. Ametikirja sõnakasutus (30.01.19)

Veebruar 2019

Arengud meditsiiniõiguses erialase vastutuse valdkonnas. Andmekaitsereform tervishoiusektoris (20.02.19)

Haldusmenetlus praktikas. Haldusakt (21.02.19)

Märts 2019

Uut ja praktilist äriühinguõigus I ja II osa (13. 03.19 ja 27.03.19)

Aprill 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uued lahendid 2018 – aprill 2019 (11.04.19)

Riigihangete läbiviimise praktilised küsimused (17.04.19)