Prindi

UUED SEADUSEMUUDATUSED JA ARENGUD RAHAPESU TÕKESTAMISEL 2022, SH VIRTUAALVÄÄRINGUD, RAHVUSVAHELISED SANKTSIOONID JM

Print Friendly, PDF & Email

1. juuni (kolmapäev) 2022

 

Eesmärk: käsitleda olulisemaid õigusmuudatusi ja arengud Eesti ja EL õiguses. Eelkõige RahaPTS-i uued muudatused (507 SE), mis jõustusid 15.03.2022 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RsanS) ning lühidalt laeva lipuõiguse ja laevaregistri seaduse muutmise seaduse (492 SE) muudatused, mis jõustusid 15.03.2022. Tähelepanu pööratakse ka krüptovara regulatsioonidele rahapesu tõkestamisel jpm.

Sihtgrupp: finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad  ja -vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt, sh KYC/ALM spetsialistid, vastavuskontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, notarid, juristid, kaubandussektor jpt puudutatud isikud.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab uusi olulisemaid muudatusi rahapesu ja terrorismi tõkestamise alases õigusloomes; teab  MONEYVAli hindamise mõjusid Eesti õigusele; omab ülevaadet rahvusvahelistest sanktsioonidest; on teadlik muudatustest, mis puudutavad virtuaalvääringu teenuse pakkujaid; teab, milliseid võimalusi pakub ja milliseid kohustusi seab tegelike kasusaajate andmekogu.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

Ajakava ja käsitletavad teemad:

9.40-10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.30 Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, eelnõu 507 SE välja töötanud töögrupi liige

Uued arengud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alases õigusloomes 

 • Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega 507 SE tehtud muudatustest, mis ei seostu virtuaalvääringu teenuse pakkujatega:
  • Üldised muudatused tegevusloa menetluses
   • Tegevusloa väljastamise tähtaja kulgemine ja menetluse lõppemine otsusega mitte vaikimisi
   • Korrektse ärialase maine definitsioon
  • Hoolsusmeetmete kohaldamise aluste muudatused MTÜ-dele, SA-dele, kauplejatele, usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkujatele ning teistele kohustatud isikutele juhuti tehingute tegemise korral
  • Sidevahendite kogumise kohustus füüsilise isiku isikusamasuse kontrollimisel
  • Uue mõiste lisandumine – maksualast koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid
  • Rahapesu Andmebüroo töötajate lisamine seaduse kohaldamisalasse ning asutuste töötajate ja ametnike suhtes teostatavad taustakontrollid
 • EL rahapesu tõkestamise pakettEuroopa Nõukogu rahapesuvastaseid meetmeid hindava ekspertkomitee MONEYVALi hindamise mõjud Eesti õigusele – perspektiiv pärast kohapealse hindamisvisiidi lõppu

Lühiülevaade rahvusvahelistest sanktsioonidest

  • Rahvusvahelised sanktsioonid, nende kehtestamine ja nende kehtestajad
  • Sanktsiooni režiimid ja nende erinevused
  • Eesti viis rahvusvahelisi sanktsioone kehtestada, rakendada ja kohaldada (pädevad asutused,
   kohaldamine, järelevalve ja karistused)
  • RSanS muudatused fookusega erikohustusega isiku sanktsiooni vastavuskontrolli raamistikule
   Riskipõhine lähenemine vs reeglipõhine

11.30-11.45 kohvipaus

12.30-13.30 Henrik Mägi, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist, eelnõu 507 SE välja töötanud töögrupi liige

Virtuaalvääringu teenuse pakkujaid puudutavad muudatused

 • Kohaldamisalasse lisandunud virtuaalvääringu teenused
 • Piirang seaduse kohaldamisele virtuaalvääringu teenuse pakkujate suhtes (§ 2 lg 4)
 • Travel rule ja sellega seonduvate dokumentide säilitamine
 • Ärisuhte väliselt teenuste osutamise keeld
 • Anonüümse virtuaalvääringu rahakoti avamise keeld
 • Loakohustusega seonduvad muudatused
  • Täiendavate andmete ja dokumentide esitamine
  • Tegevusloa andmisest keeldumise alused
  • Omavahendite ning osa- või aktsiakapitali nõuded
  • Audiitorkontroll ja sisekontroll
  • Muud kõrgendatud nõuded
  • Tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused

Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine

 • Usaldushalduse andmete esitamine ja avalikustamine
 • Andmete lahknevusest teavitamise kohustus ja lahknevusmärgete avalikustamine andmekogus
 • Õigus nõuda andmete kättesaadavuse piiramist

Küsimusi-vastuseid

 

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 4,3 akadeemilist tundi

 

Soovi korral väljastame elektroonilise tõendi osalemise kohta.

Osavõtutasu: 124 € + KM. Kokku: 148,8 €. Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda koolitus@preismann.ee, alloleval registreerumisvormil või tel 646 0002.